Co nowego

Co nowego

Na tej stronie znajdą Państwo najnowsze wiadomości na temat procesu autoryzacji glifosatu po 2022 roku oraz informacje, które są istotne w tym kontekście. Przykładowo, znajdują się tu informacje na temat odkryć poczynionych w najnowszych badaniach.

Odnowienie zezwolenia dla glifosatu w UE – opinia Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC)

Dnia 30 maja br. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) ogłosiła zakończenie procesu oceny klasyfikacji substancji czynnej – glifosatu. Na podstawie obszernej analizy dowo­dów naukowych Komitet ECHA ds. Oceny Ryzyka (RAC) orzekł, że zakla­syfikowanie glifosatu jako substancji rakotwórczej nie jest uzasadnione. Komitet ustalił również, że dostępne dowody naukowe nie spełniają kryteriów pozwalających na zaklasyfikowanie glifosatu jako substancji mutagennej, działającej toksycznie na określone narządy lub mającej szkodliwe działanie na rozrodczość.

Czytaj więcej o oświadczeniu GRG

Dialog polityczny: Czy glifosat może przyczynić się do zwiększenia różno-rodności biologicznej?

Dnia 4 listopada 2021 roku odbyła się dyskusja online, zorganizowany przez EURACTIV we współpracy z GRG. W ramach tego wydarzenia zaproszono do udziału panel doświadczonych profesjonalistów, którzy dyskutowali o sposobach, w jakie różnorodność biologiczną uwzględniono w raporcie naukowym ponownej oceny, jak również o roli glifosatu w rolnictwie. Zastanawiano się też, czy i w jaki sposób glifosat może przyczynić się do zwięk¬szenia różnorodności biologicznej.

Czytaj więcej się o tej dyskusji

Regulacyjny kamień milowy w trwającym procesie ubiegania się o odnowienie zezwolenia na stosowanie glifosatu w UE

15 czerwca 2021 r. Grupa Oceniająca ds. Glifosatu (Assessment Group on Glyphosate, AGG)* przekazała projekt sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia (dRAR) Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie środków ochrony roślin (rozporządzenie (WE) 1107/2009).

Czytaj więcej Regulacyjny kamień milowy w trwającym procesie ubiegania się o odnowienie zezwolenia na stosowanie glifosatu w UE

GRG komentuje przyjęcie przez Parlament Europejski sprawozdania w sprawie strategii na rzecz różnorodności biologicznej

GRG wyraża jednak głębokie rozczarowanie z powodu przyjęcia przez Parlament Europejski w dniu 8 czerwca 2021 sprawozdania z własnej inicjatywy (INI) w sprawie Strategii Bioróżnorodności, w tym konkretnej klauzuli wzywającej do sprzeciwienia się ponownemu zatwierdzeniu glifosatu po wygaśnięciu obecnego zezwolenia w dniu 31 grudnia 2022 r. Na zakończenie każdego procesu regulacyjnego Parlament Europejski ma możliwość przeprowadzenia kontroli każdej decyzji dotyczącej danej substancji.

Czytaj więcej GRG komentuje przyjęcie przez Parlament Europejski sprawozdania w sprawie strategii na rzecz różnorodności biologicznej

Dokumentacja dot. glifosatu jest już dostępna: Wysłuchaliśmy uwag i odrobiliśmy lekcję

Z dumą ogłaszamy, że dokumentacja naukowa złożona w ramach procesu ponownego zezwolenia dla glifosatu na terenie UE jest już dostępna publicznie. Dzięki temu bezprecedensowemu krokowi wprowadzającemu większą przejrzystość do procesu regulacyjnego UE, Glyphosate Renewal Group kontynuuje wywiązywanie się ze swoich zobowiązań w zakresie przejrzystości.

Czytaj więcej Dokumentacja dot. glifosatu jest już dostępna: Wysłuchaliśmy uwag i odrobiliśmy lekcję

Nowa dokumentacja w sprawie glifosatu uzyskuje dopuszczenie

Dziś, tj. 18 sierpnia, Assessment Group on Glyphosate (AGG) poinformowała Glyphosate Renewal Group (GRG) o postanowieniu, że nowa dokumentacja naukowa przedłożona przez GRG w czerwcu jest kompletna i została przyjęta. Oznacza to, że spełnia stosowne wymogi ustanowione przez Rozporządzenie UE w sprawie  ochrony roślin. Oficjalne pisma AGG są dostępne poniżej.

Czytaj więcej Nowa dokumentacja w sprawie glifosatu uzyskuje dopuszczenie

Dokumentacja naukowa dot. glifosatu została złożona

W poniedziałek 8 czerwca 2020 r. Glyphosate Renewal Group złożyła dokumentację naukową zgodnie terminem, czyli 15 czerwca 2020 r., tak jak przewidziano w europejskim Rozporządzeniu w sprawie ochrony roślin w kontekście nowej oceny ryzyka substancji czynnej glifosat. Dokumentacja ta ma kluczowe znaczenie w ramach procesu regulacyjnego mającego na celu uzyskanie europejskiego odnowienia zezwolenia dla glifosatu do końca 2022 r.

Czytaj więcej Dokumentacja naukowa dot. glifosatu została złożona