För att garantera att resterna av ämnen från växtskyddsmedel i livsmedel är så låga som möjligt, och i vilket fall lägre än nivåer som skulle kunna ge anledning till oro, fastställer tillsynsmyndigheter runt om i världen (tex. EPA i USA och Efsa i EU) strikta riktlinjer och bestämmelser, inbegripet säkerhetsbedömningar. Gränsväŕden för daglig exponering måste ligga minst 100 gånger lägre än nivåer som i säkerhetsstudier inte har visat på några negativa verkningar.

De nivåer som ibland påträffas i livsmedel är oerhört låga och inte ens i närheten av nivåer som skulle ge anledning till oro. I sin granskning av befintliga högsta nivåer av glyfosatrester yttrade Efsa: ”[…] ingen anledning till oro för konsumenter har identifierats, även då osäkerhet på grund av att data saknas lyfts fram.”. Vidare kom FAO och WHO fram till slutsatsen att exponering för glyfosatrester sannolikt inte utgör någon källa till oro för konsumenter. USA:s läkemedels- och livsmedelsverk (Food and Drug Administration, FDA) kom slutligen, på basis av utfallet av dess årliga program för restprovning, till slutsatsen att ”nivåerna av bekämpningsmedelsrester i USA:s livsmedelsförsörjning ligger långt under fastställda säkerhetsnormer” (2018). FDA var tydliga med att glyfosatnivåerna ”låg under de toleransnivåer som fastställts av USA:s miljöskyddsorgan (Environmental Protection Agency, EPA).

Finally, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) concluded “levels of pesticide residues in the U.S. food supply are well below established safety standards” based on the results of its annual residue testing program (2018). The FDA was clear that the glyphosate levels “were below the tolerance levels set by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA).