Το glyphosate και τα προϊόντα με βάση το glyphosate έχουν δοκιμαστεί εκτενώς τόσο σε εργαστήρια όσο και σε χωράφια για την αξιολόγηση της πιθανής τοξικότητας για τις μέλισσες. Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών δείχνουν ότι δεν έχουν ούτε οξείες ούτε χρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στις μέλισσες. Αυτό σημαίνει ότι οι μέλισσες ούτε σκοτώνονται ούτε καταστρέφονται σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με το glyphosate.

Για παράδειγμα, μια ολοκληρωμένη μελέτη από τους Thompson et al (2014) δεν βρήκε δυσμενείς επιπτώσεις στην επιβίωση των ενήλικων μελισσών ή στην επιβίωση ή στην ανάπτυξη γόνου μελισσών σε αποικίες μελισσών που έλαβαν θεραπεία με glyphosate σε επίπεδα που υπερβαίνουν τις περιβαλλοντικά ρεαλιστικές εκθέσεις.

Οι ρυθμιστικές αρχές, όπως η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA), διενεργούν ολοκληρωμένες αξιολογήσεις για να διασφαλίσουν ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως το glyphosate, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια στο περιβάλλον όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ετικέτα οδηγίες.

Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, οι ρυθμιστικές αρχές αξιολογούν ειδικά τις πιθανές επιπτώσεις σε οργανισμούς μη στόχους, συμπεριλαμβανομένων των μελισσών. Εγκρίνονται μόνο προϊόντα που δεν ενέχουν απαράδεκτο κίνδυνο για το περιβάλλον.