Nieuws

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws over de procedure voor glyfosaat na 2022 en informatie die relevant is in deze context, bijvoorbeeld informatie over bevindingen van nieuwe studies

De lidstaten hebben geen advies uitgebracht in de stemming over het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van glyfosaat te verlengen

Op 13 oktober heeft het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders (SCoPAFF), bestaande uit vertegenwoordigers van de EU-lidstaten, geen advies uitgebracht over het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van glyfosaat in de EU met nog eens tien jaar te verlengen. Hoewel de meerderheid van de lidstaten voor het voorstel van de Commissie stemde, kon er geen gekwalificeerde meerderheid worden bereikt.

Lees verder .

EFSA publiceert conclusies over glyfosaat

Op 26 juli 2023 publiceerde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) haar conclusies over de beoordeling van het effect van glyfosaat op de gezondheid van mens, dier en milieu. Daarin werden geen kritieke probleemgebieden geïdentificeerd. 

Lees verder .

EU-vernieuwing glyfosaat - advies Comité risicobeoordeling

Op 30 mei kondigde het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) zijn conclusie aan na de herziening van de classificatie van glyfosaat. Op basis van een uitgebreide herbeoordeling van wetenschappelijk bewijs concludeert het Comité Risicobeoordeling (RAC) van ECHA dat het classificeren van glyfosaat als kankerverwekkend niet gerechtvaardigd is. Verder vond de commissie dat het beschikbare wetenschappelijke bewijs niet voldoende was om glyfosaat te classificeren voor specifieke doelorgaantoxiciteit, of als een mutagene of reproductietoxische stof.

Lees verder over de verklaring van de GRG

Een beleidsdialoog - Kan glyfosaat een rol spelen bij het bereiken van meer biodiversiteit?

Op 4 november 2021 vond een door EURACTIV georganiseerde en door de GRG gesteunde online beleidsdialoog plaats. Het evenement bracht een panel van ervaren professionals bijeen om te discussiëren over de manier waarop biodiversiteit aan bod komt in het wetenschappelijk rapport over de beoordeling van de vernieuwing, de rol van glyfosaat in landbouwpraktijken, en of en hoe glyfosaat kan bijdragen tot een grotere biodiversiteit.

Lees verder een beleidsdialoog

Een mijlpaal in de lopende aanvraagprocedure voor de verlenging van de vergunning voor glyfosaat in de EU

Le 15 juin 2021, le groupe d'évaluation du glyphosate (AGG) a partagé son projet de rapport d'évaluation de renouvellement avec l'EFSA et l'ECHA, comme le prévoit le règlement européen sur la protection des végétaux. L'AGG considère que le glyphosate satisfait aux critères d'approbation fixés par le règlement de l'UE. L'évaluation passera à l'étape suivante du processus réglementaire.

Lees verder over een mijlpaal in de lopende aanvraagprocedure

De GRG reageert op de goedkeuring door het Europees Parlement van het verslag over de biodiversiteitsstrategie

De GRG spreekt haar diepe teleurstelling uit over de aanneming van het initiatiefverslag over de biodiversiteitsstrategie door het Europees Parlement op 8 juni 2021, met inbegrip van een specifieke clausule waarin wordt opgeroepen zich te verzetten tegen de hervergunning voor glyfosaat na het verstrijken van de huidige vergunning op 31 december 2022.

Lees verder over goedkeuring door het Europees Parlement van het verslag over de biodiversiteitsstrategie

Het dossier over glyfosaat is nu beschikbaar: we luisterden, we leerden

Wij brengen transparantie naar een hoger niveau: we hebben geluisterd en hebben bijgeleerd. Door gemakkelijke, ongehinderde en onbeperkte toegang te verlenen tot de wetenschappelijke studies over glyfosaat die deel uitmaken van het dossier voor de hervergunning van deze stof in de EU, zet de Groep voor de vernieuwing van het glyfosaatbeleid een ongekende stap en stelt zij de hoogste transparantienormen vast die ooit in een regelgevingsproces gezien zijn.

Lees verder over "we luisterden, we leerden"

Wetenschappelijk glyfosaatdossier ingediend

Op maandag 8 juni 2020 diende de Glyphosate Renewal Group het wetenschappelijke dossier in, met inachtneming van de indieningstermijn van 15 juni 2020, zoals voorzien in de Europese gewasbeschermingsverordening, met het oog op een nieuwe evaluatie en risicobeoordeling van de werkzame stof glyfosaat. Dit dossier is essentieel in het regelgevingsproces om tegen eind 2022 de EU-vergunning voor glyfosaat te verlengen.

Lees verder over Wetenschappelijk glyfosaatdossier ingediend