Transparency

Den vetenskapliga dokumentationen

Måndagen den 8 juni 2020 lämnade Glyphosate Renewal Group in en vetenskaplig dokumentation för säkerhetsbedömningen av glyfosat till utvärderingsgruppen om glyfosat (Assessment Group on Glyphosate). Denna vetenskapliga dokumentation innehåller all godkännandedokumentation och alla vetenskapliga publikationer som krävs för en förlängning av registreringen av glyfosat enligt EU-lagstftning om bekämpningsmedel *

En central del av godkännandeprocessen för att erhålla ett produktgodkännande för att använda och marknadsföra glyfosat i EU består i att lämna in vetenskapliga belägg för dess säkerhet till behöriga nationella och europeiska myndigheter.

Glyphosate Renewal Group (GRG) lämnade den vetenskapliga dokumentationen till utvärderingsgruppen om glyfosat (Assessment Group on Glyphosate, AGG), vilken består av tillsynsorgan från Frankrike, Ungern, Nederländerna och Sverige, för att de skulle göra en granskning och riskbedömning. Denna dokumentation omfattar 100 nya studier, relevant offentlig litteratur och sammanfattningar av de studier som styrker att glyfosat är säkert. Dessa nya vetenskapliga publikationer stärker ytterligare de belägg som lagts fram under föregående förlängningsprocess (2012-2017), vilken resulterade i att glyfosat erhöll förlängt godkännande i EU på fem år.

Glyphosate Renewal Group gav redan via denna webbplats enkelt tillgång till den offentliga delen av dokumentationen och de fullständiga studierapporter som lämnades in 2012, till vilka GRG har tillgång och rätt att röja.

Efter inlämnandet nyligen av 2020 års vetenskapliga dokumentation är även samtliga nya studierapporter tillgängliga på vår webbplats via ett enkelt beställningsförfarande online. I båda fallen röjs inte viss produktionsinformation, som inte är säkerhetsrelevant, eller personuppgifter.

* Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

_____________________________________________________________________

Gå till presentationen om innehållet i glyfosat AIR5 dokumentation om förlängning (på engelska) genom att klicka på bilden nedan: