Συνόψεις των μελετών

Οι περιλήψεις των μελετών είναι έγγραφα που συντάσσονται από τον αιτούντα, στην προκειμένη περίπτωση από την Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης (GRG), για να βοηθήσουν στην πλοήγηση και την επεξεργασία του τεράστιου όγκου δεδομένων που περιλαμβάνονται σε όλες τις μελέτες για την ασφάλεια για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ανάλογα με τον τύπο της μελέτης, μια έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει αρκετές εκατοντάδες σελίδες. Εκτός από λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πρωτόκολλο της δοκιμής, την εκτέλεση και τα αποτελέσματα, η έκθεση περιλαμβάνει επίσης έγγραφα σχετικά με την Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική (ΟΕΠ), εξισώσεις και επεξηγήσεις από κατευθυντήριες οδηγίες, αποτελέσματα λογισμικού, εκθέσεις επικύρωσης μεθόδων, πιστοποιητικά και πίνακες δεδομένων.

Οι εν λόγω περιλήψεις υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές της ΕΕ και τις εθνικές αρχές προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανεξάρτητη αξιολόγηση της ασφάλειας της γλυφοσάτης αυτής καθαυτής και της γλυφοσάτης ως δραστικής ουσίας ενός αντιπροσωπευτικού φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Παρόλο που οι περιλήψεις των μελετών είναι επίσης διαθέσιμες στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), θέλουμε να προσφέρουμε ευκολότερη πρόσβαση στα εν λόγω έγγραφα.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των μελετών που αποτέλεσαν μέρος του επιστημονικού φακέλου για την ασφάλεια της γλυφοσάτης που υποβλήθηκε στις αρμόδιες αρχές το 2012. Η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης θα παρέχει, μέσω αυτής της σελίδας, πρόσβαση στις περιλήψεις των μελετών που αποτελούν μέρος του φακέλου για τη γλυφοσάτη που θα υποβληθεί τον Ιούνιο του 2020. Επισκεφθείτε μας ξανά μετά την υποβολή του φακέλου το καλοκαίρι του 2020.

Η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με την ισχυρή δέσμευσή της για διαφάνεια, παρέχοντας πρόσβαση στους φακέλους του 2012 και του 2020, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης δημοσίευσης του καταλόγου των νέων μελετών που ανατέθηκαν και της αλληλογραφίας με τις αρχές.