Glifosat jest dopuszczony do użytku w ponad 100 krajach. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) poddała ocenie ponad 100 badań pod kątem rakotwórczości glifosatu. W tymczasowym przeglądzie rejestracyjnym ze stycznia 2020 roku EPA stwierdziła, że „nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego wynikających z narażenia na glifosat”. EPA dokładnie oceniła ryzyko dla ludzi wynikające z narażenia na glifosat w odniesieniu do wszystkich zarejestrowanych zastosowań i wszystkich dróg narażenia i nie zidentyfikowała żadnych zagrożeń budzących obawy”. EPA powtórzyła również swój wniosek, że „glifosat prawdopodobnie nie jest rakotwórczy dla ludzi”, co stanowi najbardziej korzystną ocenę.

Również EFSA, ECHA oraz inne organy regulacyjne (np. w Kanadzie, Japonii, Australii, Korei itd.) dokonują rutynowego przeglądu wszystkich zatwierdzonych środków ochrony roślin i konsekwentnie potwierdzają, że produkty na bazie glifosatu można bezpiecznie stosować zgodnie z ich aktualnymi wskazaniami oraz że glifosat nie jest rakotwórczy.

15 czerwca europejskie państwa członkowskie wyznaczone do celów obecnego procesu odnawiania zezwolenia dla glifosatu – skupione w Grupie Oceniającej ds. Glifosatu (Assessment Group on Glyphosate, AGG) – opublikowały główne wnioski z projektu sprawozdania z oceny odnowienia (dRAR) dla glifosatu. Na podstawie obecnej oceny AGG uważa, że klasyfikacja glifosatu w odniesieniu do rakotwórczości nie jest uzasadniona.

Spośród czterech agencji WHO, które oceniały bezpieczeństwo glifosatu, IARC jako jedyna znalazła związek między glifosatem a rakotwórczością. Międzynarodowy Program Bezpieczeństwa Chemicznego WHO i Wspólne Posiedzenie Ekspertów FAO i WHO w sprawie Pozostałości Pestycydów (JMPR) stwierdziły, że glifosat nie jest rakotwórczy, natomiast w Wytycznych WHO dotyczących jakości wody pitnej (Guidelines for Drinking-Water Quality) wykazano, że glifosat nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

W 2015 roku IARC sklasyfikowała glifosat jako „czynnik prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi” i zaliczyła do tej samej kategorii produkty codziennego użytku, takie jak czerwone mięso i gorące napoje. Tylko jedna z licznych substancji ocenianych przez IARC została sklasyfikowana jako nierakotwórcza (a więc w tzw. grupie 4).

Ponad pięć lat po wydaniu opinii IARC pozostaje osamotniona, ponieważ główne organy regulacyjne ds. pestycydów na całym świecie podtrzymują stwierdzenie, że glifosat nie jest rakotwórczy i że herbicydy na bazie glifosatu są bezpieczne, pod warunkiem stosowania ich zgodnie z instrukcjami na etykiecie.

Wnioskując z danych z badań i obserwacji, glifosat nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi poprzez wody powierzchniowe lub wodę pitną i nie ma dowodów na trwałe zanieczyszczenie wód gruntowych glifosatem.