Η γλυφοσάτη και τα προϊόντα με βάση τη γλυφοσάτη έχουν δοκιμαστεί εκτενώς τόσο σε εργαστήρια όσο και σε αγρούς για την αξιολόγηση της πιθανής τοξικότητας για τις μέλισσες. Το αποτέλεσμα αυτών των δοκιμών δείχνει ότι δεν έχουν ούτε οξείες ούτε χρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στις μέλισσες. Αυτό σημαίνει ότι οι μέλισσες δεν πεθαίνουν ούτε και βλάπτονται σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με τη γλυφοσάτη. Για παράδειγμα, μια ολοκληρωμένη μελέτη των Thompson κ.ά. (2014) δεν διαπίστωσε δυσμενείς επιπτώσεις στην επιβίωση των ενήλικων μελισσών ή στην επιβίωση ή ανάπτυξη του γόνου σε αποικίες μελισσών που εκτέθηκαν σε γλυφοσάτη σε επίπεδα που υπερβαίνουν τις περιβαλλοντικά ρεαλιστικές εκθέσεις. .

Οι ρυθμιστικές αρχές, όπως η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA), διενεργούν ολοκληρωμένες αξιολογήσεις για να διασφαλίσουν ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως το glyphosate, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια στο περιβάλλον όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ετικέτα οδηγίες.

Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, οι ρυθμιστικές αρχές αξιολογούν ειδικά τις πιθανές επιπτώσεις σε οργανισμούς μη στόχους, συμπεριλαμβανομένων των μελισσών. Εγκρίνονται μόνο προϊόντα που δεν ενέχουν απαράδεκτο κίνδυνο για το περιβάλλον.