Δημόσια βιβλιογραφία

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ((ΕΚ) 1107/2009), ο επιστημονικός φάκελος που υποβάλλεται από τον αιτούντα πρέπει να περιλαμβάνει ανοικτή, αξιολογημένη από ομοτίμους, επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με τη δραστική ουσία και όλους τους σχετικούς μεταβολίτες, η οποία έχει δημοσιευθεί κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανανέωσης. Διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των μελετών ανοικτής βιβλιογραφίας που περιλαμβάνονται στους φακέλους που υποβάλλονται στις ρυθμιστικές αρχές στο πλαίσιο της διαδικασίας επαναξιολόγησης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτη. Έχει υπονοηθεί ότι ο κλάδος μεροληπτεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, κάνοντας επιλεκτική χρήση μελετών, παραλείποντας δημοσιευμένα δεδομένα και ευνοώντας μελέτες που χρηματοδοτούνται από τον κλάδο έναντι μελετών ανοικτής βιβλιογραφίας που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους. Ωστόσο, οι αιτούντες που υποβάλλουν έναν επιστημονικό φάκελο για την έγκριση δραστικής ουσίας (όπως συνέβη με τον επιστημονικό φάκελο της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης) πρέπει να ακολουθούν μια καθορισμένη και εγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παραβλέπονται σχετικές μελέτες της ανοικτής βιβλιογραφίας. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης για διαφάνεια, παρέχουμε μια επισκόπηση της διαδικασίας αξιολόγησης της βιβλιογραφίας κατά την προετοιμασία ενός επιστημονικού φακέλου, η οποία έλαβε χώρα και κατά την προετοιμασία του φακέλου για το 2020 (τα βήματα που ακολουθήθηκαν παρουσιάζονται και σε μορφή διαγράμματος πιο κάτω). Ως πρώτο βήμα, αναζητήθηκαν πολυάριθμες διαφορετικές βάσεις δεδομένων και χρησιμοποιήθηκαν γενικοί όροι αναζήτησης ευρείας έννοιας για τη συγκέντρωση «όσο το δυνατόν περισσότερης σχετικής επιστημονικής, αξιολογημένης από ομοτίμους, ανοικτής βιβλιογραφίας», όπως αναφέρεται στις οδηγίες της EFSA για την υποβολή ανοικτής βιβλιογραφίας αξιολογημένης από ομοτίμους. Συνολικά, 39.482[1] δημοσιεύσεις αποτέλεσαν μέρος των αρχικών αποτελεσμάτων της αναζήτησης μελετών σχετικά με τη γλυφοσάτη. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα ελέγχθηκαν και αφαιρέθηκαν όλα τα αντίγραφα. Μετά την αφαίρεση των αντιγράφων, ένας συνολικός αριθμός 13.707 εγγραφών πέρασε στο επόμενο βήμα της διαδικασίας: τον έλεγχο συνάφειας.

Ο έλεγχος συνάφειας περιλαμβάνει έναν πρώτο έλεγχο σε επίπεδο τίτλου και σύνοψης μελετών που ακολουθείται από λεπτομερή αξιολόγηση σε επίπεδο πλήρους κειμένου σε περίπτωση αβεβαιότητας σχετικά με τη συνάφεια της ανοικτής βιβλιογραφίας για την επιστημονική αξιολόγηση. Συνολικά, 9.784 δημοσιεύσεις κρίθηκαν ως «μη σχετικές» με τη διαδικασία ανανέωσης μετά τις αξιολογήσεις συνάφειας. Το τελευταίο βήμα της διαδικασίας βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η αξιολόγηση της αξιοπιστίας του πλήρους κειμένου των μελετών που εντοπίστηκαν. Συνολικά 178 μελέτες κρίθηκαν σχετικές και αξιόπιστες και συμπεριλήφθηκαν στον επιστημονικό φάκελο που υπέβαλε η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης στην Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης. Η Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης εξέτασε προσεκτικά την προτεινόμενη επιλογή των σχετικών και αξιόπιστων άρθρων της δημόσιας βιβλιογραφίας και ζήτησε στη συνέχεια από την Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης να υποβάλει περίπου 100 επιπλέον μελέτες της δημόσιας βιβλιογραφίας που σχετίζονται με την τοξικολογία και περίπου 380 μελέτες της δημόσιας βιβλιογραφίας που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ασφάλεια, ώστε να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο της συνολικής επιστημονικής αξιολόγησης της γλυφοσάτης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, αν και κάποια μέρη της βιβλιογραφίας θεωρούνται μη σχετικά, μαζί με μια αιτιολόγηση ανά μέρος, παρατίθενται στον φάκελο για μεταγενέστερη αξιολόγηση από την Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης, την EFSA ή το ευρύ κοινό. Οι μελέτες του κλάδου δεν προτιμώνται έναντι των αξιολογημένων από ομοτίμους μελετών ανοικτής βιβλιογραφίας. Η αξιοπιστία, η αντιγραφή και η εγκυρότητα αποτελούν τη βάση για τη συμπερίληψη κάθε σχετικής και αξιόπιστης πληροφορίας επιστημονικής μελέτης στην αξιολόγηση της ασφάλειας ενός δραστικού συστατικού για φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως η γλυφοσάτη.

Στο μεταξύ, το προσχέδιο Έκθεσης Αξιολόγησης της Ανανέωσης είναι δημοσίως διαθέσιμο στους ιστότοπους της EFSA και του ECHA. Αυτό παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης αξιολόγησε τη δημόσια βιβλιογραφία. Τα ακόλουθα έγγραφα παρουσιάζουν ενδιαφέρον και περιέχουν λεπτομερή σχόλια σχετικά με τη γνώμη της Ομάδας Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης για την αξιολόγηση της συνάφειας και της αξιοπιστίας και το αίτημά της για πρόσθετα άρθρα της δημόσιας βιβλιογραφίας.