Senaste Nytt

Senaste Nytt

Här hittar du senaste nytt om processen för glyfosatgodkännande efter 2022 och information som är relevant i samband med detta, exempelvis information om rön från nya studier.

Medlemsländerna lämnade inget yttrande i omröstningen om EU-kommissionens förslag att förnya godkännandet av glyfosat

Den 13 oktober lämnade Ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder (SCoPAFF), som består av företrädare för EU:s medlemsstater, inget yttrande om EU-kommissionens förslag att förnya godkännandet av glyfosat i EU för ytterligare tio år. Även om majoriteten av medlemsstaterna röstade för kommissionens förslag kunde ingen kvalificerad majoritet uppnås.

Läs mer om GRG:s uttalande här

ECHA: Inte motiverat att klassificera glyfosat som cancerframkallande

Den 30 maj meddelade Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) slutsatsen av sin granskning av klassificeringen av glyfosat. Baserat på en omfattande granskning av vetenskaplig evidens, så drar Echas riskbedömningskommitté (RAC) slutsatsen att det inte är motiverat att klassificera glyfosat som cancerframkallande. Vidare fann kommittén att tillgänglig vetenskaplig evidens inte uppfyllde kriterierna för att klassificera glyfosat som specifikt organtoxiskt, eller som ett mutagent eller reproduktionstoxiskt ämne.

Läs mer om GRG:s uttalande här

En policydialog – Kan glyfosat spela en roll för att uppnå större biologisk mångfald?

En policydialog online anordnad av Euractiv och med stöd av GRG ägde rum den 4 november 2021. Evenemanget samlade en panel av erfarna fackmän för att diskutera hur biologisk mångfald togs upp i den vetenskapliga rapporten om bedömning av förnyande, glyfosats roll inom jordbrukets metoder, samt huruvida och i så fall hur det kan bidra till större biologisk mångfald.

Läs mer en policydialog – Kan glyfosat spela en roll för att uppnå större biologisk mångfald?

En milstolpe på tillsynsområdet i den pågående processen för att ansöka om en förlängning av godkännande i EU

Den 15 juni 2021 delgav utvärderingsgruppen om glyfosat (Assessment Group on Glyphosate, AGG) fram sitt förslag till rapport för Efsa och Echa), i enlighet med bestämmelserna i EU:s växtskyddsförordning. AGG anser att glyfosat verkligen uppfyller de godkännandekriterier som ställs upp i EU-förordningen. Utvärderingen kommer att gå vidare till nästa steg i godkännandeprocessen.

Läs mer en milstolpe på tillsynsområdet i den pågående processen

GRG kommenterar Europaparlamentets godkännande av en rapporten om strategin för biologisk mångfald

GRG ger uttryck för sin stora besvikelse över Europaparlamentets godkännande av sin rapport på eget initiativ om strategin för biologisk mångfald den 8 juni 2021, inklusive en särskild klausul med en uppmaning om att motsätta sig ett förlängt godkännande av glyfosat efter att det gällande godkännandet löper ut den 31 december 2022.

Läs mer GRG kommenterar Europaparlamentets godkännande av en rapporten om strategin för biologisk mångfald

Nu finns glyfosatdokumentationen tillgänglig Vi lyssnade, Vi lärde

Vi lyfter öppenhet till en ny nivå – vi lyssnade och vi lärde. Genom att medge enkel, obehindrad och oinskränkt tillgång till de vetenskapliga studier om glyfosat som ingår som en del av ansökan om att detta ämne ska få förlängt godkännande i EU, tar Glyphosate Renewal Group ett steg utan motstycke och lyfter normen för öppenhet till en i godkännandeprocesser aldrig tidigare skådad nivå.

Läs mer glyfosatdokumentationen