Glyphosate Renewal Group

Vad är Glyphosate Renewal Group

Glyphosate Renewal Group (GRG) är en sammanslutning av företag som söker få till stånd en förlängning av EU-godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat under 2022, genom att samla resurser och ansträngningar för att ta fram en enda ansökan med alla vetenskapliga studier och information om glyfosats säkerhet.

LÄR DIG MER

Godkännandet av glyfosat förnyas i EU för 10 år

Den 29 november 2023 offentliggjorde EU-kommissionen genomförandeförordningen som förnyade godkännandet av glyfosat för en period på 10 år (till och med den 15 december 2033).

LÄR DIG MER

Medlemsländerna lämnade inget yttrande i omröstningen om EU-kommissionens förslag att förnya godkännandet av glyfosat

Den 16 november kom Överklagandekommittén, som består av företrädare för EU:s medlemsstater, inte fram till något yttrande över Europeiska kommissionens förslag att förnya godkännandet av glyfosat i EU för ytterligare tio år. Vi välkomnar Kommissionens uttalande i dagens pressmeddelande, att man nu kommer att förlänga godkännandet av glyfosat med 10 år. 

LÄR DIG MER

GRG:s ståndpunkt i vetenskapliga frågor

GRG tillhandahåller uppdaterad sammanfattande dokumentation och foton av konferenspresentationen inom områdena toxikologi, ekotoxikologi, spridning och nedbrytning i miljön samt restämnen, där dessa innehåller information som är relevant för EU:s pågående riskbedömning av det verksamma ämnet glyfosat och behandlar den nyligen inkomna förfrågan från Efsa om ytterligare information samt intressenternas synpunkter från det offentliga samrådet.

LÄR DIG MER

Fastställande av en miljökvalitetsnorm för glyfosat

Miljökvalitetsnormer fastställs för att skydda mottagande ytvatten från skadliga effekter av kontaminanter. Den 26 oktober 2022 publicerade kommissionen ett rättsligt förslag för revision av listan över föroreningar i grundvatten och ytvatten och fastställde därmed tröskelvärdena för glyfosat i ytvatten. Vid tiden för publicerandet pågick fortfarande granskningen av miljökvalitetsnormen för glyfosat i enlighet med Vattendirektivet (2000/60/EG).

LÄR DIG MER

Vad är glyfosat?

What is Glyphosate

Vad är glyfosat?

Glyfosat är ett kemiskt ämne som finns i ett flertal icke-selektiva växtbekämpningsmedel som tagits fram för att eliminera oönskade invasiva växter (ogräs). Produkter baserade på glyfosat har godkänts för användning inom jordbruk, bekämpning av växtlighet, gräsmattor och trädgårdar, längs järnvägsspår med mera. De finns i dag registrerade och marknadsförs i fler än 160 länder.

MER OM GLYFOSAT

Vill du veta mer om glyfosat?

01 Öppenhet och transparens

För att reagera på efterfrågan på större öppenhet kommer studier, ansökan, protokoll från officiella möten med mera att göras tillgängliga på denna webbplats. .

02 Godkännandeprocess

En robust process som kräver ingående vetenskaplig granskning av ett flertal branschoberoende behöriga och expertinstanser ligger till grund för EU-godkännandet av glyfosat i växtskyddsmedel.

03 Miljö och biologisk mångfald

Glyfosatbaserade växtskyddsmedel medger enkel, flexibel och kostnadseffektiv ogräsbekämpning, eftersom glyfosat i flera år har bidragit till att undanröja invasivt ogräs.

04 Säkerhet

Glyfosat har genomgått mer ingående provningar än i det närmaste någon annan kemikalie [verksamt ämne som används i bekämpningsmedel]. En överväldigande majoritet av dessa provningar kommer till slutsatsen att glyfosat på ett säkert sätt kan användas för de användningar det är avsett för.

05 Användning

Glyfosat används för att bekämpa en rad olika oönskade invasiva växter (ogräs) inom främst jordbruk och trädgårdsskötsel, men även på gräsmarker, icke-odlade områden som järnvägsspår och vägrenar samt inom skogsbruk.

Statistik

Glyfosat i siffror

Glyfosat är det viktigaste verksamma ämnet i de mest använda icke-selektiva växtskyddsmedlen i världen, eftersom det förenar styrkt verkan och säker användning när det används enligt anvisningarna på etiketten.

+25%

Lönsamhet

Maximal ökning som gårdar i EU skulle kunna uppnå genom säker användning av glyfosat när det används enligt anvisningarna på etiketten (källa)

-22%

Skördeproduktivitet

Maximalt bortfall som raps, majs, korn och vete skulle drabbas av utan glyfosat (källa)

-75%

Veteexport

Från EU till tredje land som skulle kunna bortfalla om EU inte använder glyfosat (källa)

400 kg

Frukt och grönsaker

En konsument som väger 80 kg kan förtära upp till 40 mg glyfosatrester per dag utan att löpa någon hälsorisk. Det motsvarar omkring 400 kg frukt och grönsaker per dag.(källa)