Förnyad bedömningsrapport

Förslaget till förnyad bedömningsrapport (draft Renewal Assessment Report, dRAR) är det omfattande utfallet av det första steget av den vetenskapliga utvärderingen för förlängt godkännande i EU. Närmare upplysningar återfinns i utvärderingsgruppens om glyfosat (Assessment Group on Glyphosate, AGG) sammanfattande dokument, som finns på dras webbplatser.

Riskbedömningen för verksamma ämnen görs av medlemsstaternas behöriga myndigheter och av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). Denna process är formaliserad och grundas på vetenskapliga metoder enligt vad som fastställs i tillämpliga vägledningsdokument och vetenskapliga yttranden från Efsa.
dRAR jämte rapporten om harmoniserad klassificering och märkning (Harmonized Classification and Labelling report, CLH-rapport) för glyfosat utarbetad tillsammans med AGG, utgör utgångspunkter för ett samråds- och expertgranskningsförfarande inom hela EU som leds av Efsa respektive Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa).

Den 15 juni 2021 lämnades en dRAR- och en CLH-dokumentation till Efsa och Echa, vilka publicerade rapporterna och inledde offentliga samråd den 23 september, i linje med sina respektive tillsynsramverk.

Den 22 november 2021 avslutades Efsa:s och Echa:s 60 dagar långa period för offentligt samråd kring förslaget till förnyad bedömningsrapport (draft Renewal Assessment Report, dRAR) för glyfosat.
Under samråden uppmanades sökande, medlemsstater och allmänheten, inklusive alla berörda parter, att sända in kommentarer till den bedömningsrapport som utarbetats av AGG. 

Resultaten kan man få tillgång till via Efsa:s och Echa:s webbplatser.

dRAR-dokumenten ligger till grund för att lämna vetenskapligt grundade kommentarer och dessa dokument finns för nedladdning på Efsa:s och Echa:s webbplatser. För transparens och för enklare åtkomst tillhandahålls dRAR-dokumenten även här.