Έκθεση Αξιολόγησης της Ανανέωσης

Το προσχέδιο Έκθεσης Αξιολόγησης της Ανανέωσης (dRAR) για τη γλυφοσάτη είναι το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα του πρώτου σταδίου της επιστημονικής αξιολόγησης για την ανανέωση της έγκρισης στην ΕΕ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο έγγραφο σύνοψης της Ομάδας Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης (AGG) που είναι διαθέσιμο στους ιστότοπούς της.
Η αξιολόγηση κινδύνου για τις δραστικές ουσίες διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών και από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Η διαδικασία αυτή είναι τυποποιημένη και βασίζεται σε επιστημονικές μεθόδους όπως ορίζεται στα ισχύοντα έγγραφα καθοδήγησης και στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις της EFSA.
Το dRAR και η έκθεση Εναρμονισμένης Ταξινόμησης και Επισήμανσης (έκθεση CLH) για τη γλυφοσάτη που καταρτίζονται από κοινού από την Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης αποτελούν σημεία εκκίνησης για μια διαδικασία διαβούλευσης και αξιολόγησης από ομοτίμους σε επίπεδο ΕΕ που διαχειρίζονται η EFSA και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), αντίστοιχα.
Στις 15 Ιουνίου 2021, απεστάλησαν στην EFSA και στον ECHA ένας φάκελος dRAR και ένας φάκελος CLH, οι οποίοι δημοσίευσαν τις εκθέσεις και ξεκίνησαν δημόσιες διαβουλεύσεις στις 23 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τα αντίστοιχα κανονιστικά τους πλαίσια.
Στις 22 Νοεμβρίου 2021, ολοκληρώθηκαν οι 60ήμερες δημόσιες διαβουλεύσεις της EFSA και του ECHA σχετικά με το προσχέδιο Έκθεσης Αξιολόγησης της Ανανέωσης (dRAR) για τη γλυφοσάτη.
Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, οι αιτούντες, τα Κράτη Μέλη και το κοινό, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιαφερόμενων μερών, κλήθηκαν να υποβάλουν σχόλια σχετικά με την έκθεση αξιολόγησης που συνέταξε η (AGG).
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αποτελέσματα μέσω των ιστότοπων της EFSA και του ECHA.
Τα έγγραφα του dRAR αποτελούν τη βάση για την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων σχολίων και τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα για λήψη στους ιστότοπους της EFSA και του ECHA. Τα έγγραφα του dRAR παρέχονται επίσης εδώ για λόγους διαφάνειας και εύκολης πρόσβασης.