Raport ponownej oceny

Wstępna wersja raportu ponownej oceny glifosatu (dRAR)stanowi zarazem zakończenie pierwszego etapu kompleksowej oceny naukowejmającej na celu odnowienie zezwolenia UE dla substancji czynnej glifosat. Szczegółowe informacje umieszczono wdokumencie podsumowującym Grupy Ocenia­ją­cej ds. Glifosatu (AGG), dostępnym na jej stronach internetowych.

Ocenę ryzyka substancji czynnych przeprowadzają właściwe organy państw członkowskich i Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Jest to sformalizowany proces, oparty na metodach naukowych określonych w obo­wią­zujących wytycznych i opiniach naukowych EFSA. Raport dRAR i sprawoz­danie dot. zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania (sprawozdanie CLH), przygotowane wspólnie przez AGG, są punktem wyjścia dla ogólnounijnych procedur konsultacji i wzajemnego uznawania, zarządzanych odpowiednio przez EFSA i Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).

Dnia 15 czerwca 2021 roku raport dRAR i dokumentacja CLH wysłano do EFSA i ECHA, które opublikowały sprawozdania, a następnie dn. 23 września 2021 r. zainicjowały konsultacje społeczne – zgodnie z ich odpowiednimi ramami regulacyjnymi.

Dn. 22 listopada 2021 roku zakończono trwające 60 dni konsultacje spo­łecz­ne EFSA i ECHA dotyczące wstępnej wersji raportu ponownej oceny glifosa­tu (dRAR). W ramach konsultacji do zgłaszania uwag do sprawozdania z oceny opracowanego przez AGG zaproszono wnioskodawców, państwa członkowskie i wszystkich zainteresowanych – włącznie z obywatelami.

Wyniki dostępne są na stronach internetowych EFSAiECHA.

Dokumenty dRAR stanowią podstawę do przedstawienia naukowo uzasad­nionych uwag i są dostępne do pobrania na stronach internetowych EFSA i ECHA. Dokumentacja dRAR została również przedstawiona tutaj w celu zapewnienia przejrzystości i łatwego dostępu.