Kommunikation med myndigheter

På den här sidan finner du kopior av korrespondensen mellan Glyphosate Renewal Group och tillsynsmyndigheter som är inblandade i processen för att förlänga EU-godkännandet av glyfosat.

Återkommande kommunikation mellan berörda parter är normal praxis i godkännandeprocesser. Ibland krävs skriftutväxling för att nå klargörande utan att behöva vänta till formella möten. I linje med sitt åtagande för transparens kommer Glyphosate Renewal Group att offentliggöra korrespondensen med utvärderingsgruppen om glyfosat (Assessment Group on Glyphosate, AGG) och andra tillsynsmyndigheter.

Transparency

En lista över studier som ska genereras

Den 2 juni 2021 tillhandahöll AGG, på GRG:s begäran, en ”lista över studier som ska genereras”, enligt vad som anges i förslaget till förnyad bedömningsrapport (draft Renewal Assessment Report, dRAR) av glyfosat. Denna lista ingår som en del av de dRAR Volume 1-dokument som kommer att göras tillgängliga för allmänheten i början av perioden för kommentarer, antagligen i början av september 2021.

Myndighetsavgifter för den vetenskapliga utvärderingen av dokumentationen för förlängning av glyfosat

<p>Texten utgör en sammanfattning av de myndighetsavgifter som är tillämpliga för den vetenskapliga utvärderingen av dokumentationen för godkännande av glyfosat. Inom ramen för största möjliga öppenhet och transparens anser Glyphosate Renewal Group (GRG) i egenskap av sökande för denna förlängning att en översikt av myndighetsavgifterna är av intresse. Den information som sammanfattas nedan baseras på kommunikation som utvärderingsgruppen om glyfosat (Assessment Group on Glyphosate, AGG) varit vänlig nog att tillhandahålla GRG.</p>

Brevväxling mellan GRG och AGG om godtagande av dokumentationen

Den 18 augusti 2020 informerade tillsynsmyndigheterna i Frankrike, Ungern, Nederländerna och Sverige, vilka tillsammans utgör utvärderingsgruppen om glyfosat (Assessment Group on Glyphosate, AGG), Glyphosate Renewal Group (GRG) om att den vetenskapliga dokumentation som lämnats in av GRG i juni var fullständig och kunde godtas. AGG kommer nu att inleda den vetenskapsbaserade utvärderingen av glyfosats säkerhet.

Brevväxling mellan GRG och AGG om potentiella verkningar av Covid

Brevväxling mellan GRG och AGG om potentiella verkningar av covid-19-pandemin på utarbetandet av dokumentationen för förlängning av glyfosat och tidsplan för inlämnande.

GRG:s svar på begäran från ANSES om provningsmaterial

GRG:s svar på ANSES France begäran om att få anskaffa glyfosat i form av verksamt ämne och begäran om ytterligare information rörande ANSES studieplan rörande karakterisering av glyfosats cancerframkallande potential.

GRG letter to competent authorities informing about glyphosate consultation

EFSA and ECHA announced (EFSA announcement, ECHA announcement) that they will launch parallel consultations on the Renewal Assessment Report (RAR) and the harmonised classification and labelling (CLH) report on glyphosate by 24 September 2021. All interested parties will be able to contribute to the ongoing scientific assessment by submitting comments and information. The consultation will remain open for 60 days.

GRG:s initiativ för öppenhet

GRG har föreslagit att 2020 års dokumentationen för förlängning av glyfosat och de nya studierapporterna allmänt tillgängliga och har uppmanat Efsa att ansluta sig till detta initiativ.