Miljö och biologisk mångfald

Miljö och biologisk mångfald

Vi behöver i dag uppnå produktivitetsökning utan att odla upp mer mark, och samtidigt bevara den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Branschen är därför fast besluten att skydda och stärka den biologiska mångfalden, genom att erbjuda säkra växtskyddsprodukter som stödjer angreppssätt med integrerad odling, främjar anammandet av god praxis inom jordbruket, som växelbruk och diversifiering, samt system med begränsad jordbearbetning.

Pollinerare

Pollinerare är avgörande för globala ekosystem och hållbart jordbruk. Av de 115 främsta grödor som konsumeras av människor pollineras 87 mer eller mindre av insekter.

Läs mer pollinerare