Dnia 4 listopada 2021 roku odbyła się dyskusja online, zorganizowana przez EURACTIV we współpracy z GRG. W ramach tego wydarzenia zaproszono do udziału panel doświadczonych profesjonalistów, którzy dyskutowali o sposobach, w jakie różnorodność biologiczną uwzględniono w raporcie naukowym ponownej oceny, jak również o roli glifosatu w rolnictwie. Zasta­nawiano się też, czy i w jaki sposób glifosat może przyczynić się do zwięk­szenia różnorodności biologicznej.

Uczestnicy panelu, w tym dwoje naukowców i przedstawicielka GRG, rozmawiali o roli glifosatu w uprawach konserwujących. Poruszono też temat ochrony gleby i utrzymania jej struktury dla zachowania różnorod­noś­ci biologicznej.

Oprócz członków panelu do dyskusji dołączyła również francuska rolniczka, która w nagraniu wideo opowiedziała o uprawach konserwujących i glifosa­cie w swoim gospodarstwie.

Dr Jana Epperlein, gleboznawczyni i inżynier rolnictwa z Towarzystwa Uprawy Konserwujących (Society for Conservation Tillage, GKB eV), pod­kreśliła konieczność zwrócenia się w rolnictwie ku rozwiązaniom opartym na naturze, takim jak uprawy konserwujące. Zaznaczyła, że uprawa bezorkowa gwarantuje ochronę struktury gleby, co jest niezbędne do stworzenia lep­szego środowiska dla roślin i zwierząt. Na koniec dodała, że w gospo­darst­wach, w których stosuje się system uprawy bezorkowej, rolnicy potrzebują herbicydów do ochrony upraw. Jej zdaniem ochrona upraw bez glifosatu byłaby niezwykle trudna.

Dr Simon Jeffery, ekolog specjalizujący się w mikroorganizmach glebowych, a obecnie wykładowca z dziedziny ekologii gleb na Uniwersytecie Harper Adams w Wielkiej Brytanii, podkreślił, że gleba jest często niedocenianym zasobem. Jego zdaniem stanowi skupisko i bogactwo różnorodności biologicz­nej, jakich nie można spotkać nigdzie indziej.

Dr Jeffery skupił się na potrzebie przejścia na praktyki upraw konserwujących jako metody pozwalającej uniknąć problemów związanych z bezpieczeńst­wem żywnościowym i zmianami klimatu. Jego zdaniem glifosat jest kluczo­wym elementem w zestawie narzędzi rolników zajmujących się uprawami konserwującymi.

Wyjaśnił, że podczas orania gleby giną żyjące w niej organizmy odpowiedzial­ne za zachowanie jej struktury. To prowadzi do uszkodzenia gleby, utraty składników odżywczych oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej.

W kwestii sekwestracji węgla dr Jeffery zauważył, że gdyby rolnicy zaprzes­tali orki w kolejnych latach, moglibyśmy sekwestrować o wiele więcej ton węgla, przyczyniając się tym samym do walki ze zmianami klimatycznymi.

Dr Virginie Ducrot, dyrektor działu ds. skutków środowiskowych w orga­ni­zacji Bayer (będącej członkiem GRG), podkreśliła znaczenie oceny naukowej, w tym zrozumienia wpływu glifosatu na różnorodność biologiczną.

Zaznaczyła, że we wstępnej wersji raportu ponownej oceny glifosatu (dRAR) nie stwierdzono żadnych zagrożeń dla ludzi ani środowiska.

Dr Ducrot przypomniała również, że GRG zobowiązane jest do zachowania przejrzystości, a wszelkie dane naukowe i publikacje udostępniono na stro­nie internetowej grupy. Dodała, że badania i rozwój są niezwykle ważne – istnieje oparta na wiedzy naukowej chęć doskonalenia technik dla rolników. Przyznała jednak, że żadna z nowych opracowywanych substancji che­micz­nych będących obecnie w przygotowaniu nie może skutecznie zastąpić glifosatu. Ponadto opracowywane obecnie rozwiązania mechaniczne (takie jak drony) nie sprawdzą się w najbliższej przyszłości.

Sarah Singla, rolniczka z południa Francji, za pośrednictwem nagrania wideo podzieliła się swoimi doświadczeniami z uprawy bezorkowej, jaką prowadzi od lat 80-tych. Podkreśliła rolę, jaką glifosat odgrywał w jej gospodarstwie przez ostatnie dekady. Jej zdaniem glifosat umożliwia ochronę gleby przy jed­no­czesnym stałym zwiększaniu plonów.

Zaprezentowała również dwa przykładowe rodzaje gleb, które można obej­rzeć na poniższym zdjęciu lub pod niniejszym łączem.

Po lewej stronie znajduje się próbka gleby zebrana po orce, a po prawej – zgromadzonej na uprawie konserwującej (uprawę bezorkową). Tym samym pani Sarah Singla wykazała, że widoczna po prawej stronie gleba jest nie tylko zdrowsza, bardziej zwarta i ma lepszą strukturę, ale również w jej przypadku różnorodność biologiczna, która rozwija się na polu i wokół niego jest znacznie bogatsza.

Nagranie z tego wydarzenia znajduje się tutaj (wersja w języku angielskim).