Επικοινωνία Αρχής

Σε αυτήν τη σελίδα, θα βρείτε αντίγραφα της αλληλογραφίας μεταξύ της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης και των ρυθμιστικών αρχών που μετέχουν στη διαδικασία ανανέωσης της αδειοδότησης της γλυφοσάτης στην ΕΕ. Η τακτική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών αποτελεί συνήθη πρακτική των διαδικασιών έγκρισης. Μερικές φορές, απαιτείται γραπτή ανταλλαγή πληροφοριών για την παροχή διευκρινίσεων χωρίς αναμονή για επίσημες συνεδριάσεις.

Σύμφωνα με τη δέσμευσή της για διαφάνεια, η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης θα δημοσιοποιεί την αλληλογραφία με την Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης (AGG) και άλλες κανονιστικές αρχές.

Transparency

Απάντηση της GRG στο Αίτημα της ANSES για Υλικό Δοκιμών

<p>Απάντηση της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης στο αίτημα της ANSES Γαλλίας για την προμήθεια της δραστικής ουσίας γλυφοσάτη και αίτημα για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο μελέτης της ANSES για τον χαρακτηρισμό της πιθανότητας καρκινογόνου δράσης της γλυφοσάτης.</p>

Ανταλλαγή Επιστολών GRG/AGG σχετικά με τον Πιθανό Αντίκτυπο του COVID

<p>Ανταλλαγή επιστολών GRG/AGG σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο της πανδημίας Covid-19 στην προετοιμασία και το χρονοδιάγραμμα υποβολής φακέλου ανανέωσης για τη γλυφοσάτη.</p>

Ανταλλαγή Επιστολών GRG/AGG σχετικά με το Παραδεκτό του Φακέλου

<p>Στις 18 Αυγούστου 2020, οι κανονιστικές αρχές της Γαλλίας, της Ουγγαρίας, της Ολλανδίας και της Σουηδίας, που αποτελούν την Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης (AGG), ενημέρωσαν την Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης (GRG) ότι ο επιστημονικός φάκελος για τη γλυφοσάτη, που υποβλήθηκε από την GRG τον Ιούνιο, είναι πλήρης και παραδεκτός. Η Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης θα ξεκινήσει τώρα την επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση της ασφάλειας της γλυφοσάτης.</p>

Παράβολα των Αρχών για την Επιστημονική Αξιολόγηση του Φακέλου Ανανέωσης για τη Γλυφοσάτη

<p>Το παρόν κείμενο συνοψίζει τα παράβολα των Αρχών που ισχύουν για την επιστημονική αξιολόγηση του φακέλου ανανέωσης για τη γλυφοσάτη. Η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης (GRG), ως αιτούσα για την εν λόγω ανανέωση, θεωρεί ότι μια επισκόπηση των παράβολων των Αρχών έχει ενδιαφέρον στο πλαίσιο της μέγιστης δυνατής διαφάνειας. Οι κατωτέρω συνοπτικές πληροφορίες βασίζονται σε ανακοίνωση που παρασχέθηκε καλόπιστα από την Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης (AGG) στην GRG.</p>

Η Πρωτοβουλία της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης για τη Διαφάνεια

<p>Η GRG πρότεινε να δημοσιοποιηθούν ο φάκελος ανανέωσης για τη γλυφοσάτη του 2020 και οι εκθέσεις των νέων μελετών και κάλεσε την EFSA να συμμετάσχει σε αυτή την πρωτοβουλία.</p>

Κατάλογος των μελετών που πρέπει να εκπονηθούν

<p>Στις 2 Ιουνίου 2021, η Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης παρείχε, κατόπιν αιτήματος της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης, έναν «κατάλογο των μελετών που πρέπει να εκπονηθούν», όπως προσδιορίζεται στο προσχέδιο Έκθεσης Αξιολόγησης της Ανανέωσης (dRAR) της γλυφοσάτης. Ο κατάλογος αποτελεί μέρος του εγγράφου dRAR Τόμος 1 που θα τεθεί στη διάθεση του κοινού κατά την έναρξη της περιόδου υποβολής σχολίων, κατά πάσα πιθανότητα στις αρχές Σεπτεμβρίου 2021.</p>

Επιστολή GRG προς τις αρμόδιες αρχές που ενημερώνει σχετικά με τη διαβούλευση με το glyphosate

Η EFSA και ο ECHA ανακοίνωσαν (ανακοίνωση EFSA, ανακοίνωση ECHA) ότι θα ξεκινήσουν παράλληλες διαβουλεύσεις σχετικά με την έκθεση αξιολόγησης ανανέωσης (RAR) και την έκθεση εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης (CLH) για το glyphosate έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2021. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούν να συμβάλλουν στη συνεχή επιστημονική αξιολόγηση υποβάλλοντας σχόλια και πληροφορίες. Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή για 60 ημέρες.