Στις 22 Δεκεμβρίου 2022, η Επιστημονική Επιτροπή για την Υγεία, τους Περιβαλλοντικούς και τους Αναδυόμενους Κινδύνους (SCHEER) δημοσίευσε το τελικό της Επιστημονικό Πόρισμα σχετικά με «Σχέδια Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος για Ουσίες Προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα» σχετικά με τη γλυφοσάτη, διαθέσιμο εδώ ή κάνοντας κλικ στο παρακάτω εικονίδιο. 

Η δήλωση της GRG σχετικά με το σχέδιο γνωμοδότησης SCHEER είναι διαθέσιμη εδώ (Στα Αγγλικά)