Glyphosate Renewal Group

Czym jest Glyphosate Renewal Group

Glyphosate Renewal Group (GRG) to grupa firm, będących producentami środków ochrony roślin, która złożyła wspólny wniosek dotyczący odnowienia zezwolenia UE substancji czynnej glifosat w 2023 r. Firmy będące członkami Glyphosate Renewal Group łączą zasoby oraz wiedzę, w obszarze przygotowania wspólnej dokumentacji zawierającej badania naukowe oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania glifosatu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Stanowisko GRG w sprawie tematów naukowych

GRG przedstawia uaktualnione dokumenty podsumowujące i materiały z prezentacji konferencyjnych w dziedzinie toksykologii, ekotoksykologii, losów w środowisku i pozostałości, zawierające informacje istotne dla trwającej oceny ryzyka substancji czynnej glifosat w UE i odnoszące się do niedawnego wniosku EFSA o dodatkowe informacje oraz uwag zainteresowanych stron w ramach konsultacji społecznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Ustalanie środowiskowych norm jakości dla glifosatu

Środowiskowe normy jakości (EQS) są ustalane w celu ochrony odbiorczych wód powierzchniowych przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń. 26 października 2022 roku Komisja opublikowała propozycję prawną dotyczącą przeglądu wykazu substancji zanieczyszczających wody gruntowe i powierzchniowe, ustalając również wartości progowe dla glifosatu w wodach powierzchniowych. W chwili publikacji proces przeglądu środowiskowych norm jakości dla glifosatu był nadal w toku, jak przewidziano w ramowej dyrektywie wodnej (2000/60/WE).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Czym jest glifosat?

What is Glyphosate

Czym jest glifosat?

Glifosat to substancja chemiczna zawarta w licznych nieselektywnych herbicydach opracowywanych
do eliminowania niechcianych roślin inwazyjnych (chwastów). Produkty na bazie glifosatu są zatwierdzone do stosowania
m. in. w rolnictwie, zarządzaniu roślinnością, trawnikach
i ogrodach, na kolei. Obecnie są one zarejestrowane
i sprzedawane w ponad 150 krajach.

WIĘCEJ O GLIFOSACIE ZNAJDZIESZ TUTAJ

Chcesz wiedzieć więcej na temat glifosatu?

01 Przejrzystość

Celem spełnienia wymagań w zakresie większej przejrzystości, na niniejszej stronie internetowej zostaną udostępnione badania, wniosek, protokoły
z oficjalnych spotkań i inne materiały.

02 Proces udzielania zezwolenia

Podstawą uzyskania zezwolenia UE na stosowanie glifosatu w herbicydach jest wnikliwy proces decyzyjny, wymagający szczegółowej analizy naukowej ze strony wielu kompetentnych i eksperckich podmiotów niezależnych
od branży.

03 Środowisko i bioróżnorodność

Herbicydy na bazie glifosatu zapewniają prostą, elastyczną
i wydajną kosztowo kontrolę chwastów, ponieważ glifosat pomaga
w usuwaniu roślin inwazyjnych przez okres kilku lat.

04 Bezpieczeństwo

Glifosat był poddawany bardziej szczegółowym badaniom niż większość innych chemicznych substancji czynnych.
Z badań tych wynika w zdecydowanie przeważającej mierze, że glifosat można bezpiecznie stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

05 Zastosowania

Glifosat jest stosowany do zwalczania różnych niepożądanych roślin inwazyjnych (chwastów), głównie w rolnictwie i ogrodnictwie, ale także
na użytkach zielonych, obszarach nieuprawnych, takich jak tory kolejowe
i pobocza oraz w leśnictwie.

Statystyki

Glifosat w liczbach

Glifosat jest kluczową substancją czynną najpopularniejszych nieselektywnych herbicydów stosowanych na świecie. Używany zgodnie
z instrukcjami na etykiecie łączy udowodnioną skuteczność oraz bezpieczeństwo.

+25%

Rentowność

Maksymalny wzrost, jaki mogą zyskać gospodarstwa rolne w UE dzięki stosowaniu glifosatu zgodnie z instrukcjami na etykiecie (źródło)

-22%

Wydajność zbiorów

Maksymalne straty, jakie mogą obejmować uprawy rzepaku, kukurydzy, jęczmienia oraz pszenicy bez stosowania glifosatu (źródło)

-75%

Eksport pszenicy

Z UE do krajów trzecich, który mógłby zostać utracony bez korzystania z glifosatu w UE (źródło)

400 kg

Owoce i warzywa

Konsument ważący 80 kg może przyjmować do 40 mg pozostałości glifosatu dziennie bez żadnego zagrożenia dla zdrowia.  Odpowiada to spożyciu 400 kg owoców i warzyw dziennie (źródło)

We invite you to subscribe to the GRG newsletter!

With the newsletter, we will regularly share relevant information, updates, and published articles, keeping you well informed on the EU regulatory process milestones on the glyphosate re-authorisation, and share information regarding the GRG efforts and our events.

Click here to subscribe!