Monitorowanie substancji chemicznych w środowisku, np. agrochemikaliów, uwzględnia pobieranie próbek z różnych elementów środowiskowych,
np. gleby, wody i powietrza. Próbki są następnie analizowane pod kątem obecności interesujących nas substancji chemicznych, co daje wgląd w ilość  
i zakres ich narażenia środowiskowego.

Następnie dane z monitorowania stężeń glifosatu i jego metabolitu AMPA zostały zebrane z różnych źródeł w UE, w tym z agencji ochrony środowiska
i z literatury.

Ponieważ te dwa związki były przedmiotem intensywnych programów badawczych, w wyniku zgromadzenia takich informacji uzyskano obszerne zbiory danych**, które pozwoliły na wyciągnięcie wiążących wniosków dla całej UE.

Dzięki kompleksowej analizie statystycznej ilości glifosatu i AMPA wykryte
w różnych elementach (glebie, zbiornikach wodnych i powietrzu) porównuje
się z odnośnymi europejskimi progami regulacyjnymi.

W przypadku zdecydowanej większości analizowanych próbek poziomy znajdują się poniżej wartości progowych i nie stanowią żadnego zagrożenia
dla środowiska ani dla zdrowia ludzkiego.

Progi regulacyjne są przestrzegane w niezwykle wysokim stopniu we wszystkich elementach środowiskowych.
W przypadku próbek wód gruntowych stężenia glifosatu były w zdecydowanej większości przypadków poniżej progu unijnego, wynoszącego 0,1 ppb [1]
(tzn. „jeden na pub 10 miliardów”, co np. stanowi niższą wartość niż pojedyncza kropla w zwykłym basenie ogrodowym), co wskazuje na bardzo niskie ryzyko narażenia.

W kilku przypadkach wyniki badań wód gruntowych na poziomie regionalnym przekraczały próg regulacyjny równy 0,1 ppb.

GRG mocno angażuje się – w formie intensywnych badań eksperckich –
w działania, których celem jest poznanie i ustalenie przyczyn takich sytuacji. Kroki takie stanowią część trwających programów zarządzania produktami, podejmowanych przez producentów środków ochrony roślin.

* kwas aminometylofosfonowy (AMPA) to główny metabolit glifosatu
** publicznie dostępne dane zebrane w ramach programów monitorowania prowadzonych przez lokalne władze