Fastställande av en miljökvalitetsnorm för glyfosat

Miljökvalitetsnormer fastställs för att skydda mottagande ytvatten* från skadliga effekter av kontaminanter.

Vattendirektivet (WFD; 2000/60/EG) kräver att kommissionen identifierar prioriterade ämnen bland de som utgör en signifikant risk inom EU genom eller via vattenmiljön och fastställer en miljökvalitetsnorm för hela EU för ämnen i ytvatten, sediment och/eller biota. Utarbetandet av en miljökvalitetsnorm beskrivs i direktivet om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och tillhörande tekniskt vägledningsdokument nr 27 från vattendirektivet.

År 2001, antogs den första listan över 33 prioriterade ämnen (beslut 2455/2001) och miljökvalitetsnormen för dessa ämnen fastställdes i en lista år 2008 (Direktiv 2008/105/EG eller direktivet om miljökvalitetsnormer).  A tredje lista publicerades år 2013 (direktiv 2013/39/EU) med ytterligare 12 nya prioriterade ämnen, vilket ger totalt 45 ämnen.

Vattendirektivet kräver att kommissionen granskar listan regelbundet (artikel 16). Inom ramen för den fjärde granskningen har det under en tid utförts tekniskt arbete som stödjer denna.

Dokumentationen om miljökvalitetsnormen för glyfosat utarbetades av kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) och granskades av Vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker och nya risker (Scheer) på uppdrag av EU-kommissionen. Scheer publicerade sitt preliminära yttrande den 30 september 2022, varefter GRG lämnade in sina kommentarer, som kan laddas ner på denna länk. 

Innan processen avslutades och Scheer:s slutliga yttrande publicerades, publicerade EU-kommissionen den 26 oktober 2022 sitt förslag till ett lagstiftningspaket, i vilket de föreslog värden som ska utgöra en miljökvalitetsnorm för glyfosat i ytvatten.

*I flod, hav, bäck eller annat vattendrag som avloppsvatten eller annat behandlat utlopp släpps ut i.

GRG:s synpunkter på förslaget om revision av listan över föroreningar i grundvatten och ytvatten

GRG har lämnat in sina synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, direktiv 2006/118/EG om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring och direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område vad gäller utveckling av miljökvalitetsnormerna för glyfosat.

Läs mer om GRG:s uttalande här

Scheer har publicerat sitt slutliga yttrande

Den 22 december 2022 publicerade Vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker och nya risker (Scheer) sitt slutliga vetenskapliga yttrande ”Draft Environmental Quality Standards for Priority Substances under the Water Framework Directive” (Utkast till miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen under vattendirektivet) för glyfosat - finns tillgängligt här eller kan hämtas genom att klicka på ikonen nedan. 

Läs mer om GRG:s uttalande här