Glifosat został zatwierdzony do stosowania w ponad 160 krajach. Ponad 100 badań zostało ocenionych przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) pod kątem rakotwórczości glifosatu. W tymczasowym przeglądzie rejestracji ze stycznia 2020 r. EPA stwierdziła, że „nie zidentyfikowała żadnego ryzyka dla zdrowia ludzkiego związanego z narażeniem na glifosat”. EPA dokładnie oceniła ryzyko wobec ludzi wynikające z narażenia na glifosat pochodzące od wszystkich jego zastosowań oraz dróg narażenia
i nie stwierdziła żadnego ryzyka powodującego obawy. EPA powtórzyła również swój wniosek, że „glifosat prawdopodobnie nie jest rakotwórczy dla ludzi”,
co stanowi najkorzystniejszy poziom oceny tej organizacji.

Ponadto EFSA oraz inne organy regulacyjne (np. z Kanady, Japonii, Australii, Korei Południowej itp.) prowadzą rutynowe kontrole wszystkich zatwierdzonych pestycydów i dotychczas konsekwentnie potwierdzały, że produkty na bazie glifosatu mogą być bezpiecznie używane zgodnie z ich obecnymi etykietami
i że glifosat nie jest rakotwórczy.

Spośród czterech agencji WHO, które oceniały bezpieczeństwo glifosatu, IARC jest jedyną jednostką WHO, która stwierdziła związek pomiędzy glifosatem
a rakotwórczością. W rzeczywistości badania WHO pt. International Programme on Chemical Safety oraz Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPR) wykazały, że glifosat nie jest rakotwórczy, podczas gdy jej Wytyczne dot. jakości wody pitnej (Guidelines for Drinking-Water Quality) wykazały,
że glifosat nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Należy zaznaczyć,
że IARC w 99,81% swoich decyzji klasyfikacyjnych znajduje pewien potencjał rakotwórczy w badanych substancjach. Do klasyfikacji produktów, które
są „prawdopodobnie rakotwórczymi” wraz z glifosatem, zalicza się substancje codziennego użytku, takie jak czerwone mięso i gorące napoje.

Ponad pięć lat po wydaniu opinii IARC pozostaje ona wyjątkiem. Czołowe organizacje regulujące stosowanie pestycydów na całym świecie podtrzymują wniosek, że glifosat nie jest rakotwórczy, a herbicydy na jego bazie
są bezpieczne, gdy są stosowane zgodnie z zaleceniami.

Na podstawie danych z badań i monitoringu glifosat nie stanowi zagrożenia
dla zdrowia ludzi poprzez wody powierzchniowe lub pitne i nie istnieją dowody
na jakiekolwiek trwałe zanieczyszczenie wód gruntowych glifosatem.