Transparency

Vergunningsprocedure

Glyfosaat is in de EU goedgekeurd tot 15 december 2022. Aan de basis van de EU-vergunning voor het gebruik van glyfosaat in herbiciden ligt een robuust proces dat grondig wetenschappelijk onderzoek vereist door meerdere bevoegde en deskundige entiteiten.

Op 12 december 2017 verlengde de Commissie de EU-goedkeuring van glyfosaat met 5 jaar, na een gunstige stemming met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Dit betekent dat glyfosaat tot 15 december 2022 in de EU mag worden gebruikt als werkzame stof in gewasbeschermingsmiddelen (PPP’s). Elk gewasbeschermingsmiddel moet echter door de bevoegde autoriteiten in de EU-landen worden goedgekeurd na een veiligheidsbeoordeling.

Normaalgezien is één EU-lidstaat (de zogenaamde rapporteur) verantwoordelijk voor de wetenschappelijke beoordeling van de werkzame stof.

Een volledige beschrijving van de EU-procedure voor de goedkeuring van werkzame stoffen en de toelating van gewasbeschermingsmiddelen is hier te vinden.

Vervolgens werd op 15 juni 2020 een dossier met honderden studies en duizenden wetenschappelijke artikelen over glyfosaat, de veiligheid en het gebruik ervan voorgelegd aan de beoordelende lidstaten (AGG) en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA).

Na te hebben nagegaan of het dossier volledig was, beoordeelden de bevoegde nationale autoriteiten van de AGG-lidstaten de studies en wetenschappelijke artikelen die het dossier vormen, en stelden ze een ontwerpverslag over de beoordeling van de verlenging (RAR) op. Het RAR over glyfosaat was klaar in juli 2021.

Op dat moment werd een periode van openbare raadpleging gestart: iedereen had de mogelijkheid om online commentaar te geven op de inhoud van het RAR. Het verslag werd vervolgens voor collegiale toetsing verzonden naar de EFSA en de andere EU-lidstaten.

Na deze oefening publiceert de EFSA zijn conclusies over de veiligheid van glyfosaat en stuurt deze naar het Directoraat-Generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Europese Commissie. Op basis van de wetenschappelijke conclusies van de EFSA stelt de Europese Commissie een wetsvoorstel op voor het al dan niet verlengen van de goedkeuring van glyfosaat.

Dit wetsvoorstel wordt vervolgens besproken in een door de Europese Commissie voorgezeten commissie waaraan deskundigen uit alle EU-lidstaten deelnemen. Die deskundigen stemmen uiteindelijk of glyfosaat opnieuw kan worden goedgekeurd in de EU. Een positieve stemming vereist dat een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten voor de werkzame stof glyfosaat stemt. Informatie over de goedkeuringsvereisten vindt u hier.

Pas na de succesvolle verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof, kunnen de producten die deze werkzame stof bevatten in elke lidstaat (opnieuw) worden toegelaten voor het beoogde gebruik.`