Hållbart jordbruk

Hållbart jordbruk

Att uppnå ett mer hållbart sätt att odla grödor har av Europeiska kommissionen klart identifierats som en av prioriteringarna för nästa decennium, i strategin Från jord till bord och i strategin för biologisk mångfald, som båda följer publiceringen av den övergripande europeiska gröna given i slutet av 2019.

I EU kan mer än 10 % av utsläppen av växthusgaser (greenhouse gas, GHG) hänföras till jordbruket.

Bevarande jordbruk är en lantbrukspraxis som ger ökad hållbarhet, samtidigt som grödorna förblir säkra och produktiviteten upprätthålls, och bidrar därför till livsmedelssäkerhet. Glyfosat spelar, som en del i verktygslådan för integrerad ogräsbekämpning (Integrated Weed Management, IWM), en mycket viktig roll för att genomföra de tre grundläggande principerna för bevarande jordbruk:

  • minsta möjliga jordbearbetning och markstörning
  • permanent jordtäckning med skörderester och levande marktäckning
  • växelbruk och odling av mellangröda

 

Som Förenta Nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO)uppmärksammat, “främjar [bevarande jordbruk] den biologiska mångfalden och naturliga biologiska processer ovan och under markytan, vilket bidrar till effektivare bruk av vatten och näringsämnen och till bättre och bärkraftig växtodling”.

Bevarande jordbruk är grunden för ett framtida hållbart livsmedelssystem.