Övervakning av kemikalier i miljön, som agrokemikalier, inbegriper insamling av prover från olika delar av miljön, som mark, vatten och luft. Proverna analyseras sedan för att hitta spår av kemikalier som är av intresse, vilket ger kunskaper om hur stor deras miljöexponering är och omfattningen av den.Följaktligen har övervakningsdata om halter av glyfosat och dess metabolit AMPA samlats in från olika källor i EU, däribland miljöorgan och litteratur.

För de två föreningar som var föremål för intensiva undersökningsprogram, resulterade insamlingen i enorma dataset **, vilket gör att man kan dra robusta slutsatser för hela EU.

Med hjälp av omfattande statistisk analys jämförs de mängder av glyfosat och AMPA som hittas i olika delar av miljön (mark, vattendrag och luft) med relevanta tröskelvärden enligt europeiska tillsynsbestämmelser.

För det övervägande flertalet prover som analyserades ligger nivåerna under tröskelvärdena och utgör inte någon fara för miljön eller för människors hälsa. För alla delar av miljön är graden av efterlevnad av tröskelvärdena enligt dessa tillsynsbestämmelser extremt hög.

Beträffande grundvattenprover låg glyfosathalterna i det allt övervägande antalet fall under EU-normen på 0,1 ppb [1] (dvs. ”antal per tio miljarder”, vilket exempelvis är mindre än enda droppe i en normal simbassäng i trädgården, vilket anger en mycket begränsad risk för exponering).

I ett fåtal fall låg förekomsterna i grundvatten över tröskelvärdet enligt tillsynsbestämmelser på 0,1 ppb på regional nivå.

GRG är med hjälp av ingående expertundersökningar fast beslutet att förstå och avgöra varför dessa observerats. Sådana åtgärder ingår som en del av pågående riktade produktomsorgsprogram som genomförs av tillverkare av växtskyddsprodukter.

* Aminometylfosfonsyra (AMPA) är den viktigaste metaboliten för
** allmänt tillgängliga data som samlas in inom ramen för övervakningsprogram som bedrivs av lokala myndigheter