Glyfosat är godkänt för användning i fler än 160 länder. Fler än 100 studier rörande glyfosats carcinogenicitet har utvärderats av USA:s EPA. I den preliminära granskningen av registreringen från januari 2020 kom EPA till slutsatsen att den ”inte identifierade några risker för människors hälsa av exponering för glyfosat”. EPA utvärderade grundligt riskerna för människor av att exponeras för glyfosat genom all registrerad användning och alla exponeringsvägar och identifierade inte några risker som gav anledning till oro.” EPA upprepade även sin slutsats att ”glyfosat sannolikt inte är carcinogent för människor”, dess mest gynnsamma klassning.

Vidare granskar även Efsa och andra tillsynsmyndigheter (t.ex. Kanada, Japan, Australien, Sydkorea m.fl) rutinmässigt alla godkända bekämpningsmedelsprodukter och har konsekvent bekräftat att glyfosatbaserade produkter kan användas på ett säkert sätt enligt sin nuvarande märkning och att glyfosat inte är carcinogent.

Bland de fyra WHO-organ som utvärderat säkerheten för glyfosat, är IARC det enda WHO-organ som funnit en koppling mellan glyfosat och carcinogenicitet. I själva verket fann WHO:s Internationella program om kemikaliesäkerhet och det gemensamma mötet med FAO och WHO om bekämpningsmedelsrester (Joint Meeting on Pesticide Residues, JMPR) att glyfosat inte är carcinogent, samtidigt som dess riktlinjer för dricksvattenkvalitet fann att glyfosat inte utgör någon fara för människors hälsa. Det är viktigt att notera att 99,81 % av IARC:s klassificeringsbeslut finner någon potential för att orsaka cancer i ett ämne. I dess klassificering av saker som ”sannolikt är carcinogena” omfattas i vardagen förekommande ämnen som rött kött och varma drycker tillsammans med glyfosat.

Mer än fem efter att IARC nått fram till sitt yttrande utgör man fortfarande en utliggare, eftersom ledande tillsynsorgan för bekämpningsmedel runt om i världen fortsatt kommer till slutsatsen att glyfosat inte är carcinogent och att glyfosatbaserade växtskyddsmedel är säkra när de används enligt anvisningarna.

På grundval av forskning och övervakningsdata utgör glyfosat inte någon risk för människors hälsa via yt- eller dricksvatten och det finns inga belägg för någon bestående kontaminering med glyfosat av grundvatten.