Literatura dostępna publicznie

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, dokumentacja naukowa przedłożona przez wnioskodawcę musi zawierać wykaz wszystkich recenzowanych, ogólnodostępnych publikacji naukowych poświęconych danej substancji czynnej i jej metabolitom, wydanych
w ciągu 10 lat przed datą złożenia wniosku o odnowienie zezwolenia.

Różne zainteresowane strony zgłosiły zastrzeżenia co do procesu selekcji badań opartych na dostępnych publikacjach będących częścią dokumentacji naukowej przedłożonej organom regulującym w ramach procedury ponownej oceny substancji czynnej glifosat. Sugerowano, że przemysł jest stronniczy w swojej ocenie, wykorzystuje wyniki badań wybiórczo, pomija część opublikowanych danych i traktuje nadrzędnie badania sponsorowane w stosunku do recenzowanych badań opartych na dostępnej literaturze.

Niemniej jednak wnioskodawcy przedkładający dokumentację naukową w celu uzyskania zezwolenia na stosowanie substancji czynnej (jak miało to miejsce w przypadku dokumentacji naukowej grupy GRG) mają obowiązek postępować zgodnie ze ściśle określoną i zatwierdzoną procedurą oceny, aby zagwarantować, że nie zostaną pominięte żadne dostępne badania odnoszące się do tematu.

Działania GRG na rzecz przejrzystości obejmują poglądowy opis procedury doboru literatury do dokumentacji naukowej, który miał miejsce również w ramach opracowywania dokumentacji na rok 2020 (podjęte kroki przedstawiono również poniżej w formie wykresu).

W ramach pierwszego etapu przeszukano wiele różnorodnych baz danych stosując szeroki zakres terminów w celu skompletowania „możliwie jak największej liczby recenzowanych, ogólnie dostępnych publikacji naukowych”, zgodnie z wytycznymi EFSA dotyczącymi przedkładania wyżej wspomnianych recenzowanych publikacji naukowych. Na tym etapie zgromadzono łącznie 39 482[1] publikacji na temat glifosatu.

Wyniki te zostały następnie poddane analizie, w trakcie której usunięto wszystkie duplikaty. Tym samym, 13.707 pozycji skierowano do kolejnego etapu procedury – weryfikacji zasadności.

Weryfikacja ta obejmuje wstępną ocenę na poziomie tytułu oraz abstraktu badania, a następnie szczegółową ewaluację pełnego tekstu w przypadku wątpliwości odnośnie jego zasadności dla oceny naukowej. Ostatecznie 9784 publikacje uznano za „bezzasadne” dla procedury odnowienia zezwolenia.

Ostatni etap procedury doboru literatury stanowiła ocena rzetelności pełnego tekstu wybranych badań.

Łącznie 178 publikacji zostało uznanych za zasadne oraz rzetelne i dołączonych do dokumentacji naukowej przedłożonej Grupie Oceniającą ds. Glifosatu (AGG) przez GRG. Grupa AGG przeprowadziła szczegółową analizę przedstawionej listy publikacji, a następnie zwróciła się do GRG o przedłożenie około 100 dodatkowych pozycji ogólnodostępnej literatury naukowej dotyczącej toksykologii oraz około 380 dostępnych publikacji odnośnie ochrony środowiska naturalnego i włączenie ich do pełnej oceny naukowej glifosatu.

Warto zauważyć, że chociaż część publikacji została odrzucona, wszystkie figurują w dokumentacji przygotowanej do późniejszego rozpatrzenia przez AGG, EFSA lub opinię publiczną –
wraz z uzasadnieniem decyzji wobec każdej z nich.

Badania zlecane przez branżę nie są faworyzowane w stosunku do recenzowanych, ogólnie dostępnych publikacji naukowych.

Rzetelność, powtarzalność oraz zasadność stanowią podstawę załączania istotnych i wiarygodnych badań naukowych do oceny bezpieczeństwa składników czynnych w środkach do ochrony roślin, takich jak glifosat.

Projekt sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia jest natomiast publicznie dostępny na stronach internetowych EFSA oraz ECHA. Pozwala to zapoznać się z informacją na temat oceny wykazu ogólnodostępnych publikacji przez AGG.

Poniższe dokumenty są szczególnie istotne – zawierają szczegółowe komentarze dotyczące opinii AGG na temat oceny zasadności oraz rzetelności, a także ich prośbę o przedłożenie dodatkowych publikacji:

  • Tox: Document “Glyphosate_RAR_14_Volume_3CA_B-6.7 – B-6.10_2021-08-10.pdf” – pages 770 – 922
  • Ecotox: Document “Glyphosate_RAR_20_Volume_3CA_B-9_Appendix literature search_2021-08-10.pdf” – 580 pages
  • Biodiversity: Document “Glyphosate_RAR_30_Volume_3CP_MON 52276_B-9_App_lit_biodiv_2021-08-10.pdf” – 97 pages 

 

References 

[1] Dane liczbowe znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu literatury: Scientific peer-reviewed open literature for the approval of pesticide active substances glyphosate and metabolites (“KCA 9-001_108689-CA9-1_LRR_Anonymus_2020.pdf”), który jest dostępny do zamówienia na naszej stronie internetowej GRG.
Aby go zamówić, należy wejść na ten link, kliknąć na listę referencyjną na rok 2020, przejść do ostatniej strony pobranego pliku pdf (strona 51) i kliknąć, aby zamówić swój egzemplarz. Po zaakceptowaniu warunków umowy, otrzymają Państwo kopię raportu w ciągu kilku dni.