Στις 26 Οκτωβρίου 2022, η Επιτροπή δημοσίευσε μια νομική πρόταση για την αναθεώρηση του καταλόγου των ρύπων των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, θέτοντας έτσι και οριακές τιμές επιφανειακών υδάτων για τη γλυφοσάτη. 
Εν τω μεταξύ, η διαδικασία για την αναθεώρηση των Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τη γλυφοσάτη είναι ακόμη σε εξέλιξη, όπως προβλέπεται στην Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ· 2000/60/ΕΚ).

Το ΠΠΠ για τη γλυφοσάτη έχει αναθεωρηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή για την Υγεία, το Περιβάλλον και τους Αναδυόμενους Κινδύνους (SCHEER) μετά από εντολή της Επιτροπής. Η SCHEER δημοσίευσε την προκαταρκτική γνώμη στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, μετά την οποία η GRG υπέβαλε τα σχόλιά της, διαθέσιμα για λήψη μέσω αυτού του συνδέσμου. 

Το τελικό πόρισμα, που θα αποτελέσει τη βάση για την πρόταση της Επιτροπής, δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί από την SCHEER.  

Η δημοσίευση της πρότασης για την αναθεώρηση του καταλόγου των ρύπων των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και ο καθορισμός οριακών τιμών για τη γλυφοσάτη ενώ η διαδικασία για την αναθεώρηση του ΠΠΠ για τη γλυφοσάτη είναι ακόμη σε εξέλιξη θεωρείται από την Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης (GRG) ως φέρουσα διαδικαστικών ελαττωμάτων.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει δύο πρόσθετες τιμές για τη γλυφοσάτη i) 0,1 ug/L «για το γλυκό νερό που χρησιμοποιείται για την άντληση και παρασκευή πόσιμου νερού» και ii) 86,7 ug/L «για γλυκά νερά που δεν χρησιμοποιούνται για την άντληση και παρασκευή πόσιμου νερού»

Η τιμή του 0,1 ug/L σε επιφανειακά ύδατα είναι μοναδική για τη γλυφοσάτη και αποτελεί την πρώτη περίπτωση του είδους αυτού.

Το σημείο συμμόρφωσης (το σημείο στο οποίο υπάρχει όριο 0,1 ug/L για το γλυκό νερού) ορίζεται στην Οδηγία της ΕΕ για το πόσιμο νερό ((ΕΕ) 2020/2184, Άρθ. 6) ως το σημείο στο οποίο το νερό βγαίνει από τη βρύση του καταναλωτή.

Αυτή η προτεινόμενη τιμή όχι μόνο στερείται της απαραίτητης επιστημονικής βάσης και του σημείου συμμόρφωσης που καθορίζεται βάσει της ΟΠΥ, αλλά αγνοεί επίσης την αποδεδειγμένη υψηλή απόδοση αφαίρεσης της γλυφοσάτης κατά την τυπική ευρωπαϊκή επεξεργασία νερού, εφαρμόζοντάς τη σε ακατέργαστο νερό για το οποίο έχουν οριστεί ΠΠΠ.

Ως εκ τούτου, η GRG πιστεύει ότι η τιμή του ορίου 0,1 ug/L θα πρέπει να διαγραφεί από τη γραμμή 60 του πίνακα ΠΠΠ για τη γλυφοσάτη. Η ρύθμιση ενός QSdw,hh για τη γλυφοσάτη δημιουργεί ένα περιττό προηγούμενο για τις ουσίες προτεραιότητας, το οποίο θα οδηγήσει σε ασάφεια και πρόσθετο κόστος για τη διαχείριση των υδάτων στα κράτη μέλη (ΚΜ).

Όπου τα κράτη μέλη δεν αντλούν πόσιμο νερό από επιφανειακά ύδατα, δεν θα απαιτηθεί καθόλου *QSdw,hh για τη γλυφοσάτη. Όπου πραγματοποιείται άντληση επιφανειακών υδάτων για την παραγωγή πόσιμου νερού, θα πρέπει να εφαρμόζεται συντελεστής επεξεργασίας νερού για την εξαγωγή οποιουδήποτε QSdw,hh.

Για τη γλυφοσάτη, αυτό μπορεί να οριστεί σε **10,0 μg/L, δεδομένης της πολύ υψηλής απόδοσης των μεθόδων επεξεργασίας που υπάρχουν, και καθώς επιτρέπεται στα ΚΜ να μειώνουν τον παράγοντα επεξεργασίας ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες της μονάδας επεξεργασίας νερού.

Η πολύ υψηλή συμμόρφωση των δεδομένων παρακολούθησης του πόσιμου νερού στον πραγματικό κόσμο υποδηλώνει έντονα ότι δεν είναι απαραίτητο να ορίσετε ένα QSdw,hh για τη γλυφοσάτη για την άντληση επιφανειακών υδάτων για την παραγωγή πόσιμου νερού. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αυτή η νέα απαίτηση να αυξήσει άσκοπα τον φόρτο εργασίας και το κόστος για τη διαχείριση του νερού στα κράτη μέλη χωρίς πρόσθετο όφελος για τον καταναλωτή ή το περιβάλλον.

*Ένα συγκεκριμένο όριο QSdw,hh προτείνεται από την ΚΟΑ της ΕΕ για τα επιφανειακά γλυκά νερά που χρησιμοποιούνται για την άντληση και την παρασκευή πόσιμου νερού.

**Αυτή η τιμή των 10,0 μg/L για τη γλυφοσάτη σε επιφανειακά ύδατα βασίζεται σε μια αποτελεσματικότητα επεξεργασίας 99% (για χημικές μεθόδους όπως η χλωρίωση). Η συμμόρφωση με 10,0 μg/L στο σημείο άντλησης πόσιμου νερού θα επέτρεπε έτσι τη συμμόρφωση με το όριο των 0,1 μg/L στο έτοιμο νερό της βρύσης, όπως ορίζεται στην Οδηγία της ΕΕ για το πόσιμο νερό.