Sammanfattning av studierna

Sammanfattningarna av studier är dokument som utarbetats av den sökande, i detta fall Glyphosate Renewal Group (GRG), för att hjälpa till att navigera bland och bearbeta den oerhörda mängd data som ingår i alla studier om säkerhet för människor och miljö.

Beroende på typ av studie kan en rapport omfatta flera hundra sidor. Utöver närmare information om provuppställning, provgenomförande och resultat, omfattar rapporten även dokument som är relevanta för god laboratoriepraxis (GLP), ekvationer och förklaringar från riktlinjer, utdata från programvara, rapporter om metodvalidering, certifikat och datatabeller.

Dessa sammanfattningar lämnas in till behöriga EU- och nationella myndigheter, för att dessa ska kunna göra oberoende säkerhetsbedömningar av glyfosat som sådant och av glyfosat som verksamt ämne i en representativ växtskyddsprodukt.

Samtidigt som sammanfattningarna av studier även finns tillgängliga på Europeiska myndighetens för livsmedelssäkerhet (European Food Safety Authority, Efsa) webbplats, vill vi erbjuda en lättare tillgång till dessa dokument.

Här kan man finna de sammanfattningar av studier som ingick som en del av den vetenskapliga dokumentationen av säkerheten för glyfosat som lämnades in till behöriga myndigheter 2012. GRG vill via denna sida ge tillgång till de sammanfattningar av studier som ingår som en del av den glyfosatdokumentation som ska lämnas in i juni 2020. Var vänlig besök oss igen efter att dokumentationen lämnats in sommaren 2020.

Genom att ge tillgång till 2012 och 2020 års dokumentation, inbegripet publicering i god tid av listan över nya studier som beställts och korrespondens med myndigheterna, sänder Glyphosate Renewal Group en stark signal om hur robust dess åtagande för öppenhet är.