GRG har lämnat in sina synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, direktiv 2006/118/EG om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring och direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område vad gäller utveckling av miljökvalitetsnormerna för glyfosat.

GRG gör sina synpunkter offentligt tillgängliga som en del av sitt åtagande för transparens.

GRG:s synpunkter finns tillgängliga här eller kan hämtas genom att klicka på ikonen nedan.