Transparency

Transparens

Glyphosate Renewal Group är fast beslutet att respektera och bidra till alla relevanta aspekter av EU-förfarandet för att åter utvärdera och åter godkänna glyfosat i EU. Glyphosate Renewal Group kommer att göra detta på ett faktabaserat, vetenskapligt och transparent sätt.

För att reagera på kravet på större transparens och informera om processen och alla delar den består av, ger Glyphosate Renewal Group tillgång till den vetenskapliga dokumentation som lämnades in 2012 och till de nya studier som lades till de vetenskapliga bevis som lades fram 2012 och ingår som en del av den nya dokumentation som lämnades in i juni 2020. Glyphosate Renewal Group lever aktivt upp till de nya bestämmelserna i EU:s allmänna livsmedelslagstiftning innan lagstiftningen träder i kraft den 27 mars 2021.

Det gör Glyphosate Renewal Group genom att ge allmän tillgång till listan över nya studier som genomförs och till protokollen från mötena med tillsynsorgan som är inblandade i den nya utvärderingen av glyfosat, dvs. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och utvärderingsgruppen om glyfosat (Assessment Group on Glyphosate, AGG). Utvärderingsgruppen består av följande fyra tillsynsmyndigheter i de fyra medlemsstaterna: ANSES (Frankrike), Nebih (Ungern), ctgb (Nederländerna) och KEMI (Sverige).

Ansökan om förlängning av glyfosat, inklusive listan över nya studier för att efterleva gällande tillsynskrav, görs allmänt tillgänglig på denna webbplats, liksom korrespondensen med återkoppling om ansökan från utvärderingsgruppen om glyfosat (Assessment Group on Glyphosate, AGG).

Vidare ges även på denna webbplats enkel tillgång till den offentliga delen (dvs. utom konfidentiell företagsinformation) av den dokumentation om förlängt godkännande som lämnades in 2012. Tillgång till fullständiga rapporter från studier som lämnades in vid detta tillfälle och där Glyphosate Renewal Group har tillgång till och rätt att röja dem, finns via ett enkelt beställningsförfarande online (med ett begränsat undantag för dokument som innehåller konfidentiella, produktions- och källrelaterade uppgifter samt dokument som inte är säkerhetsrelevanta) att erhålla för den som är intresserad.

Efter inlämnandet ges tillgång till hela den offentliga delen av 2020 års dokumentation om glyfosat, inklusive nya studierapporter, via denna webbplats (med ett begränsat undantag för sådana dokument som innehåller viss produktionsinformation, som inte är säkerhetsrelevant).

Ansvarsfriskrivning: För att skydda dataintegritet och i enlighet med befintlig rätt kommer alla personuppgifter och provningsanläggningar för studier på ryggradsdjur, att ha avlägsnats från dokument som görs allmänt tillgängliga av Glyphosate Renewal Group.
Glyphosate Renewal Group har anslutit sig till EU:s transparensregister – närmare upplysningar om detta finns på denna länk.