En policydialog online anordnad av Euractiv och med stöd av GRG ägde rum den 4 november 2021. Evenemanget samlade en panel av erfarna fackmän för att diskutera hur biologisk mångfald togs upp i den vetenskapliga rapporten om bedömning av förnyande, glyfosats roll inom jordbrukets metoder, samt huruvida och i så fall hur det kan bidra till större biologisk mångfald.

Deltagarna i panelen, däribland två vetenskapsmän och en företrädare för GRG, diskuterade glyfosats roll inom bevarande jordbruk och vikten av att skydda jord och bibehålla dess struktur för att bevara biologisk mångfald. 

Utöver panelens deltagare bidrog även en fransk jordbrukare till diskussionen, genom att spela in ett videobudskap som fokuserade på hur hon använt bevarande jordbruk och glyfosat på sin gård.

Dr. Jana Epperlein, jordvetare och lantbruksingenjör vid sammanslutningen för bevarande jordbearbetning (Society for Conservation Tillage, GKB eV), framhöll vikten av att inrikta sig på naturligt baserade lösningar inom jordbruket, som bevarande jordbruk. Hon underströk att jordbruk utan jordbearbetning garanterar skydd för markstrukturen, vilket är avgörande för att skapa den bästa miljön för växter och djur. 

Hon sade slutligen, att på gårdar där man använder system utan jordbearbetning, behöver jordbrukare växtskyddsmedel för att skydda grödan och att det, enligt hennes åsikt, skulle vara mycket svårt att göra utan glyfosat.

Dr. Simon Jeffery, ekolog och jordmikrobiolog och för närvarande docent i markekologi vid Harper Adams University i Förenade kungariket, underströk hur mark ofta är en undervärderad resurs. Enligt Dr. Jeffery, innehåller marken en koncentration och variation av biologisk mångfald som inte finns någon annan stans. 

Han fokuserade på behovet av att gå i riktning mot metoder med bevarande jordbruk som ett verktyg för att undvika problem avseende livsmedelssäkerhet och klimatförändring. Enligt hans åsikt utgör glyfosat ett centralt verktyg i jordbrukares verktygslåda för bevarande jordbruk. 

 Han förklarade, att när marken plöjs dödas organismer som lever i den och bevarar dess struktur. Detta leder till markstörning och till förlust av näringsämnen och biologisk mångfald.

Dr. Jeffery talade om kolinlagring och förklarade att om jordbrukare slutade jordbearbeta, skulle vi under kommande år kunna inlagra många fler ton kol och bidra till kampen mot klimatförändring.

Dr. Virginie Ducrot, chef för miljöpåverkan hos Bayer, en medlem av GRG, underströk vikten av vetenskaplig utvärdering, inklusive att förstå glyfosats effekter på biologisk mångfald. Hon framhöll att man inte finn några risker för människor eller miljö i förslaget till förnyad bedömningsrapport (draft Renewal Assessment Report, dRAR). 

Hon upprepade att Glyphosate Renewal Group har gjort ett åtagande för transparens och att man kunde få tillgång till alla vetenskapliga data och till all offentlig litteratur via dess webbplats. Hon underströk att forskning och utveckling är oerhört viktigt och att det fanns en vetenskapligt motiverad vilja att ta fram verktyg för jordbrukare. Emellertid medgav hon också att ingen av de nya kemiska lösningar som för närvarande höll på att utvecklas på ett effektivt sätt kunde ersätta glyfosat. Dessutom kunde inte de mekaniska lösningar som är under utveckling, som drönare, inte utgöra någon lösning under den närmaste framtiden. 

I sitt videobudskap berättade Sarah Singla, en fransk jordbrukare i södra Frankrike, att hon använt metoder utan jordbearbetning sedan 80-talet. Hon framhöll den roll glyfosat spelat på hennes gård de senaste decennierna. Enligt henne gör glyfosat att hon kan skydda marken, samtidigt som hon stadigt får bättre skördar. 

Hon visade också exempel på olika slags jordar, vilket framgår av bilden nedan eller via denna länk. 

Till vänster är det jordprov som togs efter jordbearbetning och till höger det jordprov som kommer från ett fält där man tillämpar bevarande jordbruk (ingen plöjning). Hon visade att marken inte bara är friskare, mer strukturerad och mer kompakt till höger, utan dessutom är den biologiska mångfald som utvecklas på och runt fältet mycket större.

 Du hittar en inspelning av evenemanget på denna länk.