Πρακτικά Συνεδριάσεων

Πριν από την υποβολή της αίτησης για την έγκριση μιας δραστικής ουσίας, ο αιτών έχει τη δυνατότητα να συνεδριάσει με τα Κράτη Μέλη-Εισηγητές (AGG) και την EFSA για να συζητήσει διαδικαστικά και επιστημονικά θέματα και να λάβει καθοδήγηση.

Αυτές οι λεγόμενες «συνεδριάσεις πριν από την υποβολή» πραγματοποιήθηκαν με τηλεδιάσκεψη ή δια ζώσης. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) συμμετέχει ως παρατηρητής σε αυτές τις συνεδριάσεις, υποστηρίζοντας την Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης, όπως απαιτείται. Μέχρι τώρα, η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης πραγματοποίησε τέσσερις τηλεδιασκέψεις και δύο δια ζώσης συνεδριάσεις με την Ομάδα Αξιολόγησης. Οι παρουσιάσεις που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των συνεδριάσεων, καθώς και τα πρακτικά, δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και παράλληλα στον ιστότοπο της Ομάδας Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης που είναι προσβάσιμος μέσω αυτού του συνδέσμου.

Ο αιτών μπορεί να ζητήσει τη διεξαγωγή συνεδρίασης πριν από την υποβολή της αίτησης για να συζητήσει τεχνικές πτυχές της διαδικασίας ανανέωσης, καθώς και για να λάβει καθοδήγηση σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας του φακέλου.

Transparency

Συνάντηση πριν από την υποβολή στις 27 Σεπτεμβρίου 2019

Συνάντηση πριν από την υποβολή στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2019

Συνάντηση πριν από την υποβολή στις 11 Δεκεμβρίου 2019

Συνάντηση πριν από την υποβολή στις 4 Ιουνίου 2020

Συνάντηση πριν από την υποβολή στις 16 Απριλίου 2020

Συνεδρίαση μετά την υποβολή στις 26 Αυγούστου 2020