För att bedöma om de eventuellt är toxiska för honungsbin, har glyfosat och glyfosatbaserade produkter varit föremål för omfattande försök både i laboratorier och ute på fältet. Utfallet av dessa försök har visat att de varken har akuta eller kroniska biverkningar på honungsbin. Det betyder att bina varken dör eller skadas om de kommer i kontakt med glyfosat.

En omfattande studie av Thompson m.fl. (2014) visade exempelvis inte på några biverkningar för vuxna bins överlevnad eller överlevnad eller utveckling för bins avkomma, med glyfosat på nivåer som överstiger miljömässigt relaterad exponering.

Tillsynsmyndigheter, som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och USA:s miljöskyddsorgan (Environmental Protection Agency, EPA), genomför omfattande utvärderingar för att säkerställa att växtskyddsprodukter som glyfosat kan användas i miljön på ett säkert sätt.

Som en del av denna process utvärderar tillsynsmyndigheter särskilt den potentiella inverkan på icke-målorganismer, som honungsbin. Endast produkter som inte utgör någon oacceptabel risk för miljön godkänns.