Glyphosate Renewal Group

Czym jest Glyphosate Renewal Group

Glyphosate Renewal Group (GRG) to grupa firm, których celem jest odnowienie zezwolenia UE
dla substancji czynnej glifosat w 2022 r. Firmy połączyły swoje zasoby oraz wiedzę i przygotowały jeden zestaw dokumentacji zawierającej wszystkie badania naukowe oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania glifosatu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Odnowienie zezwolenia dla glifosatu w UE – opinia Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC)

Dnia 30 maja br. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) ogłosiła zakończenie procesu oceny klasyfikacji substancji czynnej – glifosatu. Na podstawie obszernej analizy dowo­dów naukowych Komitet ECHA ds. Oceny Ryzyka (RAC) orzekł, że zakla­syfikowanie glifosatu jako substancji rakotwórczej nie jest uzasadnione. Komitet ustalił również, że dostępne dowody naukowe nie spełniają kryteriów pozwalających na zaklasyfikowanie glifosatu jako substancji mutagennej, działającej toksycznie na określone narządy lub mającej szkodliwe działanie na rozrodczość.

PRZEJDŹ DO OŚWIADCZENIA GRG

Oświadczenie GRG w sprawie zaktualizowanych terminów oceny glifosatu

10 maja 2022 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował komunikat prasowy (link), w którym informuje, że ocena dotycząca odnowienia zezwolenia UE na stosowanie substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie ochrony roślin (rozporządzenie (WE) 1107/2009), zostanie opóźniona.

PRZEJDŹ DO OŚWIADCZENIA GRG

Czym jest glifosat?

What is Glyphosate

Czym jest glifosat?

Glifosat to substancja chemiczna zawarta w licznych nieselektywnych herbicydach opracowywanych
do eliminowania niechcianych roślin inwazyjnych (chwastów). Produkty na bazie glifosatu są zatwierdzone do stosowania
m. in. w rolnictwie, zarządzaniu roślinnością, trawnikach
i ogrodach, na kolei. Obecnie są one zarejestrowane
i sprzedawane w ponad 150 krajach.

WIĘCEJ O GLIFOSACIE ZNAJDZIESZ TUTAJ

Chcesz wiedzieć więcej na temat glifosatu?

01 Przejrzystość

Celem spełnienia wymagań w zakresie większej przejrzystości, na niniejszej stronie internetowej zostaną udostępnione badania, wniosek, protokoły
z oficjalnych spotkań i inne materiały.

02 Proces udzielania zezwolenia

Podstawą uzyskania zezwolenia UE na stosowanie glifosatu w herbicydach jest wnikliwy proces decyzyjny, wymagający szczegółowej analizy naukowej ze strony wielu kompetentnych i eksperckich podmiotów niezależnych
od branży.

03 Środowisko i bioróżnorodność

Herbicydy na bazie glifosatu zapewniają prostą, elastyczną
i wydajną kosztowo kontrolę chwastów, ponieważ glifosat pomaga
w usuwaniu roślin inwazyjnych przez okres kilku lat.

04 Bezpieczeństwo

Glifosat był poddawany bardziej szczegółowym badaniom niż większość innych chemicznych substancji czynnych.
Z badań tych wynika w zdecydowanie przeważającej mierze, że glifosat można bezpiecznie stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

05 Zastosowania

Glifosat jest stosowany do zwalczania różnych niepożądanych roślin inwazyjnych (chwastów), głównie w rolnictwie i ogrodnictwie, ale także
na użytkach zielonych, obszarach nieuprawnych, takich jak tory kolejowe
i pobocza oraz w leśnictwie.

Statystyki

Glifosat w liczbach

Glifosat jest kluczową substancją czynną najpopularniejszych nieselektywnych herbicydów stosowanych na świecie. Używany zgodnie
z instrukcjami na etykiecie łączy udowodnioną skuteczność oraz bezpieczeństwo.

+25%

Rentowność

Maksymalny wzrost, jaki mogą zyskać gospodarstwa rolne w UE dzięki stosowaniu glifosatu zgodnie z instrukcjami na etykiecie (źródło)

-22%

Wydajność zbiorów

Maksymalne straty, jakie mogą obejmować uprawy rzepaku, kukurydzy, jęczmienia oraz pszenicy bez stosowania glifosatu (źródło)

-75%

Eksport pszenicy

Z UE do krajów trzecich, który mógłby zostać utracony bez korzystania z glifosatu w UE (źródło)

400 kg

Owoce i warzywa

Konsument ważący 80 kg może przyjmować do 40 mg pozostałości glifosatu dziennie bez żadnego zagrożenia dla zdrowia.  Odpowiada to spożyciu 400 kg owoców i warzyw dziennie (źródło)

We invite you to subscribe to the GRG newsletter!

With the newsletter, we will regularly share relevant information, updates, and published articles, keeping you well informed on the EU regulatory process milestones on the glyphosate re-authorisation, and share information regarding the GRG efforts and our events.

Click here to subscribe!