Villkor och bestämmelser

I dessa Villkor för användning, och i alla dokument till vilka häri hänvisas, slås fast under vilka villkor och förutsättningar du får använda vår webbplats, http://www.glyphosate.eu (vår webbplats). Genom att använda vår webbplats samtycker du till att vara bunden av och efterleva dessa Villkor för användning. Dessa Villkor för användning gäller från den 15 april 2020. Var vänlig läs noggrant igen dessa Villkor för användning. Vi rekommenderar att du skriver ut ett exemplar av dessa Villkor för användning, jämte eventuella senare versioner av dem, för ditt arkiv, eftersom vi kanske måste uppdatera dem från tid till annan. Om du av vad skäl det vara må inte är införstådd med dessa Villkor för användning eller inte vill vara bunden av dem, får du inte åtkomma eller använda vår webbplats.

 1. Webbplatsen drivs av Glyphosate Renewal Group..

1.1 Glyphosate Renewal Group (GRG) är ett konsortium av företag som söker få till stånd en förlängning av EU-godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat under 2022. Nuvarande medlemmar av Glyfosat Renewal Group är Albaugh Europe SARL, Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Bayer Agriculture BV, Ciech Sarzyna S.A., Crop Alliance Unipessoal LDA., Nufarm GMBH & Co.KG, Sinon Corporation och Syngenta Crop Protection AG. Glyfosat Renewal Group välkomnar intresse från andra företag att ansluta sig till att stödja en förlängning för glyfosat.

1.2 Vår adress är
Glyfosat Renewal Koncern Group, c/o Hume Brophy, Rue de la Science 41, BE-1040 Bryssel, Belgien

1.3 Vår e-postadress för kontakter är GRG@glyphosate.eu


 1. Ditt ansvar för andra som besöker vår webbplats med hjälp av din enhet eller internetanslutning

Du måste säkerställa att varje person som besöker vår webbplats från din eller dina datorer eller enhet eller enheter, eller som har tillåtelse att eller kan besöka vår webbplats från din eller dina datorer eller enhet eller enheter, eller som använder din internetanslutning, är medveten om dess Villkor för användning och alla annan dokumentation som hänvisas till i dessa, samt att sådan person också är införstådd med att vara bunden av och efterleva dessa Villkor för användning. Om sådan person av vad skäl det vara må inte är införstådd med dessa Villkor för användning eller inte vill vara bunden av dem, får denne inte åtkomma eller använda vår webbplats och du får inte tillåta personen att göra det.


 1. Andra dokument som reglerar din användning av vår webbplats

Utöver av dessa Villkor för användning regleras din användning av vår webbplats även av följande dokument: (a) Vår förklaring om integritet reglerar vår användning av dina uppgifter. I denna anges vilka typer av uppgifter vi samlar in, skälen till att vi samlar in dem, hur vi använder dem, i vilka fall vi kan föra dem vidare till någon tredje man, under vilka omständigheter och av vilka skäl, samt annan relevant information som rör vår användning och/eller behandling av dina uppgifter och dina rättigheter med avseende på dina uppgifter. (b) Vår cookies-policy reglerar vår användning av cookies och liknande tekniker på vår webbplats. I denna anges vilka typer av cookies vi använder, för vilka syften vi använder dem, under vilka omständigheter vi kan placera cookies på din dator, enhet eller webbläsare, samt annan relevant information som rör cookies, som hur du ändrar dina webbläsarinställningar för att godkänna eller neka cookies.

3.2 Genom att besöka och använda vår webbplats är du införstådd med att vara bunden av de villkor och bestämmelser som finns i dessa Villkor för användning, du tillstyrker att vi kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med vår integritetsförklaring och vår användning av cookies och liknande tekniker i enlighet med vår cookies-policy. .

3.3 Är du inte är införstådd med de villkor som anges i dessa Villkor för användning får du inte åtkomma använda vår webbplats.


 1. Vår webbplats tillgänglighet

4.1  Vi gör inga utfästelse och lämnar inga garantier för att: (a) webbplatsen ska vara tillgänglig vid en viss tidpunkt eller från någon särskild geografisk plats, (b) din åtkomst av webbplatsen ska vara kontinuerlig eller obruten, eller (c) att webbplatsen ska kunna åtkommas från eller vara optimerad för alla webbläsare, datorer, pekdatorer, telefoner eller visningsplattformar.

4.2 Vi förbehåller oss rätt att av vad skäl det vara må avbryta åtkomst av hela eller delar av webbplatsen, däribland av verksamhets- eller driftsorsaker, såsom att förbättra webbplatsens utseende eller funktion, uppdatera innehåll, återkommande underhåll, eller för att åtgärda eventuella problem vi blivit medvetna om. Närhelst vi förutskickar att vi behöver avbryta åtkomst av webbplatsen under en längre tid, kommer vi att försöka meddela dig i förväg där detta rimligen är praktiskt möjligt..


 1. Ändringar vi kan göra av dessa Villkor för användning och annan dokumentation

5.1 Vi förbehåller oss rätt att uppdatera dessa Villkor för användning, vår integritetsförklaring, vår cookies-policy och eventuell annan dokumentation som från tid till annan hänvisas till i något av dessa dokument. (a)Vi kan ändra våra Villkor för användning och annan dokumentation av vad skäl det vara må, däribland (b) för att beakta eventuella ändringar vi gör av vår webbplats, däribland, men utan begränsning, eventuella nya egenskaper eller funktioner vi tillhandahåller, eventuella ändringar av på vilka sätt vi ger dig meddelanden, eller eventuella ändringar av webbplatsens innehåll, syfte eller tillgänglighet, (c) för att på ett korrekt sätt beskriva vår nuvarande databehandlingsverksamhet, så att du hålls uppdaterad om vår senaste praxis, (d) för att informera dig om eventuella ändringar av hur vi använder cookies eller liknande informationsinsamlande tekniker, eller e) för att säkerställa att vår dokumentation efterlever och fortsätter att efterleva varje befintlig och framtida gällande lagstiftning, bestämmelser och officiella riktlinjer.

5.2 Om så krävs enligt lag kommer vi att meddela dig om eventuella ändringar av dessa Villkor för användning eller annan dokumentation som hänvisas till i dem, genom att lägga upp ett meddelande på webbplatsen och/eller genom att lägga upp en uppdaterad version av dessa Villkor för användning eller annan sådan dokumentation på vår webbplats med ett nytt datum för ikraftträdande som anges i början av sådant meddelande.

5.3 Genom att fortsatt åtkomma vår webbplats efter att vi har uppdaterat våra Villkor för användning, försäljningsvillkor och/eller användares samtycke, är du införstådd med att vara bunden av sådan uppdaterad version. Genom att fortsatt åtkomma vår webbplats efter att vi har uppdaterat vår integritetsförklaring och/eller vår cookies-policy bekräftar du också att den praxis som anges i sådan uppdaterad policy ska gälla för vår hantering av dina uppgifter och vår användning av cookies och liknande tekniker. .

5.4 För att säkerställa att du är medveten om vilka villkor som vid varje tidpunkt gäller för dig måste du kontrollera dessa Villkor för användning och all annan dokumentation till vilken hänvisas i dem varje gång du åtkommer vår webbplats..


 1. 7. Äganderätt till material på vår webbplats

6.1 Alla varumärken, varumärken för tjänster, handelsbeteckningar, logotyper, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till vår webbplats och dess innehåll antingen ägs av oss eller har upplåtits till oss med licens. Alla sådana rättigheter skyddas av immaterialrättighetslagstiftning över hela världen och samtliga rättigheter förbehålles. All annan användning av webbplatsen och dess innehåll än den som uttryckligen häri tillåts är strängt förbjuden. Vi förbehåller oss samtliga rättigheter som inte uttryckligen häri upplåts.

6.2 Varumärken, varumärken för tjänster, handelsbeteckningar, logotyper och varumärkning som ägs av tredje man och som används eller visas på eller via vår webbplats (tillsammans kallade Tredje mans märke eller märken) kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare, vilka kan stå bakom eller vara anslutna eller knutna till oss eller inte. Utom då så uttryckligen anges i dess Villkor för användning eller i villkor som ägaren av ett Tredje mans varumärke eller varumärken tillhandahåller, ska, utan respektive ägares skriftliga tillåtelse i förväg i varje enskilt fall, inget i dessa Villkor för användning eller på eller via webbplatsen tolkas som ett upplåtande, införstått, genom estoppel eller på annat sätt, av licens eller rätt att använda något av våra eller Tredje mans varumärke eller varumärken som används eller visas på webbplatsen. All goodwill som genereras från användningen av våra varumärken ska uteslutande tillkomma oss.


 1. Information och innehåll på vår webbplats tillhandahålls utan några garantier om tillförlitlighet

7.1 Vår webbplats görs tillgänglig för dig för att tillhandahålla dig allmän information om oss, det verksamma ämnet glyfosat och vår verksamhet. Vi gör inte vår webbplats tillgänglig för något anat syfte, utom då så uttryckligen anges i dessa Villkor för användning.

7.2 Innehållet på vår webbplats är inte avsett att tolkas som råd. Du får inte förlita dig på något av innehållet på vår webbplats för vilket syfte det vara må, och du måste själv inhämta oberoende rådgivning av fackman innan du bestämmer dig för att helt eller delvis agera på något sätt på grundval av något av det innehåll som vid någon tidpunkt finns på vår webbplats.

7.3 Vi gör inga uttryckliga eller underförstådda utfästelser eller garantier av vad slag det vara må om att något av det innehåll eller det material som vid någon tidpunkt finns på vår webbplats är riktigt, uppdaterat eller fullständigt.


 1. Tillåten användning av material på vår webbplats

8.1 Innehållet på vår webbplats tillhandahålls endast för ditt personliga och enskilda bruk och inte i kommersiellt syfte. Du får skriva ut eller sprida innehållet från vår webbplats i personligt, enskilt och icke-kommersiellt syfte och du får även göra andra inom din organisation medvetna om innehållet på vår webbplats. Du får inte på annat sätt utan vårt skriftliga samtycke i förväg skapa utdrag ur, återge eller sprida innehållet på vår webbplats..

8.2 Närhelst du skriver ut, laddar ned, sprider eller vidarebefordrar innehåll från vår webbplats till annan, får du inte göra några tillägg till eller radera i eller på annat sätt ändra någon text från vår webbplats. Du får inte på något sätt ändra eller modifiera någon bild, media eller grafik från vår webbplats. Du får inte avlägsna någon åtföljande text från sådana bilder, media eller grafik och du måste säkerställa att allt innehåll som vidarebefordras till tredje man utgör en riktig återgivning av innehållet så som det uppträder på vår webbplats. .

8.3 Det är förbjudet för dig att utan vårt skriftliga samtycke i förväg använda robotar, spindlar, datautvinning eller webbskrapningsteknik eller annat liknande tredjemansverktyg för att skapa utdrag ur eller återge några data eller något innehåll från vår webbplats. .

8.4 Närhelst du vidarebefordrar något innehåll eller material från vår webbplats till någon måste du vid den tidpunkt då du vidarebefordrar sådant innehåll eller material bekräfta att vi (eller annan upphovsman närhelst denne tillskrivs av oss) är upphovsmän till sådant innehåll eller material.


 1. Otillåtet bruk av vår webbplats

9.1 Du får inte återge, duplicera, kopiera eller vidaresälja någon del av vår webbplats eller något innehåll från vår webbplats, utom då så det uttryckligen tillåts i dessa Villkor för användning och i den mån där så medges..

9.2 Du får inte utan vårt skriftliga medgivande i förväg på något sätt åtkomma, manipulera, skada eller störa vår webbplats eller någon del av denna, våra system, någon av vår maskinvara eller utrustning eller något nätverk på vilket vår webbplats är föremål för värdtjänst, någon programvara som vi använder för att skapa eller ändra webbplatsen eller för att göra webbplatsen tillgänglig för dig, eller någon maskinvara, utrustning, nätverk, server eller teknik som vi eller tredje man äger eller driver..

9.3 Du måste använda vår webbplats endast för lagliga syften och i enlighet med dessa Villkor för användning. Du får inte använda vår webbplats (a) för något syfte som är olagligt eller som på något sätt bryter mot någon gällande lokal, nationell eller internationell lagstiftning eller förordning, (b) för något bedrägligt syfte av vad slag det vara må, (c) för att bedriva icke begärd eller otillåten reklam eller direkt eller indirekt marknadsföring till någon på vad sätt det vara må, eller på annat sätt spamma, kommunicera med eller till någon marknadsföra någon vara, tjänst eller verksamhet som inte godkänts av oss, (d) för att ladda upp, stå som värd för eller förmedla virus, sabotageprogram, annonsprogram, spionprogram, datormask, trojansk häst, tangenttryckningsloggare, logisk bomb, tidsinställd bomb eller annat skadligt program eller kod som menligen skulle kunna påverka användning eller drift av webbplatsen, vår maskinvara eller system, eller dator, pekdator, telefon eller annan enhet tillhörig någon användare eller tredje man, eller att ladda upp innehåll eller material som innehåller sådant innehåll, (e) för att kommunicera med, skada eller försöka skada barn på vad sätt det vara må, eller (f) på något sätt eller i vad syfte det vara må som bryter mot dessa Villkor för användning eller villkor i något dokument som dessa Villkor för användning hänvisar till.

9.4 Du får inte lämna någon information om dig själv om du inte har fyllt 18 år eller om annan person som är antingen (a) yngre än 18 år eller (b) om personen är 18 år eller äldre, då du inte har erhållit personens skriftliga samtycke i förväg till att skicka information om personen till oss.

9.5 Du får inte skicka någon information till oss som anses utgöra ”känsliga personuppgifter”. ”Känsliga personuppgifter” är information om dig eller någon annan som avslöjar din eller dennes ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening eller som utgör genetiska data, biometriska data, eller information som rör din eller dennes hälsa, sexliv eller sexuella läggning.
9.6 Om du av misstag eller avsiktligen skickar sådan information till oss kommer du att anses ha samtyckt till att vi behandlar sådan information på grundval av artikel 9.2 a) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (förordning (EU) 2016/769).


 1. V11. Virus och annat skadligt innehåll

10.1 Vi garanterar inte att vår webbplats inte innehåller virus eller annan skadlig programvara. Vi vidtar emellertid rimliga ansträngningar för att hindra att sådana virus eller programbuggar laddas upp till vår webbplats.

10.2 Vi ska inte vara ansvariga för eventuella programbuggar eller virus på vår webbplats eller för någon programvara som må överföras till din dator från vår webbplats, eller för eventuella följder förekomsten eller användningen av sådana program må ha.e.

10.3 Du måste säkerställa att du har ett uppdaterat och effektivt antivirusprogram installerat på din dator eller annan enhet för webbläsning.

10.4 Du får inte ladda upp eller på annat sätt på vår webbplats tillföra något virus, sabotageprogram, spionprogram, annonsprogram, trojansk häst, datormask, logisk bomb, tidsinställd bomb, tangenttryckningslogg eller annan programvara eller kod som är skadlig eller illvillig.

10.5 Du får inte använda någon tredje man, programvara eller teknik för att försöka vinna obehörig åtkomst av vår webbplats, våra servrar, system, maskinvara, programvara eller data.

10.6 Du får inte försöka genomföra ett angrepp av typ överbelastningsattack mot vår webbplats.

10.7 Du får inte genomföra någon åtgärd som skulle strida mot 1990 års brittiska lag om datormissbruk (Computer Misuse Act 1990).

10.8 Vi kan rapportera varje brott eller misstänkt brott mot denna klausul 11 (Virus och annat skadligt innehåll) till relevanta myndigheter och kan röja din identitet.


 1. Länkar till andra webbplatser

11.1 Länkar till tredje mans innehåll eller webbplatser kan ibland förekomma på vår webbplats. Vi ansvarar inte för innehållet på någon webbplats som kan nås via en eller flera länkar på vår webbplats. Allt innehåll på tredje mans webbplatser faller utanför vår kontroll och vi gör ingen utfästelse och lämnar ingen garanti för att sådant innehåll rör oss eller vår webbplats, är passande eller lämpligt att använda eller visa, lagligt eller riktigt..

11.2 Tredje mans webbplats som kan åtkommas via en länk på vår webbplats kan samla in och behandla dina uppgifter. Vi ansvarar inte för någon databehandlingsverksamhet som utförs av tredje mans webbplats som länkas till från vår webbplats och vi friskriver oss från varje ansvar av vad slag det vara må avseende sådan. Du måste alltid kontrollera sådan tredje mans integritetsförklaring för att fastställa hur denne kan använda dina uppgifter innan du bestämmer dig för att använda dennes webbplatser och dess funktioner..


 1. Länkar till vår webbplats

12.1 Du får inte utan vårt skriftliga samtycke i förväg länka till vår webbplats..

12.2 Om du har erhållit vårt samtycke till att länka till vår webbplats (a) får du tillhandahålla länkar till vår webbplats på andra webbplatser som ägs av dig, förutsatt att sådana webbplatser och användningen av eventuella länkar till vår webbplats respekterar dessa Villkor för användning, (b) närhelst du lägger upp en länk till vår webbplats på någon annan webbplats, är du införstådd med att du ska göra det på lämpligt sätt och inte på ett sätt som på något sätt är nedsättande eller ringaktande om oss, som ger en missvisande bild av oss eller av vår verksamhet eller som åsamkar oss eller vår verksamhet någon skada av vad slag det vara må, samt (c) du får inte länka till vår webbplats för att föreslå någon form av samriskföretag, partnerskap, samarbete, medlemskap, affärsrelation, godkännande eller endossering i anknytning till oss där ingen sådan finns och i vart fall inte utan att först ha inhämtat vårt skriftliga samtycke i förväg.

12.3 Vi kan när som helst återkalla tillåtelsen att länka till vår webbplats. Om vi återkallar tillåtelsen att länka till vår webbplats och informerar dig om det måste du omedelbart avlägsna eller låta avlägsna varje länk till vår webbplats.


 1. ANSVARSFRISKRIVNING OCH -BEGRÄNSNING

13.1 Vi friskriver oss inte från vårt ansvar gentemot dig om det skulle vara olagligt att göra det, till exempel från dödsfall och personskada som orsakats av vår försumlighet. Om gällande rätt inte medger att alla eller någon del av nedanstående ansvarsbegränsningar gäller för dig, gäller begränsningarna för dig endast i så stor mån som medges enligt gällande rätt.

13.2 MED FÖRBEHÅLL FÖR OVAN NÄMNDA SKA VI (INBEGRIPET VÅRA MODERBOLAG, DOTTERBOLAG, ANKNUTNA BOLAG, TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, MEDLEMMAR, ANSTÄLLDA OCH OMBUD) UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER ANSVARA GENTEMOT DIG FÖR NÅGON FÖRLUST, SKADA (OAVSETT OM DEN ÄR DIREKT, INDIREKT, VITESGRUNDANDE, FAKTISK, FÖLJDSKADA, OFÖRUTSEDD, SÄRSKILD, IDEELL ELLER AV ANNAT SLAG), KOSTNAD, UTGIFT, SKADEERSÄTTNING ELLER VITE, VARKEN OBLIGATORISK, UTOMBLIGATORISK, BROTT MOT SKYLDIGHET ENLIGT LAG ELLER PÅ ANNAT SÄTT OCH OAVSETT OM DEN KUNNAT FÖRUTSES ELLER VAR OKÄND, SOM UPPSTÅR MED ANLEDNING AV, I ANSLUTNING TILL ELLER SOM RÖR:
(a) DIN ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS,
(b) NÅGON SKADA PÅ ELLER FÖRLUST AV DATA,
(c) NÅGON OFÖRMÅGA ATT ÅTKOMMA VÅR WEBBPLATS, DÄRIBLAND, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, NÅGON STÖRNING, AVBROTT ELLER ÅTERKALLANDE AV VÅR WEBBPLATS (AVD VAD SKÄL DET VARA MÅ),
(d) NÅGOT BRUK DU GÖR AV NÅGOT INNEHÅLL ELLER MATERIAL PÅ VÅR WEBBPLATS, DÄRIBLAND EVENTUELLT FÖRTROENDE DU TILLMÄTER SÅDANT INNEHÅLL ELLER MATERIAL,
(e) NÅGON FÖRLUST AV INBESPARING, VINST, OMSÄTTNING, VERKSAMHET ELLER INTÄKT,
(f) NÅGON FÖRLUST AV RENOMMÉ ELLER GOODWILL,
(g) NÅGON FÖRLUST AV SPARMEDEL,
(h) ANY LOSS OF A CHANCE OR OPPORTUNITY; OR
(i) NÅGON FÖRLUST AV MÖJLIGHET ELLER TILLFÄLLE, ELLER ,
NÅGON ANNAN SEKUNDÄR, FÖLJD- ELLER INDIREKT FÖRLUST, OCH DETTA ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADA, BÄR DU, UTAN BEGRÄNSNING ANSVAR FÖR OCH SKA ANSVARA FÖR HELA KOSTNADEN FÖR ALL SERVICE, ALLA REPARATIONER OCH ÅTGÄRDANDE OM SÅDAN FÖRLUST, SKADA, KOSTNAD, UTGIFT, SKADEERSÄTTNING ELLER VITE SOM UPPSTÅR.

13.3 VI SKA INTE ANSVARA FÖR NÅGON SKADA SOM DU KUNDE HA UNDVIKIT GENOM ATT FÖLJA VÅRT RÅD ATT TILLÄMPA EN UPPDATERING SOM ERBJUDS DIG UTAN KOSTNAD ELLER FÖR SKADA SOM ORSAKATS AV ATT DU UNDERLÅTIT ATT VEDERBÖRLIGEN RESPEKTERA INSTALLATIONSANVISNINGAR ELLER ATT HA TILLGÅNG TILL DE MINSTA SYSTEMKRAV VI UPPLYST OM..

13.4 Du är särskilt införstådd med att vi inte ska ansvara för något innehåll eller för nedsättande, stötande eller olagligt beteende av tredje man och att du fullt ut står faran för att någon eller något skadas på grund av vad som ovan nämnts.

13.5 DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT OM DU ÅSAMKAS NÅGON SKADA, FÖRLUST ELLER PERSONSKADA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I ANSLUTNING TILL VÅRT AGERANDE ELLER UNDERLÅTELSE ATT AGERA, ÄR DEN EVENTUELLA SKADA DU ÅSAMKAS INTE IRREPARABEL ELLER TILLRÄCKLIG FÖR ATT GE DIG RÄTT TILL ETT ÅLÄGGANDE FÖR ATT HINDRA DRIFTEN AV MÅGON WEBBPLATS, TJÄNST, EGENDOM, PRODUKT ELLER ANNAT INNEHÅLL SOM ÄGS ELLER KONTROLLERAS AV OSS, OCH DU KOMMER INTE ATT HA NÅGON RÄTT ATT ÅLÄGGA ELLER INSKRÄNKA UTVECKLING, PRODUKTION, DISTRIBUTION, ANNONSERING, FÖREVISANDE ELLER DRIFT AV NÅGON WEBBPLATS, EGENDOM, PRODUKT, TJÄNST ELLER ANNAT INNEHÅLL SOM ÄGS ELLER KONTROLLERAS AV OSS

13.6 I den mån någon av bestämmelserna i denna klausul 14 (ANSVARSFRISKRIVNING OCH -BEGRÄNSNING) inte är verkställbar som friskrivning fullt ut från ansvar, ska den tolkas som en ansvarsbegränsning som begränsar vårt ansvar gentemot dig så långt detta medges enligt lag.


 1. GOTTGÖRELSE

14.1 Du (och även eventuell tredje man för vars räkning eller å vars vägnar du använder ett konto eller en aktivitet på webbplatsen) är införstådd med att (på vår begäran) försvara, gottgöra och hålla oss skadeslösa från och för varje talan, ansvarsskyldighet, skadestånd, förlust och kostnad, däribland, men utan begränsning, rimliga rättsliga och advokatarvoden och -kostnader, som uppstår till följd av eller på något sätt har anknytning till något av följande (inbegripet som ett resultat av din direkta aktivitet på webbplatsen eller sådan som bedrivs å dina vägnar):
(a) att du laddar upp till, åtkommer eller använder webbplatsen,
(b) att du bryter mot eller påstås bryta mot dessa Villkor för användning,
(c) att du inkräktar på någon tredje mans rätt, inbegripet, men utan begränsning
(d) att du bryter mot någon lag, bestämmelse, förordning, kodex, stadga, författning eller order av statlig eller halvstatlig myndighet, däribland, men utan begränsning, alla tillsyns-, administrativa och lagstiftande myndigheter, eller
(e) att du felaktigt framställer fakta.

14.2 Du ska samarbeta med oss så mycket som krävs för att försvara mot eventuell talan. Vi förbehåller oss rätt att ensamma stå för försvaret och ha kontroll över varje fråga som är föremål för gottgörelse av dig och du får inte under några omständigheter reglera en talan utan vårt skriftliga samtycke i förväg.


 1. ANSVARSFRISKRIVNINGAR

15.1 WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, “I TILLGÄNGLIGT SKICK” OCH “INKLUSIVE ALLA FEL”. I SÅ STOR UTSTRÄCKNING SOM MEDGES ENLIGT LAG GÖR VINGEN UTFÄSTELSE OCH LÄMNAR INGEN GARANTI AV VAD SLAG DET VARA MÅ, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, AVSEENDE
• (a) TJÄNSTEN,
• (b) WEBBPLATSENS INNEHÅLL,
• (c) ANVÄNDARINNEHÅLL, ELLER
• (d) SÄKERHET I ANSLUTNING TILL ÖVERFÖRING AV INFORMATION TILL WEBBPLATSEN.
VIDARE FRISKRIVER VI OSS HÄRMED FRÅN VARJE UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD UTFÄSTELSE, DÄRIBLAND, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, UTFÄSTELSE OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT VISST SYFTE, FRÅNVARO AV INTRÅNG, ÄGANDERÄTT, SEDVANA, HANDELSBRUK, OSTÖRT ÅTNJUTANDE, SYSTEMINTEGRERING ELLER FRÅNVARO AV DATORVIRUS..

15.2 VI GÖR INGEN UTFÄSTELSE OCH LÄMNAR INGEN GARANTI OM ATT TJÄNSTEN SKA VARA UTAN FEL ELLER OAVBRUTEN, ATT BRISTER SKA ÅTGÄRDAS ELLER OM ATT TJÄNSTEN ELLER DEN SERVER SOM GÖR TJÄNSTEN TILLGÄNGLIG ÄR FRI FRÅN SKADLIGA KOMPONENTER, DÄRIBLAND, MEN UTAN BEGRÄNSNING, VIRUS. VI GÖR INGEN UTFÄSTELSE OCH LÄMNAR INGEN GARANTI FÖR ATT INFORMATION (DÄRIBLAND EVENTUELLA ANVISNINGAR) PÅ TJÄNSTEN ÄR RIKTIG, FULLSTÄNDIG ELLER ANVÄNDBAR. DU BEKRÄFTAR ATT DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN UTESLUTANDE PÅ EGEN RISK. VI GARANTERAR INTE ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEM ÄR LAGLIG I NÅGON VISS JURISDIKTION OCH VI FRISKRIVER OSS SÄRSKILT FRÅN SÅDANA UTFÄSTELSER. VISSA JURISDIKTIONER INSKRÄNKER ELLER MEDGER INTE FRISKRIVNING FRÅN UNDERFÖRSTÅDDA ELLER ANDRA UTFÄSTELSER, VARFÖR OVANSTÅENDE FRISKRIVNING KANSKE INTE GÄLLER GENTEMOT DIG I DEN MÅN RÄTTEN I SÅDAN JURISDIKTION GÄLLER FÖR DIG OCH DESSA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING.

15.3 GENOM ATT ÅTKOMMA ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN FÖRSÄKRAR DU OCH GARANTERAR ATT DIN VERKSAMHET ÄR LAGLIG I VARJE JURISDIKTION DÄR DU ÅTKOMMER ELLER ANVÄNDER WEBBPLATSEN. .

15.4 VI STÄLLER OSS INTE BAKOM INNEHÅLL OCH FRISKRIVER OSS SÄRSKILT FRÅN EVENTUELLT ANSVAR FÖR ELLER ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT VARJE FYSISK ELLER JURIDISK PERSON FÖR EVENTUELL FÖRLUST, SKADA (ANTINGEN DEN ÄR FAKTISK, FÖLJDSKADA, VITESGRUNDANDE ELLER PÅ ANNAT SÄTT), PERSONSKADA, TALAN, ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAN GRUND FÖR TALAN AV VAD SLAG ELLER ART DET VARA MÅ SOM GRUNDAS PÅ ELLER ÄR ETT RESULTAT AV NÅGOT INNEHÅLL.


 1. Tillämplig rätt och forum

16.1 Dessa Villkor för användning, alla dokument de hänvisar till och varje tvist som uppstår med anledning av eller i anslutning till dem eller något dokument de hänvisar till ska, såväl avtalsrättsligt som utomobligatoriskt, vara underkastade och tolkas enligt belgisk rätt. .

16.2 16.2 Domstolarna i Belgien ska vara exklusivt forum för varje talan eller tvist som uppstår med anledning av eller i anslutning till dessa Villkor för användning och varje dokument de hänvisar till.


 1. Upphovsrätt

17.1 Upphovsrätten till dessa Villkor för användning antingen ägs av oss eller har upplåtits till oss under licens och skyddas av upphovsrättslagstiftning runt om i världen och av programvara för upphovsrättsskydd. Med mindre något annat uttryckligen anges förbehålls samtliga immateriella rättigheter till detta dokument och på andra ställen på vår webbplats, däribland allt innehåll på vår webbplats.