Ustalenie środowiskowych norm jakości dla glifosatu

Środowiskowe normy jakości (EQS) są ustalane w celu ochrony odbiorczych wód powierzchniowych* przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń.

Ramowa dyrektywa wodna (RDW; 2000/60/WE) zobowiązuje Komisję do wskazania substancji priorytetowych spośród tych, które stanowią znaczące ogólnounijne ryzyko dla środowiska wodnego lub za jego pośrednictwem oraz do ustanowienia ogólnounijnych środowiskowych norm jakości dla tych substancji w wodach powierzchniowych, osadach lub biomie. Źródło EQS jest przedstawione w dyrektywie EQS i powiązanych wytycznych technicznych RDW 27.

W 2001 roku przyjęto pierwszy wykaz 33 substancji priorytetowych (decyzja 2455/2001), a środowiskowe normy jakości dla tych substancji ustanowiono w wykazie z 2008 r. (dyrektywa 2008/105/WE lub dyrektywa w sprawie środowiskowych norm jakości, EQSD). W 2013 r. opublikowano trzeci wykaz (dyrektywa 2013/39/UE), dodając 12 nowych substancji priorytetowych, uzyskując w sumie 45 substancji.

RDW wymaga, aby Komisja dokonywała okresowego przeglądu wykazu (art. 16). W ramach czwartego przeglądu od pewnego czasu trwają prace techniczne, których celem jest jego wsparcie.

Dokumentacja dotycząca EQS dla glifosatu została przygotowana przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) i poddana przeglądowi przez Komitet Naukowy ds. Zdrowia, Środowiska i Pojawiających się Zagrożeń (SCHEER) na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję UE. SCHEER opublikował wstępną opinię 30 września 2022 roku, po czym GRG przedstawiła swoje uwagi, dostępne pod tym adresem.

Przed zakończeniem procesu i opublikowaniem ostatecznej opinii SCHEER 26 października 2022 roku Komisja UE podała do wiadomości publicznej własną propozycję pakietu legislacyjnego, w którym zaproponowała wartości EQS dla glifosatu w wodach powierzchniowych.

* Rzeka, ocean, strumień, lub inny ciek wodny, do którego odprowadzane są ścieki lub oczyszczone ścieki.

SCHEER publikuje ostateczną opinię

22 grudnia 2022 roku Komitet Naukowy ds. Zdrowia, Środowiska i Pojawiających się Zagrożeń (SCHEER) opublikował ostateczną opinię naukową dotyczącą „Projektu środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych zgodnie z ramową dyrektywą wodną” w sprawie glifosatu – dostępną tutaj lub po kliknięciu na poniższą ikonę.

Czytaj więcej o opinię