Vernieuwingsbeoordelingsverslag

Het ontwerpevaluatieverslag over de hernieuwing van glyfosaat (dRAR) is het resultaat van de eerste stap van de wetenschappelijke evaluatie met het oog op de hernieuwing van de goedkeuring in de EU. Voor meer details wordt verwezen naar het samenvattend document van de beoordelingsgroep glyfosaat (AGG), dat beschikbaar is op hun websites.

De risicobeoordeling voor werkzame stoffen wordt uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). Dit proces is geformaliseerd en gebaseerd op wetenschappelijke methoden die zijn vastgelegd in de toepasselijke richtsnoeren en wetenschappelijke adviezen van de EFSA. Het dRAR en het geharmoniseerde indelings- en etiketteringsverslag (CLH-verslag) voor glyfosaat, die gezamenlijk door de AGG zijn opgesteld, vormen het uitgangspunt voor een EU-brede raadplegings- en collegiale toetsingsprocedure die respectievelijk door de EFSA en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) wordt beheerd.

Intussen is de openbare raadpleging van start gegaan en alle belangstellenden kunnen hun bijdrage leveren op de websites van de EFSA en het ECHA. De dRAR-documenten vormen de basis voor het leveren van wetenschappelijk gefundeerde commentaar, en deze documenten kunnen op de websites van de EFSA en het ECHA worden gedownload.

De dRAR-documenten worden hier ook ter beschikking gesteld, met het oog op transparantie en toegankelijkheid, maar opmerkingen in het kader van de openbare raadpleging kunnen alleen via de websites van de EFSA en het ECHA worden ingediend, dus ga naar deze websites om bij te dragen tot de raadpleging. U kunt onze eenvoudig te volgen presentaties over het indienen van uw opmerkingen via deze link raadplegen.