Urin är det främsta sättet att eliminera vattenlösliga kemikalier eller deras metaboliter ur kroppen. Glyfosat är vattenlösligt och våra njurar filtrerar bort eventuell glyfosat som finns i blodomloppet innan det elimineras via urin.

Människor eliminerar snabbt glyfosat ur sina kroppar [1] och efter några dagar finns lite kvar. Denna process gäller även för kemikalier som förekommer naturligt i livsmedel och vissa forskare, som är medvetna om detta, studerar [2] hur urinets kemiska sammansättning ändras efter att man ätit vissa livsmedel.

 Faktum är att mätningar [3] av kaffeinmetaboliter i avfallsvatten är ett sätt att uppskatta kaffeinintaget på populationsnivå.  

Glyfosat och andra bekämpningsmedel kan förekomma i livsmedel i låga halter, så kallade restprodukter. Tillsynsmyndigheter fastställer högsta tillåtna mängd för respektive bekämpningsmedel genom att fastställ högsta tillåtna resthalter (MRL-värden).

 Ett MRL-värde är den högsta halt av bekämpningsmedelsrest som enligt lag tolereras i eller på enskilda grödor eller livsmedel. MRL-värden ger ett sätt att avgöra 1) om ett livsmedel kan säljas, 2) om jordbrukare respekterar anvisningar på produktmärkning, samt 3) uppskattningar av högsta halter för exponering för bekämpningsmedel i kosten inom en population. 

Den tyska icke-statliga organisationen BUND (föreningen för miljö- och naturskydd – den tyska grenen av Jordens vänner) genomförde en studie [4] med titeln Fastställande av glyfosatrester i mänskliga urinprover från 18 länder i Europa.

Huvuddelen (56,1 %) av proverna innehöll inget avkännbart glyfosat, och av dem som verkligen innehöll glyfosat var den högsta halten fortfarande mindre än två mikrogram per liter (två miljarddelar). Resultaten motsvarar ett intag som ligger mer än 1 000 gånger lägre än vad EU anser vara ett godtagbart dagligt intag (0,3 mg/kg kroppsvikt per dag) och mer än 3 000 gånger lägre än motsvarande värde från Världshälsoorganisationen (1,0 mg/kg kroppsvikt per dag).

Dessa värden från Efsa och WHO är exponeringar som kan förekomma varje dag under en persons hela liv, utan att ge upphov till oro för fara för människors hälsa. Blotta avkännandet av glyfosat eller andra kemikalier i urin är inte detsamma som att människors hälsa påverkas [5].