Milieumonitoring van glyfosaat en AMPA-metaboliet* in de EU Monitoring van chemicaliën in het milieu, zoals agrochemicaliën, omvat het verzamelen van monsters uit verschillende milieucompartimenten zoals bodem, water en lucht. De monsters worden vervolgens geanalyseerd op de chemische stoffen die van belang zijn en geven inzicht in de hoeveelheid en omvang van hun milieublootstelling.

Vervolgens zijn controlegegevens over de concentraties glyfosaat en zijn metaboliet AMPA verzameld uit verschillende bronnen in de EU, waaronder milieuagentschappen en literatuur. Aangezien de twee stoffen onderworpen zijn aan intensieve onderzoeksprogramma’s, resulteerde de verzameling in enorme datasets**, waardoor harde conclusies kunnen worden getrokken voor de hele EU. Door middel van een uitgebreide statistische analyse worden de hoeveelheden glyfosaat en AMPA die in verschillende compartimenten (bodem, waterlichamen en lucht) worden gedetecteerd, vergeleken met relevante Europese regelgevingsdrempels. Voor het overgrote deel van de geanalyseerde monsters liggen de concentraties onder de drempels en vormen ze geen enkel risico voor het milieu of voor de menselijke gezondheid.

De mate van naleving van deze regelgevingsdrempels is extreem hoog voor alle milieucompartimenten. Voor grondwatermonsters lagen de glyfosaatconcentraties in veruit de meeste gevallen onder de EU-drempel van 0,1 ppb [1] (d.w.z. ‘één deel per 10 miljard delen’, wat bijvoorbeeld minder is dan één druppel in een typisch tuinzwembad). Dat wijst op een zeer laag blootstellingsrisico. In enkele gevallen lagen de grondwaterbevindingen boven de regelgevingsdrempel van 0,1 ppb op regionaal niveau. De GRG is vastbesloten om via diepgaande onderzoeken te begrijpen en te bepalen waarom deze waargenomen werden. Dergelijke maatregelen maken deel uit van voortdurende, gerichte programma’s voor productstewardship van de producenten van gewasbeschermingsmiddelen. * aminomethylfosfonzuur (AMPA) is de belangrijkste metaboliet van glyfosaat ** openbaar beschikbare gegevens verzameld bij monitoringprogramma’s van lokale overheden