Warunki

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie dokumenty, o których mowa w niniejszym dokumencie, określają zasady i warunki, na których użytkownicy mogą korzystać z naszej strony internetowej: http://www.glyphosate.eu (nasza strona internetowa). Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza akceptację niniejszych Warunków użytkowania i wyrażenie zgody na ich przestrzeganie. Niniejsze Warunki użytkowania wchodzą w życie od 15 kwietnia 2020 r.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania. Zalecamy wydrukowanie
na własne potrzeby kopii niniejszych Warunków użytkowania, jak i wszelkich przyszłych wersji tych Warunków, ponieważ możemy je w każdym czasie aktualizować. Jeśli z jakiegokolwiek powodu użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami użytkowania lub nie chce ich przestrzegać, nie może uzyskać dostępu do naszej strony internetowej ani z niej korzystać.

 1. Tę stronę internetową prowadzi Glyphosate Renewal Group.

1.1 Glyphosate Renewal Group (GRG) to konsorcjum firm starających się o odnowienia unijnego zezwolenia na stosowanie glifosatu w 2022 r. Obecnie do Glyphosate Renewal Group należą: Albaugh Europe SARL, Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Bayer Agriculture BV, Ciech Sarzyna S.A., Crop Alliance Unipessoal LDA., Nufarm GMBH & Co.KG, Sinon Corporation, Syngenta Crop Protection AG. Glyphosate Renewal Group jest otwarta na inne firmy popierających odnowienie zezwolenia na glifosat.

1.2 Nasz adres to:
Glyphosate Renewal Group
C/O Hume Brophy
Rue de la Science 41 1040 Brussels Belgia.

1.3 Nasz adres e-mail do kontaktu to: GRG@glyphosate.eu

 1. Odpowiedzialność użytkownika za inne osoby, które uzyskują dostęp do naszej strony internetowej za pośrednictwem urządzenia lub połączenia internetowego użytkownika

Użytkownik musi zadbać o to, żeby wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej strony internetowej na jego komputerze (komputerach) lub urządzeniu (urządzeniach), które mają jego pozwolenie w tym zakresie lub które uzyskają możliwość w tym zakresie lub które korzystają z połączenia internetowego użytkownika, znają niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie inne dokumenty, o której mowa
w niniejszych Warunkach, a ponadto osoby te zobowiązują się również podlegać postanowieniom niniejszych Warunków użytkowania i ich przestrzegać.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu takie osoby nie zgadzają się z niniejszymi Warunkami użytkowania lub nie chcą ich przestrzegać, nie mogą uzyskać dostępu do naszej strony internetowej ani z niej korzystać,
a użytkownik nie może im na to zezwalać.

 1. Pozostałe dokumenty regulujące korzystanie z naszej strony internetowej

3.1 Dodatkowo poza niniejszymi Warunkami użytkowania korzystanie przez użytkownika z naszej strony internetowej regulowane jest również przez następujące dokumenty: (a) Nasza polityka prywatności reguluje wykorzystywanie przez nas informacji o użytkowniku. Określa on rodzaje informacji, które gromadzimy, powody, dla których je zbieramy, sposób, w jaki je wykorzystujemy, w jaki sposób możemy je przekazywać osobom trzecim, w jakich okolicznościach i z jakich powodów, a także wszelkie inne istotne informacje dotyczące naszego wykorzystania i/lub przetwarzania informacji użytkownika oraz praw użytkownika w odniesieniu do tych informacji. (b) Nasza polityka dotycząca plików cookie reguluje wykorzystanie plików cookie i podobnych technologii na naszej stronie internetowej.
Określa on rodzaje plików cookie, których używamy, cele, dla których je wykorzystujemy, okoliczności,
w których możemy umieszczać pliki cookie na komputerze, urządzeniu lub przeglądarce użytkownika,
a także inne istotne informacje dotyczące plików cookie, np. sposób zmiany preferencji przeglądarki
i ustawień w celu zaakceptowania lub odrzucania plików cookie.

3.2 Uzyskując dostęp do naszej strony internetowej i korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania, przyjmuje do wiadomości, że będziemy przetwarzać jego dane zgodnie z naszą polityką prywatności, a także że będziemy wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie zgodnie z naszą polityką dotyczącą plików cookie.

3.3 Jeśli użytkownik nie akceptuje postanowień niniejszych Warunków użytkowania, wówczas nie może korzystać z naszej strony internetowej.

 1. Dostępność naszej strony internetowej

4.1 Nie składamy żadnych oświadczeń i nie udzielamy żadnych gwarancji co do tego, że: (a) strona internetowa będzie dostępna w określonym czasie lub z określonej lokalizacji geograficznej; (b) dostęp do strony internetowej będzie ciągły lub nieprzerwany; ani (c) strona internetowa będzie dostępna lub zoptymalizowana na wszystkich przeglądarkach, komputerach, tabletach, telefonach lub platformach wykorzystywanych do przeglądania.

4.2 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia dostępu do całości lub części strony internetowej z dowolnego powodu,
w tym z przyczyn biznesowych lub operacyjnych, np. ze względu na poprawę wyglądu lub funkcjonalności strony internetowej, aktualizacje treści, okresowe konserwacje lub w celu rozwiązania wszelkich odkrytych przez nas problemów. Jeśli przewidujemy, że będziemy musieli zawiesić dostęp do strony internetowej na znaczny okres czasu, postaramy się powiadomić o tym wcześniej użytkownika,
o ile będzie to możliwe.

 1. Zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania i innych dokumentach

5.1 Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji niniejszych Warunków użytkowania, naszej polityki prywatności, naszej polityki dotyczącej plików cookie oraz wszystkich innych dokumentów, o których mowa w wymienionych wcześniej dokumentach. Możemy zmienić nasze Warunki użytkowania i inne dokumenty z dowolnego powodu, w tym:
(a) w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w sposobie prowadzenia przez nas działalności;
(b) w celu uwzględnienia wszelkich zmian, jakie wprowadzamy na naszej stronie internetowej, w tym, bez ograniczeń, wszelkich nowych funkcji lub funkcjonalności, jakie zapewniamy, wszelkich dostosowań środków, za pomocą których dostarczamy użytkownikowi powiadomienia, lub wszelkich zmian treści, celu lub dostępności strony internetowej;
(c) w celu dokładnego opisania naszych bieżących działań związanych z przetwarzaniem danych, by użytkownik był na bieżąco z naszymi najnowszymi praktykami;
(d) w celu poinformowania użytkownika o wszelkich zmianach w sposobie wykorzystywania przez nas plików cookie lub podobnych technologii gromadzenia informacji; lub
(e) w celu zadbania o to, aby nasza dokumentacja była i pozostała zgodna z wszelkimi obecnymi
i przyszłymi obowiązującymi przepisami, regulacjami i oficjalnymi wytycznymi.

5.2 Jeśli wymagają tego przepisy prawa, powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach w niniejszych Warunkach użytkowania lub innych dokumentach, o których mowa w niniejszych Warunkach użytkowania, poprzez zamieszczenie stosownego powiadomienia na stronie internetowej i/lub poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji niniejszych Warunków użytkowania lub innej tego typu dokumentacji na naszej stronie internetowej z nową datą wejścia w życie podaną na początku takiego dokumentu.

5.3 Korzystanie
z naszej strony internetowej po zaktualizowaniu przez nas Warunków użytkowania, warunków sprzedaży i/lub umowy dotyczącej treści użytkownika, oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na bycie związanym takimi zaktualizowanymi dokumentami. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że uzyskiwanie dostęp do naszej strony internetowej po zaktualizowaniu nasze polityki prywatności i/lub naszej polityki dotyczącej plików cookie oznacza, że praktyki określone w takich zaktualizowanych politykach będą miały zastosowanie wobec naszego przetwarzania informacji użytkownika oraz wobec naszego wykorzystania plików cookie i podobnych technologii.

5.4 Użytkownik musi zapoznać się z niniejszymi Warunkami użytkowania oraz wszelkimi innymi dokumentami, o których w nich mowa, za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, aby upewnić się, że jest świadomy warunków, które mają wobec niego zastosowanie
w danym momencie.

 1. Własność materiałów na naszej stronie internetowej

6.1 Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, logo, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do naszej strony internetowej i jej treści są naszą własnością lub uzyskaliśmy na nie licencję. Wszystkie takie prawa są chronione na podstawie przepisów dotyczących własności intelektualnej na całym świecie, a wszystkie te prawa są zastrzeżone. Surowo zabronione jest wykorzystywanie strony internetowej i jej treści w sposób inny
niż wyraźnie dozwolono w niniejszych Warunkach użytkowania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w ramach niniejszych Warunków użytkowania.

6.2 Znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, logo i inne znaki firmowe należące do osób trzecich i używane lub wyświetlane na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem (zwane łącznie „Oznaczeniami osób trzecich”) mogą stanowić znaki towarowe ich właścicieli, którzy mogą nas wspierać lub nie albo być z nami powiązani lub nie. O ile niniejsze Warunki użytkowania lub warunki dostarczone przez właściciela Oznaczeniami osób trzecich wyraźnie nie określają inaczej, żadne
z postanowień niniejszych Warunków użytkowania ani zamieszczonych na stronie internetowej ani za jej pośrednictwem nie powinno być interpretowane jako przyznanie – w sposób dorozumiany, na zasadzie estoppel lub w inny sposób – jakiejkolwiek licencji lub jakiegokolwiek prawa do używania któregokolwiek z naszych znaków lub Oznaczeń osób trzecich, które są używane lub wyświetlane na stronie internetowej, w każdym przypadku bez uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela. Cała wartość firmy powstała w wyniku używania naszych znaków towarowych przynosi korzyści wyłącznie nam.

 1. Informacje i treści na naszej stronie internetowej nie stanowią obietnicy

7.1 Nasza strona internetowa jest udostępniona w celu dostarczenia użytkownikowi ogólnych informacji o nas,
o glifosacie i o naszej działalności. Nie udostępniamy naszej strony internetowej do żadnych innych celów, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania.

7.2 Treści na naszej strony internetowej nie powinna być interpretowana jako porada. Użytkownik nie może polegać na treściach na naszej strony internetowej w jakimkolwiek celu, a przed decyzją o podjęciu jakichkolwiek działań na podstawie – w całości lub częściowo – treści dostępnych na naszej stronie internetowej w dowolnym czasie musi zasięgnąć niezależnej i profesjonalnej porady.

7.3 Nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy żadnych gwarancji – wyrażonych ani dorozumianych – jakoby treści lub materiały dostępne na naszej stronie internetowej w jakimkolwiek czasie były precyzyjne, aktualne
lub kompletne.

 1. Dozwolony użytek materiałów na naszej stronie internetowej

8.1 Treści na naszej strony internetowej jest przeznaczona wyłącznie do osobistego, prywatnego
i niekomercyjnego użytku przez użytkownika. Użytkownik może drukować lub udostępniać treści z naszej strony internetowej do zgodnych z prawem celów osobistych, prywatnych i niekomercyjnych, a także może zapoznać innych w ramach swojej organizacji z treściami z naszej strony internetowej. Użytkownik nie możesz w inny sposób wyodrębniać, reprodukować ani rozpowszechniać treści z naszej strony internetowej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

8.2 Ilekroć użytkownik drukuje, pobiera, udostępnia lub przekazuje treści z naszej strony internetowej innym osobom, nie wolno mu dodawać, usuwać ani w inny sposób modyfikować żadnego tekstu z naszej strony internetowej, nie wolno mu zmieniać ani modyfikować w jakikolwiek sposób żadnych obrazów, mediów ani grafik z naszej strony internetowej, nie wolno mu usuwać żadnego tekstu towarzyszącego takim obrazom, mediom lub grafikom, a ponadto użytkownik musi się upewnić, że wszystkie treści przekazywane osobom trzecim są dokładnym odwzorowaniem treści w postaci, w jakiej pojawiają się
na naszej stronie internetowej.

8.3 Użytkownik nie może wykorzystywać robotów, pająków, technologii eksploracji danych ani scrapingu czy innych podobnych narzędzi zewnętrznych do ekstrakcji lub powielania jakichkolwiek danych lub treści z naszej strony internetowej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

8.4 Zawsze, gdy użytkownik przekazuje komukolwiek treści lub materiały z naszej strony internetowej, musi wskazać
nas jako autorów tych treści lub materiałów (lub innych autorów, o ile są przez nas podani) w momencie przekazywania tych treści lub materiałów.

 1. Niedozwolone korzystanie z naszej strony internetowej

9.1 Użytkownik nie może reprodukować, powielać, kopiować ani odsprzedawać żadnej części naszej strony internetowej ani żadnych treści z naszej strony, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania.

9.2 Użytkownik nie może – bez naszej uprzedniej pisemnej zgody – uzyskiwać dostępu, ingerować, uszkadzać lub zakłócać w jakikolwiek sposób funkcjonowania naszej strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części, naszych systemów, jakiegokolwiek naszego sprzętu lub wyposażenia lub sieci, w której nasza strona jest hostowana, jakiegokolwiek oprogramowania, którego używamy do tworzenia lub modyfikowania strony internetowej lub do udostępniania użytkownikowi strony internetowej, lub jakiegokolwiek sprzętu, wyposażenia, sieci, serwera, oprogramowania lub technologii będących naszą własnością lub obsługiwanych przez nas lub jakąkolwiek osobę trzecią.

9.3 Użytkownik musi korzystać z naszej strony wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie
z niniejszymi Warunkami użytkowania. Użytkownik nie może korzystać z naszej strony internetowej:
(a) w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub który w jakikolwiek sposób narusza obowiązujące prawo
lub przepisy, zarówno miejscowe, krajowe jak i międzynarodowe;
(b) w jakimkolwiek celu związanym z oszustwem;
(c) w celu przekazywania niezamówionej lub nieautoryzowanej reklamy albo bezpośredniego lub pośredniego marketingu do dowolnej osoby i w jakikolwiek sposób, lub w celu spamowania, komunikowania się z dowolną osobą lub wprowadzania na rynek jakichkolwiek towarów, usług lub transakcji, które nie zostały przez nas zatwierdzone;
(d) w celu przesyłania, hostowania lub przekazywania wirusów, złośliwego oprogramowania, adware, spyware, robaków, koni trojańskich, rejestratorów naciśnięć klawiszy, programów szpiegujących, bomb logicznych, bomb czasowych lub innych szkodliwych programów lub kodów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na korzystanie lub działanie strony internetowej, naszego sprzętu lub systemów albo komputerów, tabletów, telefonów lub innych urządzeń użytkowników lub innych osób trzecich, lub w celu przesyłania jakichkolwiek treści lub materiałów zawierających takie treści;
(e) w celu prowadzenia jakiejkolwiek komunikacji z dziećmi, wyrządzania im szkody lub podejmowania prób w tym zakresie; lub
(f) w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek celu, by naruszać niniejsze Warunki użytkowania lub warunki któregokolwiek z dokumentów, do których odnoszą się niniejsze Warunki użytkowania.

9.4 Użytkownik nie może przekazywać nam żadnych informacji o sobie, jeśli nie ukończył 18. roku życia, ani o innych osobach, które:
(a) nie ukończyły 18. roku życia; lub
(b) jeśli ukończyły 18. rok życia, jeśli użytkownik nie otrzymał od takich osób uprzedniej pisemnej zgody na przekazanie nam informacji na ich temat.

9.5 Użytkownik nie może przekazywać nam żadnych informacji, które są uważane za „wrażliwe dane osobowe”. „Wrażliwe dane osobowe” to informacje o użytkowniku lub jakiejkolwiek innej osobie dotyczące ich pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych lub które stanowią dane genetyczne, dane biometryczne, informacje dotyczące ich zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej.

9.6 Jeżeli użytkownik przypadkowo lub celowo przekaże nam takie informacje, uznaje się, że wyraził zgodę
na przetwarzanie przez nas takich informacji na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (Rozporządzenie (UE) 2016/769).

 1. Wirusy i inne szkodliwe treści

10.1 Nie gwarantujemy, że nasza strona nie zawiera wirusów ani innego złośliwego oprogramowania. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby nie dopuścić do pojawiania się na naszej stronie internetowej takich wirusów lub błędów.

10.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy ani wirusy na naszej stronie internetowej, ani za żadne oprogramowanie, które może być przeniesione do komputera użytkownika z naszej strony internetowej, ani za żadne konsekwencje, które obecność lub działanie takich programów może wywołać.

10.3 Użytkownik musi upewnić się, że posiada aktualną i skuteczną ochronę antywirusową na swoim komputerze lub innym urządzeniu do przeglądania stron internetowych.

10.4 Użytkownik nie może przesyłać ani w inny sposób wprowadzać na naszą stronę wirusów, złośliwego oprogramowania, programów szpiegujących, adware, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych, bomb czasowych, rejestratorów naciśnięć klawiszy ani innych programów lub kodów, które są szkodliwe lub złośliwe.

10.5 Użytkownik nie może korzystać z osób trzecich, oprogramowania ani technologii w celu podejmowania prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do naszej strony internetowej, naszych serwerów, systemów, sprzętu, oprogramowania lub danych.

10.6 Użytkownik nie może próbować przeprowadzać ataków typu odmowa usługi na naszą stronę internetową.

10.7 Użytkownik nie może podejmować żadnych czynności, które naruszałyby przepisy ustawy o nadużyciach komputerowych (Computer Misuse Act) z 1990 r.

10.8 Możemy zgłaszać wszelkie naruszenia lub podejrzenia naruszenia niniejszego art. 11 (Wirusy i inne szkodliwe treści) odpowiednim władzom i możemy ujawnić tożsamość użytkownika.

 1. Linki do innych stron internetowych

11.1 W każdym czasie na naszej stronie internetowej mogą pojawiać się linki do treści lub stron internetowych osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron internetowych dostępnych za pośrednictwem linków znajdujących się na naszej stronie. Wszystkie treści na stronach internetowych osób trzecich znajdują się poza naszą kontrolą – nie zobowiązujemy się ani nie gwarantujemy, że takie treści są związane z nami lub naszą stroną internetową, są odpowiednie lub właściwe do wykorzystania lub przeglądania, zgodne z prawem lub precyzyjne.

11.2 Każda strona internetowa osób trzecich dostępna poprzez link na naszej stronie internetowej może zbierać
i przetwarzać dane użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane
z przetwarzaniem danych prowadzone przez strony internetowe osób trzecich, do których linki znajdują się na naszej stronie internetowej, i zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. Użytkownik powinien zapoznać
się z polityką prywatności każdej takiej osoby trzeciej, aby ustalić, jak może wykorzystać jego dane, jeszcze zanim zdecyduje się skorzystać z takie strony internetowej i jej funkcji.

 1. Linki do naszej strony internetowej

12.1 Użytkownik nie może zamieszczać linków do naszej strony internetowej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

12.2 W przypadku uzyskania naszej zgody na umieszczenie linku do naszej strony internetowej:
(a) użytkownik może zamieszczać linki do naszej strony internetowej na innych stronach internetowych, których jest właścicielem, pod warunkiem, że takie strony internetowe i korzystanie z jakichkolwiek linków do naszej strony internetowej są zgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania;
(b) w razie zamieszczenia linku do naszej strony internetowej na jakiejkolwiek innej stronie internetowej użytkownik zobowiązuje się do tego, że zrobi to w odpowiedni sposób, a nie zaś w sposób oszczerczy lub dyskredytujący
w stosunku do nas, który błędnie przedstawia nas lub naszą działalność albo który powoduje jakąkolwiek szkodę po naszej stronie lub po stronie naszej działalności; i
(c) użytkownik nie może umieszczać linków do naszej strony internetowej, by sugerować joint venture, partnerstwo, współpracę, powiązanie, relację biznesową, zatwierdzenie lub wsparcie z naszej strony, jeśli w rzeczywistości taka sytuacja nie ma miejsc, a w każdym razie bez uzyskania naszej uprzedniej pisemnej zgody.

12.3 Możemy w każdej chwili wycofać zgodę na umieszczenie linku do naszej strony internetowej. W przypadku wycofania przez nas zgody na linkowanie do naszej strony internetowej i poinformowania użytkownika o tym fakcie, użytkownik musi niezwłocznie usunąć wszelkie linki do naszej strony internetowej lub spowodować ich usunięcie.

 1. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

13.1 Nie wyłączamy naszej odpowiedzialności wobec użytkownika, jeśli byłoby to niezgodne z prawem,
np. w przypadku śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych naszym zaniedbaniem. Jeśli obowiązujące prawo nie zezwala na zastosowanie wobec użytkownika poniższego ograniczenia odpowiedzialności w całości lub częściowo, ograniczenia te będą miały zastosowanie wobec użytkownika jedynie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

13.2 Z ZASTRZEŻENIEM POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ W ŻADNYM WYPADKU MY (W TYM NASZE SPÓŁKI MATKI, SPÓŁKI ZALEŻNE, SPÓŁKI STOWARZYSZONE, KADRA KIEROWNICZA, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, WSPÓLNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI) W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK STRAT, SZKÓD (BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, KARNYCH, RZECZYWISTYCH, WTÓRNYCH, UBOCZNYCH, SPECJALNYCH, Z NAWIĄZKĄ ANI INNYCH), KOSZTÓW, WYDATKÓW, ZOBOWIĄZAŃ ANI KAR PIENIĘŻNYCH, WYNIKAJĄCYCH
Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, NARUSZENIA OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH LUB NA INNEJ PODSTAWIE, DAJĄCYCH SIĘ PRZEWIDZIEĆ LUB NIE, WYNIKAJĄCYCH Z PONIŻSZYCH OKOLICZNOŚCI, ZWIĄZANYCH Z NIMI LUB DO NICH SIĘ ODNOSZĄCYCH:
(a) KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ;
(b) USZKODZENIA LUB UTRATY DANYCH;
(c) NIEMOŻNOŚCI UZYSKANIA DOSTĘPU DO NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, JAKIEJKOLWIEK PRZERWY, ZAWIESZENIA LUB USUNIĘCIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ
(Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU);
(d) WYKORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA JAKICHKOLWIEK TREŚCI LUB MATERIAŁÓW NA NASZEJ STRONIE, W TYM OPIERANIA SIĘ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA TAKICH TREŚCIACH LUB MATERIAŁACH;
(e) UTRATY OSZCZĘDNOŚCI, ZYSKÓW, SPRZEDAŻY, DZIAŁALNOŚCI LUB DOCHODÓW;
(f) UTRATY REPUTACJI LUB WARTOŚCI FIRMY;
(g) UTRATY OSZCZĘDNOŚCI;
(h) UTRATY SZANS LUB MOŻLIWOŚCI; LUB
(i) JAKICHKOLWIEK INNYCH STRAT DODATKOWYCH, WTÓRNYCH LUB POŚREDNICH, A NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD, BEZ OGRANICZEŃ, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE NA SIEBIE I PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PEŁNY KOSZT WSZELKICH NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH, NAPRAWCZYCH LUB KOREKCYJNYCH W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT, SZKÓD, KOSZTÓW, WYDATKÓW, ZOBOWIĄZAŃ LUB KAR PIENIĘŻNYCH.

13.3 NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY, KTÓRYCH UŻYTKOWNIK MÓGŁ UNIKNĄĆ, GDYBY ZASTOSOWAŁ SIĘ DO NASZEJ PORADY W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA OFEROWANEJ BEZPŁATNIE AKTUALIZACJI, ANI ZA SZKODY SPOWODOWANE NIEPRZESTRZEGANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJI INSTALACJI LUB NIE SPEŁNIENIEM PRZEZ NIEGO MINIMALNYCH WYMAGAŃ SYSTEMOWYCH ZALECANYCH PRZEZ NAS.

13.4 Użytkownik w szczególności przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści ani za zniesławiające, obraźliwe lub nielegalne zachowania osób trzecich, a ryzyko szkód wynikających z powyższego spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

13.5 UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE JEŚLI PONIESIE JAKIEKOLWIEK SZKODY, STRATY
LUB OBRAŻENIA CIAŁA W WYNIKU NASZYCH DZIAŁAŃ LUB ZANIECHAŃ ALBO W ZWIĄZKU Z NIMI, EWENTUALNE SZKODY WYRZĄDZONE UŻYTKOWNIKOWI NIE SĄ NIEODWRACALNE ANI WYSTARCZAJĄCE, ŻEBY UPRAWNIAĆ GO DO UZYSKANIA NAKAZU SĄDOWEGO UNIEMOŻLIWIAJĄCEGO WYKORZYSTYWANIE JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH, USŁUG, AKTYWÓW, PRODUKTÓW ANI INNYCH TREŚCI BĘDĄCYCH NASZĄ WŁASNOŚCIĄ LUB PRZEZ NAS KONTROLOWANYCH, A UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE MIAŁ ŻADNEGO PRAWA DO NAKAZANIA ANI OGRANICZENIA ROZWOJU, PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI, REKLAMY, WYSTAWIANIA ANI WYKORZYSTYWANIA JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH, AKTYWÓW, PRODUKTÓW, USŁUG ANI INNYCH TREŚCI BĘDĄCYCH NASZĄ WŁASNOŚCIĄ LUB PRZEZ NAS KONTROLOWANYCH..

13.6 W zakresie, w jakim którekolwiek z postanowień niniejszego art. 14 (WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI) są niewykonalne jako jawne wyłączenia odpowiedzialności, muszą być one interpretowane jako ograniczenia odpowiedzialności ograniczające naszą odpowiedzialność wobec użytkownika w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

 1. ZABEZPIECZENIE

14.1 Użytkownik (a także wszelkie osoby trzecie, dla których lub w imieniu których użytkownik prowadzi konto lub działania na stronie internetowej) zobowiązuje się bronić (na naszą prośbę), chronić i zabezpieczyć nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami,
w tym, bez ograniczeń, uzasadnionymi kosztami prawnymi i zastępstwa procesowego, wynikającymi z którychkolwiek poniższych okoliczności lub w jakikolwiek sposób związanymi z którymikolwiek poniższymi okolicznościami (w tym w wyniku bezpośrednich działań użytkownika na stronie internetowej lub tych prowadzonych w jego imieniu):
(a) przesyłania przez użytkownika treści na stronę internetową, uzyskiwania przez niego dostępu do strony internetowej lub korzystania z niej;
(b) naruszenia lub domniemanego naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania;
(c) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym, bez ograniczeń, jakichkolwiek praw własności intelektualnej, prawa do wizerunku, poufności, własności lub prywatności;
(d) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw, zasad, przepisów, kodeksów, ustaw, rozporządzeń lub zarządzeń wszelkich organów państwowych i quasi-państwowych, w tym, bez ograniczeń, wszelkich organów regulacyjnych, administracyjnych i ustawodawczych; lub
(e) wprowadzenia innych w błąd przez użytkownika.

14.2 Użytkownik będzie współpracował w pełnym zakresie wymaganym przez nas w celu obrony przed każdym roszczeniem. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających zabezpieczeniu przez użytkownika, a użytkownik w żadnym wypadku nie będzie rozstrzygał żadnych roszczeń bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

 1. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

15.1 STRONA INTERNETOWA JEST DOSTARCZANA „W STANIE, W JAKIM JEST”, „W STANIE, W JAKIM JEST DOSTĘPNA” I „WRAZ ZE WSZYSTKIMI WADAMI”.
W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM ZGODNIE Z PRAWEM NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU – WYRAŻONYCH
ANI DOROZUMIANYCH – W ODNIESIENIU DO:
(a) SERWISU;
(b) TREŚCI STRONY INTERNETOWEJ;
(c) TREŚCI UŻYTKOWNIKA; ANI
(d) BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANEGO
Z PRZEKAZYWANIEM INFORMACJI NA STRONĘ INTERNETOWĄ. PONADTO NINIEJSZYM WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE – WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE – W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI, TYTUŁU, ZWYCZAJU, HANDLU, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA, INTEGRACJI SYSTEMU I BRAKU WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH.

15.2 NIE ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ ANI NIE GWARANTUJEMY, ŻE SERWIS BĘDZIE ZAWSZE DZIAŁAŁ BEZBŁĘDNIE LUB NIEPRZERWANIE, ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB ŻE USŁUGA LUB SERWER, PRZEZ KTÓRY DOSTĘPNY JEST SERWIS, JEST WOLNY OD SZKODLIWYCH CZYNNIKÓW, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WIRUSÓW. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, JAKOBY INFORMACJE (W TYM WSZELKIE INSTRUKCJE) ZAWARTE W SERWISIE BYŁY PRECYZYJNE, KOMPLETNE LUB PRZYDATNE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE SAM PONOSI RYZYKO ZA KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ. NIE GWARANTUJEMY, ŻE KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE STRONY INTERNETOWEJ JEST ZGODNE Z PRAWEM W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKAMY SIĘ GWARANCJI W TYM ZAKRESIE. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE OGRANICZAJĄ LUB NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH LUB INNYCH GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE,
W JAKIM PRAWO DANEJ JURYSDYKCJI MA ZASTOSOWANIE WOBEC UŻYTKOWNIKA I NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA.

15.3 UZYSKANIE DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ LUB KORZYSTANIE Z NIEJ STANOWI OŚWIADCZENIE I GWARANCJĘ, ŻE DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA SĄ ZGODNE Z PRAWEM W KAŻDEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UZYSKUJE DOSTĘP DO SERWISU LUB Z NIEGO KORZYSTA.

15.4 NIE ZATWIERDZAMY TREŚCI, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKAMY SIĘ CAŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC JAKIEJKOLWIEK OSOBY LUB JAKIEGOKOLWIEK PODMIOTU Z TYTUŁU WSZELKICH STRAT, (RZECZYWISTYCH, WTÓRNYCH, Z NAWIĄZKĄ LUB INNYCH) SZKÓD, OBRAŻEŃ CIAŁA, ROSZCZEŃ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB INNYCH PODSTAW POWÓDZTWA O JAKIMKOLWIEK RODZAJU LUB CHARAKTERZE, OPARTYCH NA JAKICHKOLWIEK TREŚCIACH LUB Z NICH WYNIKAJĄCYCH.

 1. Prawo właściwe i właściwość sądów

16.1 Niniejsze Warunki użytkowania, wszelkie dokumenty, do których się one odnoszą, a także wszelkie spory wynikające z nich lub z nimi związane – zarówno umowne, jak i pozaumowne – regulowane
i interpretowane są zgodnie z prawem belgijskim.

16.2 Sądy belgijskie są wyłącznymi sądami właściwymi w przypadku wszelkich roszczeń lub sporów wynikających z niniejszych Warunków użytkowania i wszelkich dokumentów, do których się one odnoszą, lub z nimi związanych.

 1. Prawo autorskie

17.1 Prawa autorskie zawarte w niniejszych Warunkach użytkowania należą do nas lub udzielone nam zostały w ramach licencji i chronione są przepisami prawa autorskiego na całym świecie oraz oprogramowaniem chroniącym prawa autorskie. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa własności intelektualnej do niniejszego dokumentu i do naszej strony internetowej, w tym wszelkich treści na naszej stronie internetowej, są zastrzeżone.