Algemene voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen, beschrijven de algemene voorwaarden waaronder u gebruik mag maken van onze website http://www.glyphosate.eu (onze website). Door gebruik te maken van onze website gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en te voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf 15 april 2020. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. We raden u aan een kopie van deze Gebruiksvoorwaarden af te drukken voor uw administratie, evenals alle toekomstige versies ervan, aangezien we ze van tijd tot tijd kunnen bijwerken. Als u om welke reden dan ook niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden of er niet aan gebonden wilt zijn, mag u geen toegang krijgen tot of gebruik maken van onze website.

1. De Glyphosate Renewal Group exploiteert de website. 1.1 De Glyphosate Renewal Group (GRG) is een consortium van bedrijven die de EU-vergunning voor de werkzame stof glyfosaat in 2022 willen verlengen. De huidige leden van de Glyphosate Renewal Group zijn Albaugh Europe SARL, Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Bayer Agriculture BV, Ciech Sarzyna S.A., Crop Alliance Unipessoal LDA., Nufarm GMBH & Co.KG, Sinon Corporation, Syngenta Crop Protection AG. De Glyphosate Renewal Group verwelkomt de belangstelling van andere bedrijven die de verlenging van glyfosaat steunen. 1.2 Ons adres is Glyphosate Renewal Group C/O Hume Brophy, Wetenschapsstraat 41, 1040 Brussel (België). 1.3 Ons e-mailadres voor contact is GRG@glyphosate.eu

2. Uw verantwoordelijkheid voor anderen die met uw apparaat of internetverbinding toegang hebben tot onze website U moet ervoor zorgen dat alle personen die met uw computer(s) of apparaat (of apparaten) toegang hebben tot onze website, of die met uw computer(s) of apparaat (of apparaten) toegang hebben of kunnen krijgen tot onze website, of die uw internetverbinding gebruiken, op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere documentatie waarnaar in deze Gebruiksvoorwaarden wordt verwezen, en dat deze personen er ook mee instemmen gebonden te zijn aan en te voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als dergelijke personen om welke reden dan ook niet akkoord gaan met deze Gebruiksvoorwaarden of er niet aan gebonden willen zijn, mogen zij geen toegang krijgen tot of gebruik maken van onze website en mag u hen dit niet toestaan.

3. Andere documenten die uw gebruik van onze website regelen

3.1 Naast deze Gebruiksvoorwaarden wordt uw gebruik van onze website ook geregeld door de volgende documenten: (a) Onze privacyverklaring regelt ons gebruik van uw gegevens. Ze beschrijft de soorten informatie die we verzamelen, de redenen waarom we ze verzamelen, hoe we ze gebruiken, hoe we ze aan derden kunnen doorgeven, in welke omstandigheden en om welke redenen, en alle andere relevante informatie met betrekking tot ons gebruik en/of de verwerking van uw informatie en uw rechten met betrekking tot uw informatie. (b) Ons cookiebeleid regelt ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op onze website. Het beschrijft de soorten cookies die we gebruiken, de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, de omstandigheden waarin we cookies op uw computer, apparaat of browser kunnen plaatsen en andere relevante informatie over cookies, bijvoorbeeld hoe u uw browservoorkeuren en instellingen kunt wijzigen om cookies te aanvaarden of te weigeren. 3.2 Door onze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden in deze Gebruiksvoorwaarden, erkent u dat wij uw informatie zullen verwerken in overeenstemming met onze privacyverklaring en ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën in overeenstemming met ons cookiebeleid. 3.3 Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden in deze Gebruiksvoorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.

Beschikbaarheid van onze website

4.1 Wij doen geen uitspraken en geven geen garanties dat: (a) de website op enig specifiek tijdstip of vanaf enige specifieke geografische locatie beschikbaar zal worden gesteld; (b) uw toegang tot de website doorlopend of ononderbroken zal zijn; of (c) de website toegankelijk of geoptimaliseerd zal zijn op alle browsers, computers, tablets, telefoons of kijkplatformen. 4.2 We behouden ons het recht voor om de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk op te schorten om welke reden dan ook, waaronder om zakelijke of operationele redenen, zoals het verbeteren van het uitzicht of de functionaliteit van de website, updates van inhoud, periodiek onderhoud, of om problemen op te lossen waarvan we weet krijgen. Wanneer we verwachten dat we de toegang tot de website voor een aanzienlijke periode moeten opschorten, zullen we u hiervan vooraf in kennis trachten te stellen wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is.

5. Wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden en andere documentatie

5.1 We behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden, onze privacyverklaring, ons cookiebeleid en alle andere documentatie waarnaar in een van deze documenten van tijd tot tijd wordt verwezen, bij te werken. We kunnen onze Gebruiksvoorwaarden en andere documentatie wijzigen om welke reden dan ook, met inbegrip van: (a) het weergeven van alle wijzigingen in de manier waarop we onze activiteiten uitoefenen; (b) het verantwoorden van alle wijzigingen die we aanbrengen aan onze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle nieuwe functies of functionaliteiten die we verstrekken, alle aanpassingen aan de middelen waarmee we kennisgevingen aan u verstrekken, of alle wijzigingen aan de inhoud, het doel of de beschikbaarheid van de website; (c) het nauwkeurig beschrijven van onze huidige gegevensverwerkingsactiviteiten zodat u op de hoogte blijft van onze meest recente praktijken; (d) u op de hoogte brengen van alle wijzigingen aan de manier waarop we cookies of gelijkaardige informatieverzamelingstechnologieën gebruiken; of (e) ervoor zorgen dat onze documentatie voldoet aan en blijft voldoen aan alle huidige en toekomstige toepasselijke wetten, voorschriften en officiële richtlijnen.

5.2 Indien wettelijk vereist, zullen we u kennis geven van eventuele wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden of de andere documentatie waarnaar in deze Gebruiksvoorwaarden wordt verwezen door een bericht op de website te plaatsen en/of door een bijgewerkte versie van deze Gebruiksvoorwaarden of andere dergelijke documentatie op onze website te plaatsen met een nieuwe ingangsdatum die aan het begin van deze Gebruiksvoorwaarden is vermeld. 5.3 Door onze website te blijven bezoeken nadat we onze Gebruiksvoorwaarden, verkoopvoorwaarden en/of overeenkomst inzake gebruikersinhoud hebben bijgewerkt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze bijgewerkte versies. U erkent ook dat door onze website te blijven bezoeken nadat we onze privacyverklaring en/of ons cookiebeleid hebben bijgewerkt, de praktijken in deze bijgewerkte beleidslijnen van toepassing zullen zijn op onze omgang met uw informatie en ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. 5.4 U moet deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere documentatie waarnaar in deze Gebruiksvoorwaarden wordt verwezen, controleren telkens u onze website bezoekt om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de voorwaarden die op dat moment op u van toepassing zijn.

6. Eigendom van materiaal op onze website

6.1 Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en de inhoud ervan zijn ofwel eigendom van ons of in licentie gegeven aan ons. Al deze rechten worden wereldwijd beschermd door intellectuele eigendomsrechten en alle rechten zijn voorbehouden. Elk gebruik van de website en de inhoud ervan, anders dan hier uitdrukkelijk is toegestaan, is strikt verboden. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden toegekend, zijn door ons voorbehouden. 6.2 De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en andere merknamen die eigendom zijn van derden en die worden gebruikt of weergegeven op of via onze website (gezamenlijk 'Merk(en) van Derden'), kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars, die ons al dan niet ondersteunen, aangesloten zijn bij ons of verbonden zijn met ons. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden of in voorwaarden verstrekt door de eigenaar van een Merk van Derden, mag niets in deze Gebruiksvoorwaarden of op of via de website worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie of uitsluiting, van een licentie of recht om een van onze of Merken van Derden te gebruiken die op de website worden gebruikt of weergegeven, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaar, in elk geval. Alle goodwill die voortvloeit uit het gebruik van onze handelsmerken, komt uitsluitend ten goede aan ons.

7. Informatie en inhoud op onze website die op exclusieve basis wordt verstrekt

7.1 Onze website wordt u ter beschikking gesteld om u algemene informatie te verstrekken over ons, de werkzame stof glyfosaat en onze activiteiten. We stellen onze website niet beschikbaar voor andere doeleinden, tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden. 7.2 De inhoud op onze website is niet bedoeld als advies. U mag niet vertrouwen op de inhoud van onze website voor welke doeleinden dan ook en u moet uw eigen onafhankelijke professionele advies inwinnen alvorens te beslissen om enige actie te ondernemen geheel of gedeeltelijk op basis van de inhoud die te allen tijde beschikbaar is onze website. 7.3 Wij doen geen uitspraken en geven geen enkele garantie, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, dat de inhoud of materialen die van tijd tot tijd beschikbaar zijn op onze website, nauwkeurig, actueel of volledig zijn.

8. Toegestaan gebruik van materialen op onze website

8.1 De inhoud op onze website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel en privégebruik. U mag de inhoud van onze website afdrukken of delen voor wettelijke persoonlijke, niet-commerciële en privédoeleinden en u mag ook anderen binnen uw organisatie op de hoogte brengen van de inhoud van onze website. U mag de inhoud van onze website niet op een andere manier extraheren, reproduceren of verspreiden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

8.2 Wanneer u inhoud van onze website afdrukt, downloadt, deelt of aan anderen doorgeeft, mag u geen toevoegingen of verwijderingen aanbrengen of anderszins tekst van onze website wijzigen, mag u afbeeldingen, media of illustraties van onze website op geen enkele manier aanpassen of wijzigen, mag u geen begeleidende tekst van dergelijke afbeeldingen, media of illustraties verwijderen en moet u ervoor zorgen dat alle inhoud die aan derden wordt doorgegeven een nauwkeurige weergave is van de inhoud zoals deze op onze website verschijnt. 8.3 Het is u verboden om robots, spiders, datamining- of scraping-technologie of soortgelijke tools van derden te gebruiken voor de extractie of reproductie van gegevens of inhoud van onze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 8.4 Wanneer u inhoud of materialen van onze website aan iemand doorgeeft, moet u ons erkennen als auteur van dergelijke inhoud of materialen (of andere auteurs die door ons worden gecrediteerd) op het moment dat u dergelijke inhoud of materialen doorgeeft.

9. Verboden gebruik van onze website

9.1 U mag geen enkel deel van onze website of enige inhoud van onze website reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden.

9.2 Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag u onze website of een deel daarvan, onze systemen, onze hardware, apparatuur of netwerken waarop onze website wordt gehost, software die we gebruiken om de website te creëren of te wijzigen of om de website voor u beschikbaar te stellen, of hardware, apparatuur, netwerken, servers, software of technologie die eigendom is van of wordt geëxploiteerd door ons of een derde, niet gebruiken, belemmeren, beschadigen of verstoren.

9.3 U dient onze website uitsluitend te gebruiken voor wettelijke doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U mag onze website niet gebruiken: (a) voor enig doel dat onwettig is of dat op enige wijze inbreuk maakt op lokale, nationale of internationale wetten of voorschriften die van toepassing zijn; (b) voor enig frauduleus doel; (c) om op enige wijze ongevraagde of ongeoorloofde reclame of directe of indirecte marketing naar iemand te sturen of anderszins te spammen, te communiceren met of aan iemand enige goederen, diensten of zaken te verkopen die niet door ons zijn toegestaan; (d) om virussen, malware, adware, spyware, wormen, Trojaanse paarden, keystroke loggers, spyware, logic bombs, tijdbomvirussen of enige andere schadelijke programma's of code te uploaden, te hosten of te verzenden die het gebruik of de werking van de website, onze hardware of systemen, of de computers, tablets, telefoons of andere apparaten van gebruikers of andere derden nadelig kunnen beïnvloeden, of om enige inhoud of materialen met dergelijke inhoud te uploaden; (e) om te communiceren met kinderen, hen kwaad te doen of trachten kwaad te doen; of (f) op enige manier of voor enig doel dat inbreuk pleegt op deze Gebruiksvoorwaarden of de voorwaarden van documenten waarnaar deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen.

9.4 U mag geen informatie over u aan ons verstrekken als u jonger bent dan 18, of over een andere persoon die ofwel: (a) jonger is dan 18 jaar; of (b) als ze 18 jaar of ouder zijn, indien u hun voorafgaande schriftelijke toestemming om informatie over hen aan ons te verstrekken niet hebt gekregen.

9.5 U mag ons geen informatie verstrekken die als ‘gevoelige persoonlijke informatie’ wordt beschouwd. ‘Gevoelige persoonlijke informatie’ is informatie over u of een andere persoon die uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond onthult of die genetische gegevens, biometrische gegevens, informatie aangaande uw of hun gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid omvat.

9.6 Indien u per ongeluk of opzettelijk dergelijke informatie aan ons verstrekt, wordt u geacht toestemming te hebben gegeven voor onze verwerking van die informatie op basis van artikel 9, lid 2, a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/769).

10. Virussen en andere schadelijke inhoud

10.1 We garanderen niet dat onze website geen virussen of andere schadelijke software bevat. We leveren echter wel redelijke inspanningen om te voorkomen dat dergelijke virussen of bugs naar onze website worden geüpload.

10.2 We zullen niet verantwoordelijk zijn voor eventuele bugs of virussen op onze website, of software die van onze website naar uw computer kan worden overgebracht, of gevolgen die de aanwezigheid of werking van dergelijke programma's kan hebben.

10.3 U moet ervoor zorgen dat u een up-to-date en doeltreffende antivirusbescherming op uw computer of ander browserapparaat hebt.

10.4 U mag geen virussen, malware, spyware, adware, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs, tijdbomvirussen, keystroke loggers of andere programma's of een code die schadelijk of kwaadaardig is, uploaden naar of binnenbrengen op onze website.

10.5 U mag geen gebruik maken van derden, software of technologie om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot onze website, onze servers, systemen, hardware, software of gegevens.

10.6 U mag niet proberen om een ‘denial of service’-aanval uit te voeren op onze website.

10.7 U mag geen actie ondernemen die in strijd zou zijn met de Computer Misuse Act uit 1990.

10.8 We kunnen elke inbreuk of vermoedelijke inbreuk op dit artikel 11 (Virussen en andere schadelijke inhoud) melden aan de relevante autoriteiten en uw identiteit bekendmaken.

11. Links naar andere websites

11.1 Links naar inhoud of websites van derden kunnen van tijd tot tijd op onze website verschijnen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die toegankelijk zijn via een of meer links op onze website. Alle inhoud op websites van derden valt buiten onze controle en we verklaren of garanderen niet dat dergelijke inhoud met ons of onze website te maken heeft, passend of geschikt is voor gebruik of inzage, wettelijk of juist is.

11.2 Elke website van derden die toegankelijk is via een link op onze website, kan uw informatie verzamelen en verwerken. We zijn niet verantwoordelijk voor enige gegevensverwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd door een website van derden die aan onze website is gekoppeld, en we wijzen elke aansprakelijkheid in verband hiermee af. U moet de privacyverklaring van dergelijke derden controleren om vast te stellen hoe zij uw informatie kunnen gebruiken voordat u besluit om hun website en de functies ervan te gebruiken.

12. Links naar onze website

12.1 U mag niet naar onze website linken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

12.2 Wanneer u onze toestemming hebt gekregen om naar onze website te linken: (a) u mag links naar onze website plaatsen op andere websites die eigendom zijn van u, op voorwaarde dat dergelijke websites en het gebruik van links naar onze website voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden; (b) wanneer u een link naar onze website plaatst op een andere website, gaat u ermee akkoord dat u dit op een gepaste manier zult doen, en niet op een manier die lasterlijk of kleinerend is voor ons, die ons of onze activiteiten verkeerd vertegenwoordigt of die ons of onze activiteiten schade berokkent; en (c) u mag niet naar onze website linken om enige vorm van joint venture, partnerschap, samenwerking, verbondenheid, zakelijke relatie, goedkeuring of steun in verband met ons voor te stellen wanneer deze niet bestaat en in ieder geval zonder eerst onze voorafgaande schriftelijke toestemming te hebben gekregen. 12.3 We kunnen de toestemming om naar onze website te linken te allen tijde intrekken. Als we onze toestemming intrekken om een link naar onze website te plaatsen en u daarvan op de hoogte brengen, moet u alle links naar onze website onmiddellijk verwijderen of laten verwijderen.

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

13.1 We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit wanneer dit onwettig zou zijn, bijvoorbeeld voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid. Indien de toepasselijke wetgeving niet toestaat dat de onderstaande aansprakelijkheidsbeperkingen geheel of gedeeltelijk op u van toepassing zijn, zullen de beperkingen alleen op u van toepassing zijn voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

13.2 ONDER VOORBEHOUD VAN HET VOORGAANDE ZULLEN WE (MET INBEGRIP VAN ONZE MOEDERBEDRIJVEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, VERBONDEN ONDERNEMINGEN, KADERLEDEN, BESTUURDERS, LEDEN, WERKNEMERS OF AGENTEN) IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR ENIG VERLIES, SCHADE (DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, SCHADEVERGOEDING, FEITELIJKE SCHADE, GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, MORELE OF ANDERE SCHADE), KOSTEN, UITGAVEN, AANSPRAKELIJKHEDEN OF BOETES, OF DIE NU CONTRACTUEEL, WEGENS EEN ONRECHTMATIGE DAAD, SCHENDING VAN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN OF ANDERSZINS, VOORZIENBAAR OF ONBEKEND ZIJN, VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET:

(a) UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE; (b) ELKE VORM VAN CORRUPTIE OF VERLIES VAN GEGEVENS; (c) ELK ONVERMOGEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT ONZE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE ONDERBREKING, OPSCHORTING OF INTREKKING VAN ONZE WEBSITE (OM WELKE REDEN DAN OOK); (d) ELK GEBRUIK DAT U MAAKT VAN ENIGE INHOUD OF MATERIALEN OP ONZE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN ELK VERTROUWEN OP DERGELIJKE INHOUD OF MATERIALEN; (e) ELK VERLIES VAN BESPARINGEN, WINST, OMZET, ZAKEN OF INKOMSTEN; (f) ELK VERLIES VAN REPUTATIE OF GOODWILL; (g) ELK VERLIES VAN BESPARINGEN; (h) ELK VERLIES VAN EEN KANS OF OPPORTUNITEIT; OF (i) ELKE ANDERE SECUNDAIRE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, EN ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF SCHADE, ZONDER ENIGE BEPERKING, ZAL U AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EN ALLE KOSTEN DRAGEN VAN HET NODIGE ONDERHOUD, HERSTEL OF CORRECTIE IN GEVAL VAN DERGELIJKE VERLIEZEN, SCHADE, KOSTEN, UITGAVEN, AANSPRAKELIJKHEDEN OF BOETES.

13.3 WE ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE U HAD KUNNEN VERMIJDEN DOOR ONS ADVIES TE VOLGEN OM EEN GRATIS AANGEBODEN UPDATE TOE TE PASSEN OF VOOR SCHADE DIE WERD VEROORZAAKT DOORDAT U DE INSTALLATIE-INSTRUCTIES NIET CORRECT HEEFT OPGEVOLGD OF DE DOOR ONS AANBEVOLEN MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN NIET HEEFT VOORZIEN.

13.4 U stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor inhoud of het lasterlijke, beledigende of illegale gedrag van derden en dat het risico op schade of nadeel als gevolg van het voorgaande volledig bij u berust.

13.5 U STEMT ERMEE IN DAT INDIEN U SCHADE, VERLIEZEN OF VERWONDINGEN OPLOOPT DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET ONZE HANDELINGEN OF NALATIGHEDEN, DE EVENTUELE SCHADE NIET ONHERSTELBAAR OF VOLDOENDE IS OM U HET RECHT TE GEVEN OP EEN RECHTERLIJK BEVEL TER VOORKOMING VAN DE EXPLOITATIE VAN EEN WEBSITE, DIENST, EIGENDOM, PRODUCT OF ANDERE INHOUD DIE EIGENDOM IS VAN ONS OF ONDER ONS BEHEER STAAT, EN DAT U NIET HET RECHT ZAL HEBBEN OM DE ONTWIKKELING, PRODUCTIE, DISTRIBUTIE, RECLAME, TENTOONSTELLING OF EXPLOITATIE VAN EEN WEBSITE, EIGENDOM, PRODUCT, DIENST OF ANDERE INHOUD DIE EIGENDOM IS VAN ONS OF ONDER ONS BEHEER STAAT, TE GENIETEN OF TE BEPERKEN. 13.6 Voor zover een van de bepalingen van dit artikel 14 (UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID) niet afdwingbaar is als onvoorwaardelijke uitsluitingen van aansprakelijkheid, zullen ze worden geïnterpreteerd als beperkingen van aansprakelijkheid, die onze aansprakelijkheid jegens u beperken voor zover wettelijk toegestaan.

14. VRIJWARING

14.1 U (en ook een derde voor of namens wie u een account of activiteit op de website beheert) stemt ermee in om (op ons verzoek) ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen en uitgaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot redelijke juridische en advocatenhonoraria en -kosten, die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met een van de volgende zaken (met inbegrip van uw directe activiteiten op de website of die namens u worden uitgevoerd): (a) uw uploads, toegang tot of gebruik van de website; (b) uw schending of vermeende schending van deze gebruiksvoorwaarden; (c) uw schending van enig recht van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enig intellectueel eigendomsrecht, publiciteit, vertrouwelijkheid, eigendoms- of privacyrecht; (d) uw schending van wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen of bevelen van enige overheids- en quasi-overheidsinstantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle regelgevende, administratieve en wetgevende instanties; of (e) enige verkeerde voorstelling van zaken door u.

14.2 U zult op ons verzoek volledig meewerken aan de verdediging van elke claim. We behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke aangelegenheid aangaande vrijwaring door u, en u zult in geen geval een vordering beslechten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

15. DISCLAIMERS

15.1 DE WEBSITE WORDT AANGEBODEN “ALS ZODANIG”, “ZOALS BESCHIKBAAR” EN “MET ALLE FOUTEN”. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, GEVEN WIJ GEEN VERKLARINGEN, GARANTIES OF ONDERSCHRIJVINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT: • (a) DE DIENST; • (b) DE INHOUD VAN DE WEBSITE; • (c) DE INHOUD VAN DE GEBRUIKER; OF • (d) DE VEILIGHEID IN VERBAND MET DE OVERDRACHT VAN INFORMATIE NAAR DE WEBSITE. BOVENDIEN WIJZEN WE HIERBIJ ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, TITEL, GEWOONTE, HANDEL, ONGESTOORD GENOT, SYSTEEMINTEGRATIE EN VRIJHEID VAN COMPUTERVIRUSSEN.

15.2 WE VERKLAREN OF GARANDEREN NIET DAT DE DIENST FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZAL ZIJN, DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN, OF DAT DE DIENST OF DE SERVER DIE DE DIENST BESCHIKBAAR STELT, VRIJ IS VAN ALLE SCHADELIJKE COMPONENTEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VIRUSSEN. WE GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES DAT DE INFORMATIE (INCLUSIEF INSTRUCTIES) OVER DE DIENST NAUWKEURIG, VOLLEDIG OF NUTTIG IS. U ERKENT DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP EIGEN RISICO IS. WE GARANDEREN NIET DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE WETTELIJK IS IN EEN BEPAALD RECHTSGEBIED EN WE WIJZEN DERGELIJKE GARANTIES UITDRUKKELIJK AF. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN BEPERKEN OF STAAN DE DISCLAIMER VAN IMPLICIETE OF ANDERE GARANTIES NIET TOE ZODAT DE BOVENSTAANDE DISCLAIMER NIET VAN TOEPASSING IS OP U VOOR ZOVER DE WET VAN DEZE RECHTSGEBIEDEN VAN TOEPASSING IS OP U EN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

15.3 DOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE VERKLAART EN GARANDEERT U DAT UW ACTIVITEITEN WETTIG ZIJN IN ELK RECHTSGEBIED WAAR U TOEGANG HEEFT TOT OF GEBRUIK MAAKT VAN DE DIENST. 15.4 WE ONDERSCHRIJVEN GEEN INHOUD EN WIJZEN UITDRUKKELIJK ELKE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID JEGENS ENIGE PERSOON OF ENTITEIT AF VOOR ENIG VERLIES, SCHADE (FEITELIJKE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDING OF ANDERSZINS), LETSEL, CLAIM, AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE RECHTSVORDERING VAN WELKE AARD DAN OOK DIE GEBASEERD IS OP OF VOORTVLOEIT UIT ENIGE INHOUD.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

16.1 Deze Gebruiksvoorwaarden, alle documenten waarnaar ze verwijzen en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden of documenten waarnaar ze verwijzen, al dan niet contractueel, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. 16.2 De rechtbanken van België zullen uitsluitend bevoegd zijn voor alle vorderingen of geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden en alle documenten waarnaar ze verwijzen.

17. Auteursrecht

17.1 Het auteursrecht op deze Gebruiksvoorwaarden is ofwel eigendom van, ofwel in licentie gegeven aan ons en wordt wereldwijd beschermd door auteursrechtwetgeving en auteursrechtbeschermingssoftware. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle intellectuele eigendomsrechten op dit document en elders op onze website, inclusief alle inhoud op onze website, voorbehouden.