Glyphosate Renewal Group

Vad är Glyphosate Renewal Group

Glyphosate Renewal Group (GRG) är en sammanslutning av företag som söker få till stånd en förlängning av EU-godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat under 2022, genom att samla resurser och ansträngningar för att ta fram en enda ansökan med alla vetenskapliga studier och information om glyfosats säkerhet.

LÄR DIG MER

Europeiska kommissionen antog en förlängning av godkännandet med ett år

Den 2 december antog kommissionen genomförandeförordning (EU) 2022/2364 som förlänger godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat med ett år till den 15 december 2023. Beslutet följer på uttalanden från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) om uppdaterade tidsramar för omprövningsprocessen i maj 2022.

Läs GRG:s uttalande

GRG:s uttalande med anledning av uppdaterad tidtabell för handläggningen av ansökan om förnyat godkännande av glyfosat

Med anledning av att EFSA meddelat en uppdaterad tidsplan så har GRG gjort ett uttalande rörande processen i EU om ansökan för förnyat tillstånd att använda glyfosat.

Klicka här för GRG:s uttalande

Vad är glyfosat?

What is Glyphosate

Vad är glyfosat?

Glyfosat är ett kemiskt ämne som finns i ett flertal icke-selektiva växtbekämpningsmedel som tagits fram för att eliminera oönskade invasiva växter (ogräs). Produkter baserade på glyfosat har godkänts för användning inom jordbruk, bekämpning av växtlighet, gräsmattor och trädgårdar, längs järnvägsspår med mera. De finns i dag registrerade och marknadsförs i fler än 160 länder.

MER OM GLYFOSAT

Vill du veta mer om glyfosat?

01 Öppenhet och transparens

För att reagera på efterfrågan på större öppenhet kommer studier, ansökan, protokoll från officiella möten med mera att göras tillgängliga på denna webbplats. .

02 Godkännandeprocess

En robust process som kräver ingående vetenskaplig granskning av ett flertal branschoberoende behöriga och expertinstanser ligger till grund för EU-godkännandet av glyfosat i växtskyddsmedel.

03 Miljö och biologisk mångfald

Glyfosatbaserade växtskyddsmedel medger enkel, flexibel och kostnadseffektiv ogräsbekämpning, eftersom glyfosat i flera år har bidragit till att undanröja invasivt ogräs.

04 Säkerhet

Glyfosat har genomgått mer ingående provningar än i det närmaste någon annan kemikalie [verksamt ämne som används i bekämpningsmedel]. En överväldigande majoritet av dessa provningar kommer till slutsatsen att glyfosat på ett säkert sätt kan användas för de användningar det är avsett för.

05 Användning

Glyfosat används för att bekämpa en rad olika oönskade invasiva växter (ogräs) inom främst jordbruk och trädgårdsskötsel, men även på gräsmarker, icke-odlade områden som järnvägsspår och vägrenar samt inom skogsbruk.

Statistik

Glyfosat i siffror

Glyfosat är det viktigaste verksamma ämnet i de mest använda icke-selektiva växtskyddsmedlen i världen, eftersom det förenar styrkt verkan och säker användning när det används enligt anvisningarna på etiketten.

+25%

Lönsamhet

Maximal ökning som gårdar i EU skulle kunna uppnå genom säker användning av glyfosat när det används enligt anvisningarna på etiketten (källa)

-22%

Skördeproduktivitet

Maximalt bortfall som raps, majs, korn och vete skulle drabbas av utan glyfosat (källa)

-75%

Veteexport

Från EU till tredje land som skulle kunna bortfalla om EU inte använder glyfosat (källa)

400 kg

Frukt och grönsaker

En konsument som väger 80 kg kan förtära upp till 40 mg glyfosatrester per dag utan att löpa någon hälsorisk. Det motsvarar omkring 400 kg frukt och grönsaker per dag.(källa)