Transparency

Proces udzielania zezwolenia

Stosowanie glifosatu w UE jest dozwolone do 15 grudnia 2022 r. Obszerny proces wymagający szczegółowej analizy naukowej ze strony wielu kompetentnych i eksperckich podmiotów jest podstawą uzyskania zezwolenia UE na stosowanie glifosatu w herbicydach.

12 grudnia 2017 r., po uzyskaniu pozytywnego wyniku głosowania kwalifikowaną większością krajów członkowskich, Komisja odnowiła zezwolenie dla glifosatu
na 5 kolejnych lat. Oznacza to, że glifosat można stosować w UE jako substancję czynną w środkach ochrony roślin do 15 grudnia 2022 r. Niemniej jednak, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa, każdy środek ochrony roślin musi uzyskać zezwolenie właściwych władz w krajach UE. Środki ochrony roślin określa się również mianem pestycydów.

Zgodnie z prawem UE, zezwolenie dotyczące wszystkich substancji czynnych musi podlegać okresowej kontroli; zwykle jeden kraj członkowski UE (Sprawozdawca) jest odpowiedzialny za naukową ocenę substancji czynnej. Ocena jest następnie zatwierdzana przez właściwe organy wszystkich pozostałych krajów członkowskich UE, podczas gdy cały proces jest nadzorowany przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).
Pełen opis procesu UE dotyczącego zatwierdzania substancji czynnych oraz wydawania zezwolenia dla środków ochrony roślin można znaleźć na niniejszej stronie.

W przypadku glifosatu, z uwagi na bardzo dużą liczbę badań naukowych, które należy ocenić, i związanym z tym dużym nakładem pracy, kraje członkowskie zgodziły się, że następująca grupa krajów będzie pracować wspólnie jako Sprawozdawca. Są nimi: Francja, Węgry, Holandia i Szwecja. Te cztery kraje tworzą  Assessment Group on Glyphosate (AGG), powołaną w kwietniu 2019 r.

Zgodnie z zasadami panującymi w UE, na trzy lata przed wygaśnięciem zezwolenia (tj. do 15 grudnia 2019 r.), firmy, które chcą utrzymać zezwolenie
na stosowanie glifosatu, muszą przedłożyć do Komisji Europejskiej wniosek
o jego odnowienie.
Następnie do 15 lipca 2020 r. należy dostarczyć dokumentację obejmującą setki badań oraz tysiące artykułów naukowych dotyczących glifosatu, jego bezpieczeństwa oraz stosowania. Dokumenty przedkładane są wyżej wymienionym państwom oceniającym (AGG) oraz Europejskiemu Urzędowi
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Po sprawdzeniu kompletności dokumentacji, właściwe krajowe organy państw-członków AGG poddadzą ocenie badania oraz artykuły naukowe tworzące
tę dokumentację i przygotują projekt Raportu z Oceny Odnowienia (RAR).
Z uwagi na chronologię przedstawioną w przepisach UE, raport RAR
w przypadku glifosatu powinien być gotowy w lipcu 2021 r. W tym momencie otwarte zostaną konsultacje publiczne: każdy będzie miał możliwość wypowiedzenia się na temat zawartości raportu RAR w internecie.

Następnie raport RAR zostanie przesłany do EFSA oraz innych państw członkowskich UE do recenzji. Pod koniec tego procesu EFSA opublikuje swoje Wnioski na temat bezpieczeństwa glifosatu i prześle je do Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności.

W oparciu o naukowe wnioski przedstawione przez EFSA, Komisja Europejska sporządzi wniosek ustawodawczy dotyczący odnowienia lub nieodnowienia zezwolenia na stosowanie glifosatu. Ten wniosek ustawodawczy zostanie poddany dyskusji w ramach Komitetu, któremu przewodniczy Komisja Europejska, a biorą w nim udział eksperci ze wszystkich krajów członkowskich UE. Ci eksperci ostatecznie głosują nad tym, czy glifosat powinien uzyskać odnowienie zezwolenia w UE. Pozytywny wynik uzyskuje się przy kwalifikowanej większości krajów członkowskich głosujących za stosowaniem substancji czynnej glifosat.
Na niniejszej stronie można znaleźć również informacje na temat wymagań dotyczących zezwolenia.

Tylko po uzyskaniu odnowienia zezwolenia dla substancji czynnej, produkty zawierające tę substancję mogą uzyskać (ponowne) zezwolenie na stosowanie zgodnie z przeznaczeniem w każdym kraju członkowskim.