Communicatie door de autoriteiten

Op deze pagina vindt u kopieën van de correspondentie tussen de Glyphosate Renewal Group en de regelgevende instanties die betrokken zijn bij de procedure om de EU-vergunning voor glyfosaat te verlengen. Regelmatige communicatie tussen de betrokken partijen is een normale praktijk bij regelgevingsprocessen.

Soms zijn schriftelijke uitwisselingen nodig om toelichting te geven zonder formele vergaderingen af te wachten. In overeenstemming met zijn streven naar transparantie zal de Glyphosate Renewal Group de correspondentie met de Beoordelingsgroep voor Glyfosaat (AGG) en andere regelgevende instanties bekendmaken.

Transparency

Positiepaper n.a.v. debat 14 Mei

In het kader van het debat over gewasbeschermingsmiddelen op 14 mei 2024 in de Landbouwcommissie van de Tweede Kamer, heeft de Glyfosaat Vernieuwingsgroep (GRG) een position paper opgesteld. Als onderdeel van ons streven naar transparantie wordt de paper openbaar gemaakt op de website van de GRG.

Position paper van de Glyphosate Renewal Group t.b.v. rondetafelgesprek glyfosaat d.d. 4 oktober 2023

Op 4 oktober organiseerde de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over glyfosaat in het licht van het voorstel van de Europese Commissie om de toelating van deze stof met tien jaar te verlengen. Verschillende belanghebbenden, waaronder de aanvrager (de GRG), wetenschappers, de administratie en landbouwers, waren uitgenodigd voor de discussie. Ter voorbereiding heeft de GRG haar position paper ingediend, hieronder te downloaden.

Brandbrief n.a.v. motie omtrent verlenging glyfosaat

De Partij voor de Dieren (PvdD/EU Links) en GroenLinks (GL/Groen) hebben een motie ingediend tegen het mogelijk opnieuw goedkeuren van glyfosaat in de EU door de Europese Commissie. De motie heeft een meerderheid gekregen in het Nederlandse parlement en dringt erop aan bij landbouwminister Piet Adema (CU/EVP) om tegen de verlenging te stemmen.De GRG en vertegenwoordigers van de Nederlandse land- en tuinbouwsector hebben een brief gestuurd naar minister Piet Adema voor verdere overweging voor de uiteindelijke beslissing over de Nederlandse stemming over de hergoedkeuring van glyfosaat. Omdat we bij de GRG transparant te werk willen gaan, is de brief hieronder beschikbaar.

Briefwisseling GRG/AGG over mogelijke gevolgen COVID

Briefwisseling GRG/AGG over mogelijke impact van covid-19 pandemie op voorbereiding en tijdlijn glyfosaatvernieuwingsdossier.

Antwoord van GRG op ANSES-verzoek om testmateriaal

GRG antwoord op ANSES Frankrijk verzoek om glyfosaat werkzame stof te sourcen en verzoek om nadere informatie betreffende het ANSES studieplan over karakterisering van glyfosaat carcinogeen potentieel.

Brief GRG aan bevoegde autoriteiten met informatie over overleg glyfosaat

De EFSA en ECHA hebben aangekondigd (EFSA-aankondiging, ECHA-aankondiging) dat zij tegen 24 september 2021 parallelle raadplegingen zullen starten over het Renewal Assessment Report (RAR) en het geharmoniseerde classificatie- en etiketteringsverslag (CLH) over glyfosaat. Alle belanghebbenden kunnen bijdragen aan de lopende wetenschappelijke beoordeling door opmerkingen en informatie in te dienen. De raadpleging blijft 60 dagen open.

Een lijst van te genereren studies

Op 2 juni 2021 verstrekte de AGG, op verzoek van de GRG, een "lijst van te genereren studies" zoals geïdentificeerd in het ontwerp Renewal Assessment Report (dRAR) van glyfosaat. De lijst maakt deel uit van het dRAR Volume 1 document dat aan het begin van de commentaarperiode, vermoedelijk begin september 2021, aan het publiek beschikbaar zal worden gesteld.

Autoriteit Vergoedingen voor de wetenschappelijke evaluatie van het dossier ter vernieuwing van glyfosaat

Deze tekst geeft een overzicht van de overheidskosten die van toepassing zijn voor de wetenschappelijke evaluatie van het dossier voor de verlenging van de glyfosaatlicentie. De Glyphosate Renewal Group (GRG), de aanvrager van deze verlenging, vindt een overzicht van de vergoedingen van de autoriteiten van belang in het kader van maximale transparantie. De hieronder samengevatte informatie is gebaseerd op communicatie die vriendelijk werd verstrekt door de Assessment Group on Glyphosate (AGG) aan de GRG.

Het GRG Transparantie-initiatief

De GRG heeft voorgesteld om het dossier voor de verlenging van glyfosaat 2020 en de nieuwe onderzoeksrapporten openbaar te maken en heeft de EFSA uitgenodigd om zich bij dit initiatief aan te sluiten.

Briefwisseling GRG/AGG over ontvankelijkheid dossier

Op 18 augustus 2020 hebben de regelgevende instanties van Frankrijk, Hongarije, Nederland en Zweden, die samen de Assessment Group on Glyphosate (AGG) vormen, de Glyphosate Renewal Group (GRG) laten weten dat het wetenschappelijke dossier over glyfosaat, dat de GRG in juni heeft ingediend, volledig en ontvankelijk is. De AGG zal nu beginnen met de wetenschappelijke evaluatie van de veiligheid van glyfosaat.