Op 2 december heeft de Commissie Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2364 geadopteerd, waarbij de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat met één jaar wordt verlengd tot 15 december 2023.

Het besluit volgt op de verklaringen van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) over het bijwerken van de periodes voor het herbeoordelingsproces in mei 2022.

Volgens hun verklaringen zijn de herziene tijdschema’s het gevolg van het grote aantal opmerkingen dat is ontvangen tijdens de door hen uitgevoerde raadplegingen over de ontwerpbeoordeling. Ook de input die is ontvangen van de GRG op het verzoek om aanvullende informatie en het feit dat het dossier veel meer wetenschappelijke gegevens bevat dan voor dergelijke beoordelingen gebruikelijk is, leidde tot deze beslissing.

De GRG is tevreden met het besluit van de Commissie. Zo heedt de EFSA voldoende tijd om de lopende wetenschappelijke evaluatie af te ronden, zoals bepaald in artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1107/20091 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen .

De GRG vertrouwt op het regelgevingsproces en zal transparant blijven samenwerken met de Europese Commissie en de lidstaten terwijl zij de indiening voor de hergoedkeuring van glyfosaat grondig evalueren.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen via grg@glyphosate.eu