Den 22 december 2022 publicerade Vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker och nya risker (Scheer) sitt slutliga vetenskapliga yttrande ”Draft Environmental Quality Standards for Priority Substances under the Water Framework Directive” (Utkast till miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen under vattendirektivet) för glyfosat – finns tillgängligt här eller kan hämtas genom att klicka på ikonen nedan. 

GRG:s yttrande om utkastet till Scheer:s utlåtande finns tillgängligt här.