Vaststelling van milieukwaliteitsnorm voor glyfosaat

Milieukwaliteitsnormen (MKN) zijn vastgesteld om ontvangende oppervlaktewateren* te beschermen tegen de schadelijke effecten van verontreinigende stoffen.

De Kaderrichtlijn Water (KRW; 2000/60/EG) vereist dat de Commissie prioritaire stoffen identificeert onder stoffen die een significant EU-breed risico voor of via het aquatische milieu betekenen en EU-brede MKN vaststelt voor die stoffen in oppervlaktewater, sediment en/of biota. De MKN-afleiding staat beschreven in de MKN-richtlijn en het bijbehorende technisch document 27 bij de Kaderrichtlijn Water.

In 2001 werd de eerste lijst van 33 prioritaire stoffen vastgesteld (Beschikking 2455/2001) en werden de MKN voor die stoffen vastgesteld in een lijst van 2008 (Richtlijn 2008/105/EG of MKN-richtlijn, MKN).  In 2013 werd een derde lijst gepubliceerd (Richtlijn 2013/39/EU), waarin 12 nieuwe prioritaire stoffen werden toegevoegd, met 45 stoffen in totaal.

Volgens de KRW moet de Commissie de lijst periodiek herzien (artikel 16). In het kader van de vierde herziening wordt al enige tijd gewerkt aan technische ondersteuning.

Het dossier over MKN voor glyfosaat werd opgesteld door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) en beoordeeld door het Wetenschappelijk Comité voor Gezondheid, Milieu en Opkomende Risico’s (SCHEER) na een mandaat van de Europese Commissie. Het SCHEER publiceerde zijn voorlopig advies op 30 september 2022, waarna de GRG haar opmerkingen indiende, die via deze link kunnen worden gedownload.

Voorafgaand aan de voltooiing van het proces en de publicatie van het eindadvies van SCHEER heeft de EU-Commissie op 26 oktober 2022 haar voorstel voor een wetgevingspakket gepubliceerd, waarin zij MKW-normen voor glyfosaat in oppervlaktewater heeft voorgesteld.

*Een rivier, oceaan, stroom of andere waterloop waarin afvalwater of behandeld afvalwater wordt geloosd.

SCHEER publiceerde definitief advies

Op 22 december 2022 publiceerde het Wetenschappelijk Comité voor gezondheids-, milieu- en opkomende risico’s (SCHEER) zijn definitief wetenschappelijk advies over “Draft Environmental Quality Standards for Priority Substances under the Water Framework Directive” over glyfosaat, dat hier beschikbaar is of door op het onderstaande pictogram te klikken. 

Lees verder SCHEER definitief advies