Transparency

Praktisk information

Glyfosat är ett kemiskt ämne som finns i ett flertal icke-selektiva växtbekämpningsmedel som tagits fram för att eliminera oönskade invasiva växter (ogräs). Produkter baserade på glyfosat har godkänts för användning inom jordbruk, bekämpning av växtlighet, gräsmattor och trädgårdar, längs järnvägsspår med mera. De finns i dag registrerade och marknadsförs i fler än 150 länder.

Glyfosatbaserade växtskyddsmedel är, när de används enligt anvisningarna på etiketten, ett säkert och effektivt verktyg för att bekämpa ogräs som skulle äventyra jordbruksproduktion, särskilt genom att begränsa grödors produktivitet och kvalitet, men även växter som skulle skada säkerhet, stabilitet och användbarhet för järnvägsspår, motorvägar, dammar, vägbroar med mera. Om ogräs inte bekämpas på ett effektivt sätt kan det leda till högre produktionskostnader eller mindre skördar, vilket påverkar jordbrukares inkomster negativt.

Glyfosatbaserade växtskyddsmedel presenterades första gången 1974 och har sedan dess använts på ett säkert sätt. Inom jordbruket används de för en lång rad olika grödor och gräsmarker.

Glyfosat har ett långt förflutet av att bidra till bättre markhälsa och biologisk mångfald i marken, genom att medge odlingsmetoder utan eller med begränsad jordbearbetning. Användning av glyfosat bidrar också till att förhindra markerosion, begränsa utsläppen av växthusgaser och bevara mer mark för ursprungliga livsmiljöer.

Miljö och biologisk mångfald

Glyfosat är ett kemiskt ämne som finns i ett flertal icke-selektiva växtbekämpningsmedel som tagits fram för att eliminera oönskade invasiva växter (ogräs).

Läs mer om Miljö och biologisk mångfald

Säkerhet

Glyfosat har genomgått mer ingående provningar än i det närmaste något annat kemiskt verksamt ämne som används i bekämpningsmedel. En överväldigande majoritet av dessa provningar kommer till slutsatsen att glyfosat kan användas på ett säkert sätt för de användningar det är avsett för, om det används enligt anvisningarna på etiketten.

Läs mer om Säkerhet

Användning

Glyfosat används för att bekämpa en rad olika oönskade invasiva växter (ogräs) inom främst jordbruk och trädgårdsskötsel, men även på gräsmarker, icke-odlade områden som järnvägsspår och vägrenar samt inom skogsbruk.

Läs mer om Användning