Καθορισμός περιβαλλοντικών προτύπων ποιότητας για τη γλυφοσάτη

Τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) έχουν οριστεί για να προστατεύουν τα επιφανειακά ύδατα υποδοχής* από τις βλαβερές επιπτώσεις των ρύπων.

Η Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ· 2000/60/EΚ) απαιτεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει Ουσίες Προτεραιότητας μεταξύ εκείνων που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο σε ολόκληρη την ΕΕ για ή μέσω του υδάτινου περιβάλλοντος και να ορίσει ΠΠΠ σε επίπεδο ΕΕ για αυτές τις ουσίες στα επιφανειακά ύδατα, τα ιζήματα ή/και τους ζωντανούς οργανισμούς. Η εξαγωγή ΠΠΠ περιγράφεται στην οδηγία ΠΠΠ και στο σχετικό έγγραφο τεχνικής καθοδήγησης της ΟΠΥ 27.

Το 2001, εγκρίθηκε ο πρώτος κατάλογος των 33 Ουσιών Προτεραιότητας (Απόφαση 2455/2001), και το ΠΠΠ για αυτές τις ουσίες θεσπίστηκε σε κατάλογο του 2008 (Οδηγία 2008/105/ΕΚ ή οδηγία ΠΠΠ).  Ένας τρίτος κατάλογος δημοσιεύθηκε το 2013 (Οδηγία 2013/39/ΕΕ), προσθέτοντας 12 νέες ουσίες προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων 45 ουσιών συνολικά.

Η ΟΠΥ απαιτεί από την Επιτροπή να επανεξετάζει περιοδικά τον κατάλογο (άρθρο 16). Στο πλαίσιο της τέταρτης αναθεώρησης, έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό οι τεχνικές εργασίες για την υποστήριξή της.

Ο φάκελος για τα ΠΠΠ για τη γλυφοσάτη προετοιμάστηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) και εξετάστηκε από την Επιστημονική Επιτροπή για την Υγεία, το Περιβάλλον και τους Αναδυόμενους Κινδύνους (SCHEER) κατόπιν εντολής της Επιτροπής της ΕΕ. Η SCHEER δημοσίευσε την προκαταρκτική γνώμη στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, μετά την οποία η GRG υπέβαλε τα σχόλιά της, διαθέσιμα για λήψη μέσω αυτού του συνδέσμου. 

Πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τη δημοσίευση της τελικής γνώμης SCHEER, η Επιτροπή της ΕΕ δημοσίευσε στις 26 Οκτωβρίου 2022 την πρότασή της για δέσμη νομοθετικών μέτρων, στην οποία πρότεινε τιμές ΠΠΠ επιφανειακών υδάτων για τη γλυφοσάτη.

*Ποτάμι, ωκεανός, ρέμα ή άλλο υδάτινο ρεύμα στο οποίο απορρίπτονται λύματα ή επεξεργασμένα λύματα.

Η SCHEER δημοσίευσε το τελικό της πόρισμα

Στις 22 Δεκεμβρίου 2022, η Επιστημονική Επιτροπή για την Υγεία, τους Περιβαλλοντικούς και τους Αναδυόμενους Κινδύνους (SCHEER) δημοσίευσε το τελικό της Επιστημονικό Πόρισμα σχετικά με «Σχέδια Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος για Ουσίες Προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα» σχετικά με τη γλυφοσάτη, διαθέσιμο εδώ ή κάνοντας κλικ στο παρακάτω εικονίδιο. 

Διαβάστε περισσότερα .

Δήλωση GRG σχετικά με τη ρύθμιση ΠΠΠ για τη γλυφοσάτη

Στις 26 Οκτωβρίου 2022, η Επιτροπή δημοσίευσε μια νομική πρόταση για την αναθεώρηση του καταλόγου των ρύπων των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, θέτοντας έτσι και οριακές τιμές επιφανειακών υδάτων για τη γλυφοσάτη. 

Διαβάστε περισσότερα .