Het glyfosaatmolecuul heeft een ander toxicologisch profiel dan glyfosaattrimesium, dat de afgelopen 20 jaar niet is verkocht in de EU.

In de media wordt melding gemaakt van een recent onderzoek, gepubliceerd in het Environmental Health Journal, waarin wordt beweerd dat verschillende gewasbeschermingsbedrijven DNT-studies (studies over ontwikkelingsneurotoxiciteit) hebben achtergehouden voor een paar van hun producten toen ze een EU toelating aanvroegen. Dit ondanks het feit dat ze deze studies hebben ingediend bij het US Environmental Protection Agency (EPA) in het kader van hun pesticidebeoordelingsproces.

Aangezien de GRG een verlenging van de EU-toelating van de werkzame stof glyfosaat beoogt, wil de GRG graag commentaar geven op de relevantie van één van de DNT-studies die in 2001 is uitgevoerd voor de werkzame stof glyfosaattrimesium voor de hergoedkeuringsprocedure.

GRG-leden verkopen al ongeveer 20 jaar geen gewasbeschermingsmiddelen die op glyfosaattrimesium gebaseerd zijn meer in de EU.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de glyfosaattrimesiummolecule een ander toxicologisch profiel heeft dan glyfosaat en dat de twee worden beschouwd als verschillende werkzame stoffen.

De GRG heeft altijd volledig in overeenstemming met de toepasselijke EU-wetgeving gehandeld. In juni 2020 diende de GRG bij de bevoegde autoriteiten van de evaluerende lidstaten een dossier in met alle studies en informatie die volgens de toepasselijke EU-regelgeving moest worden ingediend. De DNT-studie voor glyfosaattrimesium werd niet opgenomen in het wetenschappelijke dossier omdat deze niet relevant was voor de regelgevende beoordeling.

Dit werd bevestigd tijdens het intercollegiale toetsingsproces van de EFSA, aangezien één van de deskundigengroepen van de EFSA (Toxicologie van Zoogdieren) concludeerde dat glyfosaattrimesium niet representatief is voor glyfosaat vanuit het oogpunt van het kwalitatieve toxicologische profiel.

Het Comité risicobeoordeling (RAC) van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) wees erop dat dit specifieke glyfosaatzout (glyfosaattrimesium) niet meer wordt verkocht en voorheen apart van andere vormen van glyfosaat was gereguleerd. De relevante gegevens werden dus uitgesloten van ECHA’s beoordeling van de ontwikkelingstoxiciteit van glyfosaat, zoals bepaald in de verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking (CLP).

De GRG blijft zich inzetten om te voldoen aan alle relevante aspecten van de EU-hergoedkeuringsprocedure. Consumenten, alsook het maatschappelijk middenveld in het algemeen, kunnen vertrouwen hebben in het EU-systeem voor de regulering van werkzame stoffen in pesticiden, dat één van de strengste ter wereld is.

Wij staan voor transparantie. Als onderdeel van haar streven naar transparantie geeft de GRG via haar website onbeperkte toegang tot de verschillende delen van het robuuste wetenschappelijke dossier dat als onderdeel van de aanvraag bij de Europese autoriteiten is ingediend.