Transparency

Godkännandeprocess

Glyfosat är godkänt i EU fram till den 15 december 2022. En robust process som kräver ingående vetenskaplig granskning av ett flertal behöriga och expertinstanser ligger till grund för EU-godkännandet av glyfosat i växtskyddsmedel.

Den 12 december 2017 förlängde kommissionen EU-godkännandet av glyfosat med fem år, efter att en kvalificerad majoritet av medlemsstaterna röstat för det. Det betyder att glyfosat fram till den 15 december 2022 kan användas i EU som en verksam beståndsdel i växtskyddsprodukter (Plant Protection Products, PPP). Men varje enskild växtskyddsprodukt måste godkännas av behöriga myndigheter i EU-länder sedan deras säkerhet har bedömts. Växtskyddsprodukter kallas även pesticider.

Enligt EU-rätt måste godkännandet av alla verksamma ämnen återkommande granskas. Normalt ansvarar en EU-medlemsstat (så kallad rapportör) för den vetenskapliga bedömningen av det verksamma ämnet. Denna bedömning valideras sedan av behöriga myndigheter i alla andra EU-medlemsstater, samtidigt som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) överinser hela denna process. En fullständig beskrivning av EU-processen för att godkänna verksamma ämnen och produktgodkännanden av växtskyddsprodukter återfinns här.

I fallet med glyfosat beslutade medlemsstaterna, på grund av det mycket stora antalet vetenskapliga studier som skulle utvärderas och den stora arbetsbelastning det medför, att en grupp av dem gemensamt skulle fungera som rapporterande: Frankrike, Ungern, Nederländerna och Sverige. Dessa länder bildade i april 2019 den så kallade utvärderingsgruppen om glyfosat (Assessment Group on Glyphosate, AGG)..

Enligt EU-bestämmelser måste företag som vill ha kvar godkännandet av glyfosat minst tre år innan ett godkännande löper ut (dvs. senast den 15 december 2019), lämna in en ansökan om förlängt godkännande. Följaktligen lämnades före den 15 juni 2020 dokumentation in som omfattar hundratals studier och tusentals vetenskapliga artiklar om glyfosat, dess säkerhet och dess användning till de utvärderande medlemsstaterna (AGG) och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). Efter att ha kontrollerat att underlaget är fullständigt, kommer behöriga nationella myndigheter i AGG-medlemsstaterna att utvärdera de studier och vetenskapliga artiklar som ingår i dokumentationen och utarbeta ett förslag till förnyad bedömningsrapport (Report on the Assessment of the Renewal, RAR). Med beaktande av tidsplanen enligt EU-bestämmelserna borde i fallet glyfosat RAR vara klar i juli 2021. I det läget vidtar en period av offentligt samråd, då vem som helst har möjlighet att kommentera innehållet i RAR online.

Rapporten skickas därefter till Efsa och de andra medlemsstaterna för att granskas av respektive behöriga myndigheter. Efter denna övning publicerar Efsa sina slutsatser om glyfosats säkerhet och skickar dem till Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet.

Europeiska kommissionen bygger på Efsas vetenskapliga slutsatser och utarbetar ett förslag till lagstiftning rörande förlängning eller icke-förlängning av godkännandet av glyfosat. Lagstiftningsförslaget diskuteras i en kommitté under ordförandeskap av Europeiska kommissionen, där experter från EU:s alla medlemsstater deltar. Slutligen håller dessa experter en omröstning om huruvida glyfosat borde medges förlängt godkännande i EU. För att fatta beslut krävs att en kvalificerad majoritet av medlemsstaterna röstar för det verksamma ämnet glyfosat. Information om kraven för godkännande återfinns även här.

Först sedan ett verksamt ämne erhållit förlängt godkännande kan de produkter som innehåller detta verksamma ämne (åter) få produktgodkännande i respektive medlemsstat för sina avsedda användningar.