Glifosat i oparte na nim produkty zostały dokładnie zbadane w laboratoriach oraz w terenie celem określenia ich potencjalnej toksyczności dla pszczół miodnych. Wyniki tych badań pokazują, że substancje te nie wykazują ani ostrych, ani też przewlekłych skutków ubocznych wobec pszczół miodnych. Oznacza to, że w razie kontaktu z glifosatem, pszczoły nie giną ani nie ulegają obrażeniom. Przykładowo, obszerne badanie przeprowadzone przez Thompsona i in. (2014) nie wykazało żadnych negatywnych skutków wobec przeżywalności dorosłych pszczół, lęgów pszczół ani rozwoju kolonii pszczół miodnych traktowanych glifosatem na poziomach przekraczających możliwe
do wystąpienia narażenia w środowisku.

Organy regulacyjne, takie jak Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) prowadzą szczegółowe oceny mające na celu zapewnienie, że środki ochrony roślin, takie jak glifosat, mogą być bezpiecznie stosowane w środowisku. W ramach tego procesu organy regulacyjne w szczególności oceniają potencjalne skutki wobec organizmów niebędących przedmiotem zwalczania, np. pszczół miodnych. Zatwierdzane są tylko te produkty, które nie stanowią nieakceptowalnego zagrożenia dla środowiska.